Byggföretagen välkomnar stärkt konsumentskydd | Byggföretagen

Bygg­företagen välkomnar stärkt konsumentskydd

Byggföretagen ställer sig i huvudsak bakom förslagen i promemorian Tryggare bostadsrätt. Däremot finns delar i förslagen som kan få negativa konsekvenser utan att innebära tillräckligt stora fördelar för konsumenten.

Publicerad:

Anna Broman, bostadspolitisk expert, Byggföretagen.

Utredningen föreslår bland annat att den som tecknar ett förhandsavtal ska ha tillgång till mer information om föreningen och vad avtalet innebär än vad som krävs idag – och att tidpunkt för upplåtelse av lägenheten ska avse ett tidsintervall om maximalt tre månader.

–  Den som köper en bostadsrätt i nyproduktion ska kunna känna sig trygg. Byggföretagen välkomnar förslag som syftar till att stärka konsumentskyddet och öka förtroende för bostadsrätten som upplåtelseform. Relevant information måste finnas tillgänglig, säger Anna Broman, bostadspolitisk expert, Byggföretagen.

Tidpunkt för tillträde

Byggföretagen anser att det är positivt att upplåtelsetidpunkt specificeras. Samtidigt är tidpunkt för tillträde minst lika viktig för den som köper nyproduktion.

– Tidpunkt för tillträde borde också anges i förhandsavtalen – med ett intervall som inte får avse mer än sex månader. När man väl är framme vid upplåtelsen bör det finnas krav på att ange tillträde som ett intervall på en månad, säger Anna Broman.

Teknisk underhållsplan

Utredningen föreslår vidare att en teknisk underhållsplan som visar fastighetens underhålls- och återinvesteringsbehov de kommande 50 åren bifogas den ekonomiska planen.

– Det vore bättre med en 30-årig och löpande uppdaterad underhållsplan. Nuvarande förslag ger konsumenten försumbar nytta medan de negativa effekterna riskerar att bli påtagliga. Osäkerheterna kring om och när en åtgärd är aktuell blir så stora vid en så lång tidshorisont att informationsvärdet i uppgifterna blir alltför litet. Konsekvensen kan bli att behovet överskattas och de första medlemmarna i föreningen belastas med en högre kostnad för fastighetens långsiktiga underhållsbehov än vad de rätteligen bör bära, säger Anna Broman.