Entreprenadrättsligt perspektiv på cementkrisen

Här lämnar Byggföretagen generell rådgivning med anledning av den brist på cement som kan uppkomma i höst. Informationen i denna rådgivning kan komma att uppdateras.

Bakgrund och generell rådgivning

Mark- och miljööverdomstolen beslutade den 6 juli i år att avvisa Cementas ansökan om förnyat tillstånd att bryta kalksten i täkterna i Slite på Gotland. Byggföretagens konsekvensanalys av beslutet visar att det innebär risk för cementbrist som kan leda till omfattande byggstopp redan i november i år.


Cementbrist kan få stor påverkan på möjligheten att leverera cement och betong i pågående och planerade projekt. Det är ännu svårt att bedöma vilken påverkan en bristsituation kan få och exakt vilka konsekvenserna kan bli. När det gäller påverkan på enskilda affärsavtal är det inte möjligt att dra generella slutsatser och direkt applicera dem på enskilda affärsförhållanden. En bedömning hur den aktuella situationen ska hanteras måste göras i varje enskilt fall. Det allra bästa är givetvis om parterna kan ha en öppen dialog. På det sättet kan parterna gemensamt enas om vad som är lämpligt och möjligt i aktuellt projekt med hänsyn tagen till rådande läge.

Påverkan på pågående projekt

Hinder och tidsförlängning

Redan nu kan det finnas anledning att se över ingångna avtal mot bakgrund av risken att cementbrist uppstår. Det kan finnas utrymme i ert avtal för att delvis hantera effekterna av en bristsituation då det är vanligt att avtal innehåller regleringar som medför lättnad i avtalsförpliktelserna om förutsättningarna förändrats på sätt som part inte kan råda över eller ska lastas för, s.k. force majeure. Inte sällan finns en uppräkning i avtalet av vilka situationer som avses. Gå igenom ert avtal.

Har ni avtalat om AB 04/ABT 06 finns i kap. 4 § 3 en uppräkning av situationer som ger entreprenören rätt till tidsförlängning om dessa hindrar entreprenören från att färdigställa kontraktsarbetena i tid.  För den aktuella situationen kan p. 2 och p. 5 vara tillämpliga. Så snart en part inser att tidplanen rubbas eller försening kan komma att uppstå bör en hinderanmälan göras (kap. 4 § 4). Även om er motpart kan vara medveten om risken för cementbrist är det inte säkert att denne har inblick i hur detta påverkar den enskilda entreprenören eller det aktuella projektet. Det är lämpligt att underrättelsen är skriftlig, vilket också kan vara ett krav enligt ert avtal även om det inte är något krav i AB/ABT.

I AB 04 kap. 2 § 9/ABT 06 kap. 2 § 10 finns också en skyldighet att underrätta motparten om part upptäcker att omständigheter av betydelse för entreprenaden ändras eller tillkommer. Det kan därför vara en god idé att underrätta om rådande läge och att hinder kan komma att uppstå. Det är lämpligt att underrättelsen lämnas skriftligen, vilket också kan vara ett krav enligt ert avtal även om det inte är något krav i AB/ABT.

Följ utvecklingen och för en löpande dialog med er motpart för att om möjligt hitta gemensamma lösningar. Så snart ni bättre kan bedöma eventuella konsekvenser för det aktuella projektet bör ni åter underrätta er motpart.

Efter en underrättelse enligt AB 04/ABT 06 kap. 4 § 4 ska parterna enligt AB 04/ABT 06 kap. 4 § 5 försöka komma överens om den ändring av kontraktstiden som förhållandena föranleder. Om hindren är sådana att arbetena i praktiken stoppats tills vidare finns det i många fall ingen möjlighet eller anledning att avtala något nytt igångsättandedatum. Återigen är en öppen och tydlig dialog att föredra och överenskommelser bör dokumenteras.

Även om ni inte har avtalat om AB 04/ABT 06 är det i de allra flesta fall lämpligt att underrätta er avtalspart om förhållande som kan komma att medföra förseningar eller på annat sätt påverkar möjligheten att hålla kontraktstiden. Flertalet av de vanligast förekommande standardavtalen som används av branschen innehåller sådana bestämmelser, se ABK 09 kap. 4 § 3, ABM 07 p. 11, ABS 18 p. 17 och Hantverkarformuläret 17 allmänna bestämmelser punkt 7. Se särskilt om konsumententreprenader nedan.

Underrättelse och hinderanmälan

Har ni avtalat om AB 04/ABT 06 kan ni med fördel använda vår mall för underrättelser.

Oavsett om ni använder vår mall för underrättelser eller skriver en egen underrättelse är det viktigt att säkerställa att den verkligen svarar på frågorna var, när, hur, vem och varför? Kontrollera alltid i era avtal om det finns särskilda krav kring kommunikation som kan få betydelse. Exempelvis att underrättelser ska skickas till viss person hos er avtalspart.

