Rysslands invasion av Ukraina - entreprenadrättsligt perspektiv | Byggföretagen

Rysslands invasion av Ukraina – entreprenadrättsligt perspektiv

Här lämnar Byggföretagen generell juridisk vägledning med anledning av kriget i Ukraina. Enskilda affärsavtal måste dock alltid bedömas utifrån den aktuella situationen i varje enskilt fall. Denna information kan komma att uppdateras.

Uppdaterad:

Kriget i Ukraina är i första hand en tragedi för alla de människor som berörs och på olika sätt påverkas. Den globala handeln och den svenska byggmarknaden påverkas också av kriget. Detta efter en svår period med pandemi, kantad av brist på material och stora prisförändringar på byggmaterial. Därutöver kvarstår risken för brist på cement och ökade priser som en följd av att Cementas tidsbegränsade tillstånd att bryta kalk upphör vid årsskiftet 2022/2023.

Byggföretagen får många frågor om hur svensk byggbransch kan komma att påverkas av kriget och hur våra medlemsföretag ska agera. De affärsmässiga förutsättningarna har förändrats mycket på kort tid och framtiden är osäker. Kriget har redan lett till brist på visst material och till kostnadsökningar. Byggföretagen följer utvecklingen dag för dag. Det är dock inte möjligt att överblicka exakta framtida konsekvenser eller dess omfattning, vare sig för byggbranschen i stort eller för enskilda projekt.

Osäkerheten kan få konsekvenser både för beställare och entreprenörer men även för samhället i stort. Projekt kan komma att skjutas på framtiden, pågående projekt kan drabbas av störningar, avtal kan behöva avslutas i förtid och det finns risk att konkurser och tvister ökar. När osäkerheten inte kan omvandlas till en kalkylerbar risk kan anbuden också bli färre.

Byggföretagen uppmanar fortsatt entreprenörer och beställare att öppet och aktivt diskutera de utmaningar som kan finnas i rådande situation, såväl vad gäller framtida som pågående projekt. Båda parter har mycket att vinna på att noggranna riskbedömningar görs och att gemensamt söka lösningar för aktuellt projekt med hänsyn tagen till rådande läge.

Krigets påverkan på pågående projekt

Underrätta er motpart

Om ni befarar att kriget kan få negativa konsekvenser för ert projekt bör ni så tidigt som möjligt informera och påbörja en dialog med er motpart. En skyldighet att underrätta er motpart om förändringar och andra förhållanden av betydelse för entreprenaden kan också vara reglerad uttryckligen i ert avtal.

I AB 04 kap. 2 § 9/ ABT 06 kap. 2 § 10 finns en skyldighet att underrätta motparten om part upptäcker att omständigheter av betydelse för entreprenaden ändras eller tillkommer. Byggföretagens rekommendation är att utan dröjsmål underrätta er motpart om rådande läge och kända omständigheter och förhållanden som påverkar entreprenaden. Det är lämpligt att underrättelsen lämnas skriftligen, vilket också kan vara ett krav enligt ert avtal även om det inte är något krav i AB/ABT. Enligt AB 04/ ABT 06 kap. 4 § 4 gäller också att en hinderanmälan ska göras så snart en part inser att tidplanen rubbas eller försening kan komma att uppstå, se nedan under rubriken ”Hinder och tidsförlängning”.

Även om ni inte har avtalat om AB 04/ABT 06 är det som utgångspunkt lämpligt att underrätta er avtalspart om förändringar och andra förhållanden av betydelse, till exempel om förhållande som kan komma att medföra förseningar eller på annat sätt påverka möjligheten att hålla kontraktstiden. Flertalet av de vanligast förekommande standardavtalen som används av branschen innehåller sådana bestämmelser, se ABK 09 kap. 4 § 3, ABM 07 p. 11, ABS 18 p. 18 och Hantverkarformuläret 17 allmänna bestämmelser p. 7. Se särskilt om konsumententreprenader nedan.

En tidig underrättelse som lämnas när ni befarar men ännu inte kan bedöma om kriget faktiskt får negativa konsekvenser kan syfta till att enbart inleda en dialog. Det är då viktigt att åter underrätta er motpart så snart ni bättre kan bedöma eventuella konsekvenser för det aktuella projektet.

