Entreprenadrättsligt perspektiv på coronaviruset | Byggföretagen

Entreprenadrättsligt perspektiv på coronaviruset

Kan Byggföretagen lämna rekommendationer kring affärsförhållanden, coronaviruset och covid-19?

Varje avtalsrelation och situation är unik och det är alltid förenat med viss risk att dra generella slutsatser och direkt applicera dem på enskilda affärsförhållanden. En bedömning måste göras i varje enskilt fall. Och det allra bästa är givetvis om parterna gemensamt kan enas om hur de ska förhålla sig till det aktuella läget vad gäller covid-19. Mot denna bakgrund lämnar Byggföretagen följande ledning.

Är ditt företag direkt drabbat av covid-19?

Har utbredningen av coronaviruset och covid-19 hindrat anställda eller annan anlitad personal från att utföra arbete eller går det inte att få tag på hjälpmedel eller material?

Det är möjligt att det finns utrymme i ert avtal för att hantera effekterna av detta då det är vanligt att avtal innehåller regleringar som medför lättnad i avtalsförpliktelserna om förutsättningarna förändrats på sätt som part inte kan råda över eller ska lastas för, s.k. force majeure. Inte sällan finns en uppräkning i avtalet av vilka situationer som avses. Gå igenom avtalet.

Har ni avtalat om AB 04/ABT 06 finns i kap. 4 § 3 en uppräkning av situationer som ger entreprenören rätt till tidsförlängning om dessa hindrar entreprenören från att färdigställa kontraktsarbetena i tid. Särskilt p. 2, p. 3 och p. 5 kan komma att bli tillämpliga med hänsyn till spridningen av covid-19. Följ utvecklingen och tänk på att det inträffade bör vara av sådan karaktär att det hindrar entreprenören från att hålla kontraktstiden. Att enstaka personer blir sjuka eller att entreprenören inte kan få tag på material lika enkelt som vanligt lär inte vara tillräckligt för att ett hinder ska kunna anses föreligga i juridisk mening. Så snart en part inser att tidplanen rubbas eller försening kan komma att uppstå bör en hinderanmälan göras (kap. 4 § 4).

Även om ni inte har avtalat om AB 04/ABT 06 är det i de allra flesta fall lämpligt att underrätta er avtalspart om förhållande som kan komma att medföra förseningar eller på annat sätt påverkar möjligheten att hålla kontraktstiden. Flertalet av de vanligast förekommande standardavtalen som används av branschen innehåller sådana bestämmelser, se ABK 09 kap. 4 § 3, ABM 07 p. 11 och ABS 18 p. 17.

Hur ska en hinderanmälan utformas?

Har ni avtalat om AB 04/ABT 06 kan ni med fördel använda vår mall för underrättelser.

Byggföretagens mall för underrättelser.

Oavsett om ni använder vår mall för underrättelser eller skriver en egen underrättelse är det viktigt att säkerställa att den verkligen svarar på frågorna var, när, hur, vem och varför? Kontrollera alltid i era avtal om det finns särskilda krav kring kommunikation som kan få betydelse. Exempelvis att underrättelser ska skickas till viss person hos er avtalspart.

Har kostnaderna för entreprenaden blivit mycket högre?

AB 04/ABT 06 innehåller bestämmelser som möjliggör att avtalade priser under vissa omständigheter kan ändras eller omförhandlas. Enligt kap. 6 § 3 finns det en möjlighet att ändra avtalat pris under mer extrema omständigheter, förutsatt att kostnadsändringen varit oförutsebar och väsentligt påverkat kostnaden för hela entreprenaden. För ÄTA-arbeten kan det också finnas utrymme för omförhandling av á-priser enligt kap. 6 § 6, förutsatt att arbete tillkommer eller avgår under andra förutsättningar än dem á-priset är grundat på och kostnaderna för arbetet påverkas.

Hur hanterar ni relationen till er beställare?

