Nya lagar som berör dig i bygg- och anläggningsbranschen | Byggföretagen

Nya lagar som berör dig i bygg- och anläggningsbranschen

Den 1 juli 2020 träder nya lagar i kraft. Här har vi samlat de lagar som berör dig i bygg- och anläggningsbranschen.

Publicerad:

Håll koll på vad som gäller!

Ordinarie arbetsgivaravgifter från och med 1 juli

Riksdagen beslutade om en tidsbegränsad nedsättning av arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften för löner utbetalade under mars till och med juni 2020. Från och med den 1 juli gäller de ordinarie reglerna igen. Det innebär att för lön som betalas ut i juli 2020 eller senare gäller ordinarie nivåer på arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift. Läs mer här.

Möjlighet till 80 procents korttidsarbete

Under perioden 1 maj – 31 juli 2020 kan stöd utgå för arbetstidsminskning på upp till 80 procent av ordinarie arbetstid. Den anställde ska för denna tid gå med på en löneminskning på 12 procent. Mer om möjlighet till 80 procents korttidsarbete.

Statlig garanti för bostadslån

Boverket får lämna en statlig garanti till kreditgivare för lån till nybyggnation och ombyggnation av bostäder. Kreditgarantin kan avse högst 90 procent av marknadsvärdet. Detta ska stödja svaga bostadsmarknader på till exempel landsbygden. Mer om kreditgarantin.

Återinfört tak för uppskovsbelopp

Den som gör en vinst vid försäljning av sin bostad kan få uppskov med vinstbeskattningen vid köp av en ny bostad. Taket för uppskov slopades tillfälligt från och med år 2016, men den 1 juli 2020 återinförs det. Taket höjs emellertid från 1,45 miljoner kronor till 3 miljoner kronor. De nya reglerna gäller försäljningar som sker efter 30 juni 2020. I detta sammanhang kan nämnas att regeringen nyligen föreslagit att den schablonintäkt som idag gäller för uppskovsbelopp ska slopas från och med 1 januari 2021. Syftet med förslaget är att öka utbudet av bostäder på marknaden, något som i sin tur underlättar rörligheten på bostadsmarknaden.

Omställningsstöd

Företag som drabbats av ekonomiska svårigheter som följd av coronaviruset får möjlighet att söka omställningsstöd. Omställningsstödet avser för närvarande enbart omsättningstapp i mars och april 2020. Regelverket föreslås träda i kraft den 22 juni 2020, men eftersom reglerna anses utgöra statsstöd måste EU-kommissionen lämna sitt godkännande. Det finns således risk att regelverket måste ändras eller att ikraftträdandet försenas med anledning av EU-kommissionens besked.

För att ta del av stödet krävs att företaget har haft en omsättning på minst 250 000 kronor under det senaste räkenskapsåret och ett omsättningstapp på minst 30 procent. Omsättningstappet beräknas på mars och april 2020 jämfört med samma månader förra året. Mer om omställningsstödet.

Rapporteringsplikt av vissa arrangemang inom skatteområdet

Regelverket innebär en omfattande skyldighet att lämna uppgifter till Skatteverket avseende s.k. rapporteringspliktiga arrangemang. Förslagen bygger delvis på ett direktiv (EU/2018/822) gällande obligatorisk utbyte av upplysningar i fråga om beskattning som rör gränsöverskridande arrangemang (DAC 6). Uppgiftsskyldigheten gäller främst skatterådgivare men den vida definitionen av begreppet gör att även andra än traditionella rådgivare kommer att omfattas.

Regelverket har avsetts träda i kraft fullt ut per den 1 juli 2020, inklusive viss retroaktiv effekt på arrangemang där ett första steg genomförts mellan den 25 juni 2018 och den 30 juni 2020. Riksdagen har bemyndigat regeringen att bestämma de tidpunkter förslagen ska träda i kraft och att meddela de övergångsbestämmelser som behövs. Regeringen avser att sätta de nya lagarna i kraft från 1 juli, men på grund av coronapandemin kan det bli aktuellt att skjuta upp vissa tidsfrister för när rapporteringen och utbytet av information ska göras första gången.

Fri parkering för anställda skattefritt

Mellan den 1 april 2020 och den 31 december 2020 kan arbetsgivare erbjuda sina anställda fri parkering i anslutning till arbetsplatsen skattefritt. I normala fall är fri parkering en skattepliktig förmån för den anställde och arbetsgivaren är skyldig att innehålla skatt och betala arbetsgivaravgifter för förmånen. Syftet med den tillfälliga regelförändringen är att minska smittspridningen genom att underlätta för anställda att ta egen bil till arbetet istället för att åka kollektivt.

Lagstiftningen trädde i kraft den 1 juni, och arbetsgivare som har rapporterat förmån av fri parkering för april månad kommer därmed att behöva rätta inlämnade individuppgifter.

Gåvor till anställda skattefria upp till 1 000 kr

Från den 1 juni och året ut kan anställda ta emot gåvor från sin arbetsgivare till ett värde upp till 1000 kronor utan att gåvan förmånsbeskattas. Detta gäller utöver den möjlighet att ta emot skattefria gåvor som redan tidigare funnits, exempelvis julgåvor. Skattefriheten gäller för gåvor som arbetsgivaren lämnar från 1 juni till och med 31 december 2020.

Ändringar i lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

1 maj trädde vissa ändringar i lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler i kraft. Bland annat infördes krav på att i vissa situationer då avtal träffas med en konsument överlämna ett standardformulär för utövande av ångerrätten. Nedladdningsbart formulär och mer information.