Bygg- och anläggning toppar listan på anbud och upphandlingar | Byggföretagen

Bygg- och anläggning toppar listan på anbud och upphandlingar

Nu har statistiken för 2017 presenterats i rapporten Statistik om offentlig upphandling 2017, som ges […]

Publicerad:

Nu har statistiken för 2017 presenterats i rapporten Statistik om offentlig upphandling 2017, som ges ut av Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket. Enligt den avser fyra av tio upphandlingar (39 procent) under 2017 anläggningsarbete, medan en av tio upphandlingar (11 procent) avser Arkitekt- bygg, ingenjörs och besiktningstjänster. Det gör att dessa två områden placerar sig på de två första platserna på topplistan. Trafikverket är den största upphandlande myndigheten, och Peab Anläggning AB var det bolag som lämnade flest antal anbud förra året medan NCC Sverige AB toppar sett till summan. Det framgår när Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket summerat statistiken för 2017.

– Det är glädjande läsning att se att vi inom bygg-anläggningsbranschen bidrar så mycket till samhällsviktiga funktioner, säger chefsjuristen på Sveriges Byggindustrier.

Varje år annonseras cirka 18 500 offentliga upphandlingar totalt i Sverige. 2016 uppgick värdet av de upphandlingspliktiga inköpen i Sverige till 683 miljarder kronor.

PEAB Anläggning AB var den anbudsgivare som lämnade flest anbud i upphandlingar annonserade 2017 (524 stycken), följt av NCC Sverige AB (512) och WSP Sverige AB (426) . De tio företag som lämnade flest anbud 2017 var alla verksamma inom bygg-, teknik- eller anläggningsbranscherna. Detta kan till stor del förklaras av att flest upphandlingar annonseras inom dessa branscher. Den största privata leverantören, sett till beloppet, var NCC Sverige AB (10,7 miljarder kronor) följt av Skanska Sverige AB (8,5 miljarder kronor). Här kommer Peab Anläggning på sjunde plats med 5,4 miljarder.

Den statliga myndighet som annonserade flest upphandlingar under året var Trafikverket, som annonserade 604 upphandlingar. (Bland myndigheter kommer Försvarets materielverk på andra plats med 157 upphandlingar). Trafikverket följs av Stockholms stad och Göteborgs stad, som annonserade 367 respektive 350 upphandlingar. Kommunerna stod 2017 för 7 av 10 upphandlingar. 

En tydlig trend enligt rapporten är att antalet anbud per upphandling minskar, och var 2017 i genomsnitt   4,1 anbud per upphandling. I nästan var femte upphandling finns det bara en anbudsgivare. När det gäller specifikt anläggningsarbete, har det genomsnittliga antalet anbuds­givare per upphandling minskat från 4,6 till 3,7 mellan 2012 och 2017.

– Det här är lite oroväckande, chefsjuristen på Sveriges Byggindustrier. Detta är lite på samma tema som när det gäller kommunernas oförmåga att dela upp sina upphandlingar. Något som Konkurrensverket nyligen anmärkt på. Men det har också rått en osedvanligt hög byggtakt de senaste åren, en takt som mattas av nu. Men klart är att ju fler leverantörer som lämnar anbud på offentliga kontrakt ju bättre konkurrens får vi, vilket är positivt på sikt för samhället. Konkurrensverket verkar vilja se fler anbud vid upphandlingar och kommer ta initiativ för att undersöka varför antalet anbud i upphandlingar sjunker.
Upphandlingar med bästa förhållandet mellan pris och kvalitet som tilldelningsgrund har i genomsnitt fått något fler anbud (snitt på 4,3 anbudsgivare) än upphandlingar enligt tilldelningsgrunderna pris eller kostnad (3,8). 

En annan trend är att andelen överprövningar minskar. Andelen överprövade upphandlingar minskade från 7,8 procent år 2016 till 6,5 procent år 2017. 

– En intressant notering, säger Sveriges Byggindustriers chefsjurist. I synnerhet då det pågår lagstiftningsarbete med syfte att få ned antalet överprövningar. Där delar vi inte riktigt lagstiftarens utgångspunkt och problembeskrivning när det gäller ”problemet” med antalet överprövningar. Ett stort  problem idag inom bygg- och anläggningssektorn är att de handlingar som skickas ut på räkning är av dålig kvalitet. En trend som pågått under många år.

– Ett annat problem  är bristande tidsplanering hos upphandlande myndigheter dels för egen räkning men också att man ofta underskattar den tid  medlemsföretagen behöver för anbudsräkning och sedan för produktion. Dåliga handlingar och för lite tid skulle man kunna sammanfatta det hela. Då är i alla fall möjligheterna till en rättssäker, billig och lättillgänglig överprövning en garant för att komma till rätta med tokigheter som beror på nämnda problem.. Våra medlemsföretag lägger ned betydande tid och pengar på anbudsräkning och vill lägga sina resurser på rätt projekt så arbetet inte är förgäves.

Den vanligaste typen av förfarande vid upphandling var förenklat förfarande, som användes i 54 procent av alla annonserade upphandlingar. Närmare fyra av tio upphandlingar (37 procent) avsåg ramavtal 2017. Andelen upphandlingar som avser ramavtal minskade något 2017 jämfört med 2016. Sju av tio upphandlingar (68 procent) som annonserades 2017 avsåg avtalsperioder om 3–4 år, inklusive eventuella optioner till förlängning. Rapporten Statistik om offentlig upphandling, som årligen tas fram av Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket, visar hur offentlig upphandling utvecklas i Sverige. De upphandlingspliktiga inköpen beräknas 2016 ha uppgått till cirka 683 miljarder kronor. Det motsvarar 17,5 procent av BNP. 

Läs rapporten Statistik om offentlig upphandling 2017.