Skatterna & lagarna som gäller från och med 1 januari 2022 | Byggföretagen

Skatterna & lagarna som gäller från och med 1 januari 2022

Årsskiftet 2021/22 innebär flera nya reformer som berör företagare och anställda inom bygg- och anläggningsbranschen. Här är en kort sammanställning.

Publicerad:

 • Förstärkt jobbskatteavdrag

Jobbskatteavdraget höjs. Alla som jobbar heltid får sänkt skatt med cirka 150 kronor per månad.

 • Förstärkt skattereduktionen för sjuk- och aktivitetsersättning

Skattereduktionen för sjuk- och aktivitetsersättning förstärks. Personer med sjukersättning och aktivitetsersättning beräknas få en skattesänkning på i genomsnitt cirka 10 000 kronor per år. 

 • Nytt ställningstagande från Skatteverket rörande kommunerna och bestämmelserna om omvänd skattskyldighet för inköp av byggtjänster

Skatteverket har nyligen publicerat ett ställningstagande rörande kommuners inköp av byggtjänster och tillämpningen av omvänd skattskyldighet. Utför ni tjänster åt en kommun är det viktigt att ni kontrollerar huruvida kommunen kan anses vara ett byggföretag i momslagens mening. Om kommunen är ett byggföretag ska ni som tillhandahåller byggtjänster till kommunen fakturera byggtjänsterna med omvänd skattskyldighet. Det nya ställningstagandet kommer att tillämpas fullt ut från och med den 1 januari 2022.
Läs mer på Byggföretagens hemsida

 • Ny anmälan om avstämning av stöd vid korttidsarbete

Arbetsgivare som har blivit återbetalningsskyldiga för preliminärt stöd vid korttidsarbete, med anledning av att deras anmälan om avstämning har kommit in för sent, ska i vissa fall kunna lämna in en ny anmälan om avstämning av preliminärt stöd vid korttidsarbete. Denna möjlighet föreslås gälla för preliminärt stöd som lämnats efter godkännande av Tillväxtverket under perioden 16 mars 2020–30 juni 2021. 

Läs mer (pdf)

 • Förenklade regler om tjänsteställe och skattefri ersättning vid tillfälliga anställningar och uppdrag

Tillfälliga anställningar och uppdrag på annan ort ska i vissa fall jämställas med tjänsteresor när det gäller möjligheten att göra avdrag för ökade levnadskostnader. Förslaget innebär att avdrag för ökade utgifter vid tillfällig anställning, eller uppdrag på annan ort, ska göras på samma sätt som för tjänsteresa om anställningen eller uppdraget är avsett att pågå i högst en månad och avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen är längre än 50 kilometer.

Läs mer (pdf)

 • Genomförande av visselblåsardirektivet

Utökat skydd för personer som i ett arbetsrelaterat sammanhang har fått del av eller inhämtat information om missförhållanden och rapporterar den. Skyddet föreslås även gälla för andra än rapporterande personer, t.ex. personer som bistår den rapporterande personen och juridiska personer som den rapporterande personen äger, arbetar för eller på annat sätt har koppling till. Skyddet föreslås bestå av ansvarsfrihet och förbud mot hindrande åtgärder och repressalier. Den nya lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (visselblåsarlagen) träder ikraft den 17 december 2021. Lagen kommer ha ett successivt ikraftträdande fram till den 17 december 2023.
Läs mer i Arbetsgivarguiden

 • Klimatdeklaration för byggnader

Byggherren ansvarar från och med 1 januari 2022 för att upprätta och ge in en klimatdeklaration till ansvarig myndighet när en ny byggnad uppförs.
Läs mer på Byggföretagens hemsida

Läs mer (pdf)

 • Lagstiftningsåtgärder med anledning av EU:s gröna taxonomiförordning

EU:s gröna taxonomiförordning börjar tillämpas i de delar som gäller förordningens klimatrelaterade miljömål. Taxonomiförordningen innehåller verktyg för att klassificera miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter när det gäller investeringar och finansiella produkter.

Läs mer (pdf)

 • Ändrade regler för upphandlingar under EU:s tröskelvärden från 1 februari 2022

De förändrade upphandlingsreglerna är tänkta att leda till förenklingar och ge den upphandlande organisationen större utrymme att själv utforma varje upphandling. Krav på att använda visst upphandlingsförfarande tas bort. En ny bestämmelse om dialog införs. Flera förändringar sker vad gäller direktupphandlingar. Bland annat höjs direktupphandlingsgränserna något och en möjlighet att direktupphandla i samband med överprövning införs.
Läs mer på Byggföretagens hemsida

 • Slopad nedsättning av energiskatt på bränslen i vissa sektorer

Nedsättningen av energiskatten på bränsle som förbrukas för uppvärmning eller drift av stationära motorer i vissa sektorer fasas ut. Full energiskatt – 100 procent av den generella nivån – ska tas ut för bränslen som förbrukas för annat ändamål än drift av motordrivna fordon vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet samt i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet. Återbetalning av energiskatt medges inte för bränslen som förbrukas för framställning av värme eller kyla som levererats för ovan angivna ändamål.  Ändringarna har genomförts i två steg med en sänkning av skattenedsättningen från 70 procent till 35 procent den 1 juli 2021 och ett helt slopande av skattenedsättningen den 1 januari 2022.

Läs mer (pdf)

Ingen ny lag men:

 • Ny regel om lönespecifikation i Byggavtalet

Den 1 januari 2022 träder en regel om lönespecifikationers innehåll i kraft inom Byggavtalet. En lönespecifiktion ska framöver bland annat innehålla uppgifter om arbetsgivarens namn och organisationsnummer, arbetstagarens namn, all arbetad tid och samtliga lönedelar.
Läs mer i Arbetsgivarguiden