Risk att kostnaderna för entreprenaden blir högre

Kriget kan leda till ökade kostnader i pågående projekt. Det kan röra sig om ökade kostnader för drivmedel, energi och olika byggmateriel men även om andra merkostnader i anledning av förseningar eller förändringar. Det kan också finnas en stor osäkerhet i hur kostnaderna kommer förändras över tid. Många vittnar om att det är svårt att få bindande offerter från leverantörer och underentreprenörer annat än för kort tid.

Hur ökade kostnader ska fördelas mellan avtalsparterna beror på omständigheterna och hur ert avtal är utformat. Vissa ersättningsmodeller som fast pris med indexreglering eller löpande räkning enligt självkostnadsprincipen kan innebära att ökade kostnader i viss utsträckning förs vidare till beställaren. Även om utgångspunkten är att ingångna avtal ska hållas kan både beställare och entreprenör tjäna på att komma överens om nödvändiga justeringar för att avtalet ska kunna fullföljas till nytta för båda parter. Det kan också finnas möjligheter till omförhandling eller prisjustering i ert avtal. Se över vilka möjligheter som finns för er situation och enligt ert avtal.

Om AB 04 eller ABT 06 är avtalsinnehåll kan avtalade priser under vissa omständigheter ändras eller omförhandlas. Enligt kap. 6 § 3 finns det en möjlighet att ändra avtalat pris under särskilda omständigheter, förutsatt att kostnadsändringen varit oförutsebar och väsentligt påverkar kostnaden för hela entreprenaden. Byggföretagen har med anledning av ökade kostnader för material under 2021 tagit fram en vägledning om möjlighet att ändra priser vilken kan ge viss vägledning även i denna situation. En uppdaterad vägledning avseende ändring av avtalat pris enligt AB 04/ ABT 06 kap. 6 § 3 finns nu också här.

För ÄTA-arbeten kan det också finnas utrymme för omförhandling av á-priser enligt AB 04/ ABT 06 kap. 6 § 6, förutsatt att arbete tillkommer eller avgår under andra förutsättningar än de á-priset är grundat på och kostnaderna för arbetet påverkas.

När det gäller merkostnader som orsakas av förseningar finns det vissa möjligheter att erhålla ersättning av beställaren men enbart när hindret beror på beställaren eller något förhållande på beställarens sida, se AB 04/ ABT 06 kap. 5 § 4. Se även nedan under ”Hinder och tidsförlängning”.

Tänk på att följa de formella krav på underrättelser som finns i ert avtal och att löpande hålla er motpart underrättad.

Hinder och tidsförlängning

Det finns risk att kriget leder till störningar i pågående projekt. En inventering och bedömning av risk kan därför behöva göras för varje enskilt projekt. Störningar kan komma att uppstå bland annat genom brist på material eller arbetskraft. Det kan finnas utrymme i ert avtal för att delvis hantera effekterna av bristsituationer då det är vanligt att avtal innehåller regleringar som medför lättnad i avtalsförpliktelserna om förutsättningarna förändrats på sätt som part inte kan råda över eller ska lastas för, så kallad force majeure. Inte sällan finns en uppräkning i avtalet av vilka situationer som avses. Gå igenom ert avtal.

Har ni avtalat om AB 04 eller ABT 06 finns i kap. 4 § 3 en uppräkning av situationer som ger entreprenören rätt till tidsförlängning om dessa hindrar entreprenören från att färdigställa kontraktsarbetena i tid. I rådande läge kan flera av de uppräknade situationerna, bland annat p. 3, vara tillämplig. Utöver tidsförlängning finns en begränsad möjlighet att begära ersättning för kostnader orsakade av hinder i det fall hindret beror på beställaren eller något förhållande på beställarens sida enligt kap. 5 § 4.

Så snart en part inser att tidplanen rubbas eller försening kan komma att uppstå ska en hinderanmälan göras (kap. 4 § 4). Även om er motpart är medveten om att kriget kan få påverkan på pågående projekt är det inte säkert att motparten har inblick i vilka konsekvenserna kan bli. Det är lämpligt att underrättelsen är skriftlig, vilket också kan vara ett krav enligt ert avtal även om det inte är något krav i AB/ABT. Det finns i AB 04 kap. 2 § 9/ABT 06 kap. 2 § 10 också en skyldighet att underrätta motparten om part upptäcker att omständigheter av betydelse för entreprenaden ändras eller tillkommer. Se även under rubriken ”Underrätta er motpart” ovan. Följ utvecklingen och för en löpande dialog med er motpart för att om möjligt hitta gemensamma lösningar. Håll er motpart underrättad löpande och underrätta alltid så snart ni bättre kan bedöma eventuella konsekvenser för det aktuella projektet.

