Personalliggare 

Personalliggaren ska tydligt visa vem som befinner sig på arbetsplatsen. Sedan 2016 gäller elektronisk personalliggare i bygg- och anläggningsbranschen. Här får du mer information om vad som ska framgå i personalliggaren.

Guider och hjälpmedel

Frågor och svar

Vad innebär elektronisk personalliggare vid byggarbetsplatser?

Du som bedriver byggverksamhet måste enligt lag föra en elektronisk personalliggare. I personalliggaren ska det varje dag föras in vilka som är verksamma på byggarbetsplatsen. En personalliggare är en förteckning över vilka som är verksamma på arbetsplatsen - och när de har börjat och slutat varje arbetspass. Syftet med personalliggare är att motverka svartarbete och främja en sundare konkurrens i byggbranschen. 

Om du är byggherre ska du anmäla varje byggarbetsplats till Skatteverket minst 14 dagar innan byggverksamheten påbörjas. Detta kan göras på Skatteverkets hemsida.

Byggherren/beställaren har möjlighet att delegera sitt ansvar, detta ska i så fall ske skriftligt före anmälan till Skatteverket. 

Skyldighet att föra elektronisk personalliggare gäller dock inte när byggherren är en privatperson som bygger för privat bruk eller när den sammanlagda byggkostnaden (arbets- och materialkostnad) på byggarbetsplatsen antas uppgå till mindre är fyra prisbasbelopp (cirka 190 000 kronor).  

En fråga som kan ha betydelse för att avgöra om skyldighet att föra personalliggare finns eller ej är frågan om vad som ska anses utgöra en byggarbetsplats. Normalt sett ger ett ramavtal i sig inte upphov till någon byggarbetsplats. Vid bedömningen av vad som utgör en byggarbetsplats ska vad som konkret överenskommits i ramavtalet och innebörden av enskilda avrop beaktas. Det är med andra ord möjligt att det arbete som avropas är knutet till en byggarbetsplats eller ger upphov till flera byggarbetsplatser. Skatteverket har i två ställningstaganden utvecklat sin uppfattning om hur begreppet ska tolkas (Se Vad är byggverksamhet och när föreligger en byggarbetsplats? dnr: 131 6361964-15/111 och Avgränsning av uttrycket byggarbetsplats i skatteförfarandelagen, dnr: 131 102169-16/111). Vi rekommenderar er att ta del av dessa skrivelser för att se hur begreppet byggarbetsplats påverkar era skyldigheter. 

Kontakt

Sofie Wilhelmsson

Skatteexpert

Tel: +46 8 698 58 63

sofie.wilhelmsson@byggforetagen.se