Risk att kostnaderna för entreprenaden blir högre

AB 04/ABT 06 innehåller bestämmelser som möjliggör att avtalade priser under vissa omständigheter kan ändras eller omförhandlas. Enligt kap. 6 § 3 finns det en möjlighet att ändra avtalat pris under särskilda omständigheter, förutsatt att kostnadsändringen varit oförutsebar och väsentligt påverkat kostnaden för hela entreprenaden. För ÄTA-arbeten kan det också finnas utrymme för omförhandling av á-priser enligt kap. 6 § 6, förutsatt att arbete tillkommer eller avgår under andra förutsättningar än de á-priset är grundat på och kostnaderna för arbetet påverkas.

Byggföretagen har i anledning av ökade kostnader för material under 2021 tagit fram en vägledning om möjlighet att ändra priser som kan ge viss vägledning även i denna situation.

Särskilt om konsumententreprenader

Om ni utför arbeten åt privatpersoner gäller reglerna i konsumenttjänstlagen för ert avtal. Enligt 31 § konsumenttjänstlagen gäller att om en entreprenör visar att ett dröjsmål beror på ett hinder utanför dennes kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets ingående och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit så är entreprenören inte skyldig att ersätta konsumenten skada som denne tillfogas på grund av dröjsmål. Av 4 § konsumenttjänstlagen framgår dessutom att en entreprenör med tillbörlig omsorg ska ta till vara konsumentens intressen och samråda med denne i den utsträckning som det behövs och är möjligt.

Om Hantverkarformuläret 17 ingår i ett avtal gäller, enligt punkt 7 i Hantverkarformulärets allmänna bestämmelser, att entreprenören har rätt till erforderlig förlängning av kontraktstiden om entreprenören hindras att färdigställa kontraktsarbetena inom kontraktstiden p g a omständigheter utanför entreprenörens kontroll som denne inte skäligen kunde ha förväntas ha räknat med vid avtalets ingående samt att entreprenören inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit dess menliga inverkan. En part ska utan dröjsmål underrätta motparten om förhållande som parten insett skulle medföra försening.

Om ABS 18 ingår i ert avtal gäller att en entreprenör, enligt punkt 17 i ABS 18, har rätt till erforderlig förlängning av kontraktstiden om denne hindras att färdigställa kontraktsarbetena inom kontraktstiden p g a omständigheter utanför dennes kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets ingående samt att denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit dess menliga inverkan. Av punkt 18 framgår att part utan dröjsmål ska underrätta motparten om förhållande som parten insett eller bort ha insett skulle medföra försening. Av punkt 8 framgår dessutom att parterna ska hålla varandra underrättade om förhållanden som part insett eller bort inse kan vara av betydelse för entreprenaden.

Hur hanterar ni relationen till er beställare?

Från ett juridiskt perspektiv är det av stor vikt att formalia i det avtal ni ingått efterlevs exempelvis genom att skriftlig hinderanmälan görs utan dröjsmål. Men vid sidan av detta är det förstås också viktigt att upprätthålla en god dialog med er beställare. Mot denna bakgrund har Byggföretagen tagit fram ett öppet brev med information om rådande läge som ni kan skicka till just er beställare.  Notera att brevet inte är en hinderanmälan och att en sådan alltid måste skickas så snart ni inser att tidplanen rubbas eller försening kan uppstå.

Lämna anbud och ingå nya entreprenadavtal

Vad innebär cementkrisen för att lämna anbud och ingå nya entreprenadavtal?

Risken för att akut cementbrist uppstår redan i slutet av året innebär en stor osäkerhet vid anbudsgivning och ingående av nya avtal. Osäkerheten är stor för både beställare och entreprenörer. Inför anbudsgivning och ingående av avtal är det viktigt att fundera på hur situationen kan komma att påverka och om det finns anledning att redan vid anbudsgivning vidta förebyggande åtgärder. Många beställare känner säkert till situationen. Det öppna brev som Byggföretagen tagit fram kan också användas som information till potentiella beställare. I den mån det är möjligt kan det vara bra att föra en dialog med beställaren för att informera om aktuell situation och vilken påverkan på aktuellt projekt kan bli. Kanske kan det vara möjligt att hitta gemensamma lösningar för att hantera och fördela risken och därmed underlätta att lämna anbud och ingå avtal trots den osäkerhet som råder. Om särskilda överenskommelser träffas bör det dokumenteras.

Underrättelser enligt AB 04/ABT 06

Kan man använda Byggföretagens mall för underrättelser?

Har ni avtalat om AB 04/ABT 06 kan ni med fördel använda vår mall för underrättelser. Oavsett om ni använder vår mall för underrättelser eller skriver en egen underrättelse är det viktigt att säkerställa att den verkligen svarar på frågorna var, när, hur, vem och varför? Kontrollera alltid i era avtal om det finns särskilda krav kring kommunikation som kan få betydelse. Exempelvis att underrättelser ska skickas till viss person hos er avtalspart.

Byggföretagens mall för underrättelser.

 

Öppet brev

Hur kan man informera beställare om situationen?

Byggföretagen har tagit fram ett öppet brev som ni kan skicka till just er beställare. Brevet är tänkt att informera om den svåra situationen och uppmuntra till dialog. Notera att brevet inte är en hinderanmälan och att en sådan alltid måste skickas så snart ni inser att tidplanen rubbas eller försening kan uppstå.

Här kan du som är medlem ladda ner det öppna brevet. 

 

Behöver ni mer stöd?