Från ett juridiskt perspektiv är det av stor vikt att formalia i det avtal ni ingått efterlevs exempelvis genom att skriftlig hinderanmälan görs utan dröjsmål. Men vid sidan av detta är det förstås också viktigt att upprätthålla en god dialog med er beställare. Mot denna bakgrund har Byggföretagen tagit fram ett öppet brev som ni kan skicka till just er beställare redan innan ni tvingas göra hinderanmälningar. Brevet är tänkt att lyfta vilken pressad situation branschen befinner sig i och öka förståelsen för att motiverade hinderanmälningar och önskemål om förlängda kontraktstider är ett nödvändigt ont för alla. Notera att brevet inte är en hinderanmälan och att en sådan alltid måste skickas så snart ni inser att tidplanen rubbas eller försening kan uppstå.

 

Vill ert företag vidta försiktighetsåtgärder med anledning av covid-19?

Den part som vill vidta försiktighetsåtgärder, t.ex. genom att pausa arbetena, bör tänka till en extra gång. Det är ovanligt att det går att hitta stöd i avtal för försiktighetsåtgärder som går utöver myndigheters anvisningar. Detta gäller även om initiativet är behjärtansvärt. Risken är således att parten gör sig skyldig till avtalsbrott. Det bästa är att samråda med er avtalspart. Är initiativet angeläget finns säkert goda chanser att hitta en bra lösning. Tänk på att dokumentera överenskommelser skriftligen.

Har parterna avtalat om AB 04/ABT 06 och part väljer att vidta försiktighetsåtgärder som påverkar tid eller kostnader kan detta få konsekvenser. En beställare som vidtar åtgärder som orsakar ett hinder kan bli ersättningsskyldig för entreprenörens kostnader (kap. 4 § 3 p. 1 och kap. 5 § 4). En entreprenör som vidtar åtgärder får endast rätt till tidsförlängning om det faktiskt föreligger hinder (kap. 4 § 3 p. 2, p. 3 eller p. 5). Beroende på hur läget utvecklar sig kan effekterna av covid-19 ge upphov till hinderssituationer. Myndigheters rekommendationer och uppmaningar bör kunna ge ledning kring om en hindersituation föreligger, se t.ex. information hos Folkhälsomyndigheten. Uppdatera er om det aktuella läget innan åtgärder vidtas. Så snart en part inser att tidplanen rubbas eller försening kan komma att uppstå bör en hindersanmälan göras (kap. 4 § 4). Se mer om detta ovan.

Försiktighetsåtgärder kan komma att få andra konsekvenser än de som redogjorts för ovan beroende på omständigheterna i det enskilda fallet.

Ska ni ingå entreprenadavtal?

Det råder stor osäkerhet i Sverige och i omvärlden med anledning av spridningen av covid-19. Både beställare och entreprenörer måste ställa sig frågan när det är troligt att entreprenaden kan bli klar och hur stora riskerna är för att något ändå händer som orsakar förseningar. Även betalningsplaner kan komma att påverkas av det rådande läget. Att parterna har en realistisk förväntansbild på vad som ska levereras och framförallt när det ska levereras kan vara en trygghet för båda. Om det är möjligt kan det vara värt att redan på förhand komma överens om dessa frågor i ert avtal. Vid frågor kring detta försöker vi vara behjälpliga i vår rådgivning. Rör det sig om upprättande av större avtal eller stora värden är det lämpligt att anlita ett ombud.

Behöver ni mer stöd?

För att underlätta för er har Byggföretagen tagit fram en lathund över relevanta bestämmelser i våra största standardavtal och lag med anledning av coronavirusets spridning. Med hjälp av lathunden kan ni snabbt få en överblick över var ni kan söka svaret på just era entreprenadrättsliga frågor.

Om ni behöver ytterligare stöd kan ni kontakta Byggföretagens rådgivning. Eftersom läget berör många finns risk för förlängda handläggningstider och för jäv.

Underrättelser enligt AB 04/ABT 06

Har ni avtalat om AB 04/ABT 06 kan ni med fördel använda vår mall för underrättelser. Oavsett om ni använder vår mall för underrättelser eller skriver en egen underrättelse är det viktigt att säkerställa att den verkligen svarar på frågorna var, när, hur, vem och varför? Kontrollera alltid i era avtal om det finns särskilda krav kring kommunikation som kan få betydelse. Exempelvis att underrättelser ska skickas till viss person hos er avtalspart.