Bygg­företagen svarar

Uppdaterad:

Här svarar Byggföretagen på påståenden i Byggnads pressmeddelande

Vill inte Byggföretagen ta tag i de problem med dödsolyckor och arbetslivskriminalitet som länge plågat branschen?

Fakta är att under 2019 minskade arbetsolyckorna i byggbranschen både i absoluta tal och relativt antalet sysselsatta. Den utplanande trenden de senaste åren tog därmed ny fart nedåt. Det här är tack vare gemensamma ansträngningar från Byggföretagen och Byggnads.

Vad gäller ordning och reda är det ett prioriterat område för Byggföretagen. Vi har nolltolerans mot fusk och svartarbete i byggbranschen. Men ett stort problem är att många byggföretag vare sig är medlemmar i en arbetsgivarorganisation eller har hängavtal. Vill vi komma till rätta med problemen är det här våra gemensamma ansträngningar borde ligga.

Har Byggföretagen frågor om olyckstal och kriminalitet längst ner på dagordningen?

Nej, både säkerhet och sund konkurrens är fokusområden för Byggföretagen. Se frågan ovan.

Ligger Byggföretagens fokus enbart på gamla käpphästar som att få mer makt över lönesystem, arbetstid och att minska byggnadsarbetarnas inflytande på arbetsplatserna?

Det är lite oklart vad Byggnads avser här, men vi misstänker att det är den prestationslönearbetsgrupp som tillsattes efter avtalsrörelsen 2017. Fakta här är att både Byggnads och Byggföretagen har ägnat tusentals timmar åt att få till en överenskommelse. Denna undertecknades också av båda parter i februari 2019. Men den har ännu inte realiserats.

Hur ska Byggföretagens inställning leda till sund konkurrens och ordning och reda i branschen?

Vi är överens om att vi vill ha ordning och reda i en sund byggbransch. Därför har vi i avtalsförhandlingarna lagt konkreta förslag på ett utökat huvudentreprenörsansvar med en uppsnabbad process och en utökad granskning. Men vi kan inte skriva en överenskommelse som kan stå i strid med svensk lag på det sätt som Byggnads föreslår. Vid sidan av avtalsförhandlingarna är detta en fråga som vi ständigt gemensamt arbetar med.

Hur ställer sig Byggföretagen till att ge regionala skyddsombud tillträde till fler arbetsplatser för att skapa en säkrare arbetsmiljö?

Arbetet med säkra arbetsplatser och god arbetsmiljö är lika prioriterat för oss som för Byggnads. Däremot kan vi inte låta regionala skyddsombud få större befogenheter än exempelvis myndigheter, därför har vi föreslagit ett alternativt utökat uppdrag. 

Hur ställer sig Byggföretagen till att företagen ska kunna bevisa att underentreprenörer följer kollektivavtal?

Vi har i avtalsförhandlingarna lagt konkreta förslag på ett utökat huvudentreprenörsansvar med en uppsnabbad process och en utökad granskning. Men vi kan inte skriva en överenskommelse som kan stå i strid med svensk lag på det sätt som Byggnads föreslår.

Hur ställer sig Byggföretagen till tydligare regler kring traktamenten för arbetare från andra länder?

Det här är fråga som behöver utredas. För Byggföretagen är det viktigt att nya regler inte leder till att utländsk arbetskraft i realiteten utestängs.

Hur ställer sig Byggföretagen till att förhindra fusk genom lönespecifikationen tydligt ska visa lön, ledighet, ersättningar och intjänad pension?

Vi har under avtalsförhandlingarna lagt fram skarpa förslag på hur man skulle kunna lösa den frågan med fokus på medarbetaren.

Hur ställer sig Byggföretagen till att bodar och omklädningsrum ska vara anpassade för alla oavsett kön?

Det här är en fråga där vi mycket väl tror oss kunna hitta en lösning. Tyvärr har förhandlingarna så här långt mest kretsat kring annat.

Hur ställer sig Byggföretagen till att gravida arbetstagare ska kunna vara hemma med ersättning om arbetsuppgifterna riskerar skada fostret.

Vi har under avtalsförhandlingarna lagt fram skarpa förslag på hur man skulle kunna lösa den frågan.

Telefon: 08 698 58 27
E-post:konflikt@byggforetagen.se
Öppettider: 08:00-16:00