Efter en underrättelse enligt AB 04/ABT 06 kap. 4 § 4 ska parterna enligt kap. 4 § 5 försöka komma överens om den ändring av kontraktstiden som förhållandena föranleder. Om hindren är sådana att arbetena i praktiken stoppats tills vidare finns det i många fall ingen möjlighet eller anledning att avtala något nytt igångsättandedatum. Återigen är en öppen och tydlig dialog att föredra. Var noga med att skriftligen dokumentera eventuella överenskommelser som ni träffar.

Även om ni inte har avtalat om AB 04/ABT 06 är det som utgångspunkt lämpligt att underrätta er avtalspart om förhållande som kan komma att medföra förseningar eller på annat sätt påverka möjligheten att hålla kontraktstiden. Flertalet av de vanligast förekommande standardavtalen som används av branschen innehåller sådana bestämmelser, se ABK 09 kap. 4 § 3, ABM 07 p. 11, ABS 18 p. 17 och Hantverkarformuläret 17 allmänna bestämmelser p. 7. Se särskilt om konsumententreprenader nedan.

Hävning

Möjligheten att i förtid avbryta ett avtal genom hävning är mycket begränsad. En sådan åtgärd innebär också stora risker bland annat då en part som felaktigt häver ett avtal riskerar skadeståndsskyldighet gentemot motparten.

Kriget skulle kunna leda till sådana ändrade förhållanden som kan ge såväl beställare som entreprenör rätt att genom hävning avbryta avtalet i förtid. Om AB 04 eller ABT 06 är avtalat finns bestämmelserna om hävning i 8 kap. Enligt dessa kan rätt till hävning bland annat föreligga om entreprenaden på grund av hinder måste avbrytas under så lång tid att förutsättningarna för avtalets fullgörande väsentligt rubbas.

Tänk på att hävning är en mycket allvarlig åtgärd. Vi uppmanar till stor försiktighet om ni överväger att häva ert avtal. Kontakta gärna vår rådgivning.

Särskilt om offentligt upphandlande kontrakt

Även offentligt upphandlade kontrakt kan innehålla bestämmelser som medför lättnad i avtalsförpliktelserna om förutsättningarna förändrats på sätt som part inte kan råda över eller ska lastas för. Kontrollera därför i första hand om ert kontrakt innehåller någon bestämmelse som kan tillämpas för den aktuella situationen. Det kan vara lättare att tillämpa befintliga villkor i ett kontrakt än att komma överens om ändringar.

Utgångspunkten enligt upphandlingslagstiftningen är att ett offentligt upphandlat kontrakt inte får ändras på ett väsentligt sätt. En ny upphandling där alla får möjlighet att delta ska i stället genomföras. En otillåten ändring av avtalade villkor ses som ett nytt avtal som kan ogiltigförklaras av domstol. Det finns dock utrymme för ändringar av redan ingångna avtal, men det kräver att ni är överens med er beställare. I rådande situation kan det särskilt vara aktuellt att överenskomma om ändringar som föranleds av oförutsebara omständigheter. De flesta beställare är nog medvetna om att marknadsvillkoren har ändrats mycket på kort tid. Försök redogöra för er situation så konkret och öppet som möjligt. Förhoppningsvis förstår offentliga beställare att båda parter tjänar på ett flexibelt och samarbetsorienterat förhållningssätt.

Nedan nämns några av de situationer då upphandlingslagstiftningen tillåter ändringar av offentligt upphandlade kontrakt. Diskussionen med beställaren kan underlättas av att ni kan peka på att ändringsreglerna i upphandlingslagstiftningen kan användas för att få till ett mer balanserat avtal som bättre återspeglar de aktuella marknadsvillkoren.

Ändringar av mindre värde

Det är tillåtet att avtala om ändringar av mindre värde under förutsättning att kontraktets övergripande karaktär inte ändras. Det innebär att större eller mer ingripande åtgärder, som till exempel utbyte av det som upphandlats mot något helt annat, inte får göras. En justering av priset bör dock kunna göras med stöd av aktuell bestämmelse. Värdet av ändringen ska vara (i) lägre än 15 procent av det ursprungliga värdet om det är ett byggentreprenadkontrakt (alternativt 10 procent för ett varu- eller tjänstekontrakt) och (ii) lägre än det aktuella tröskelvärdet (se Upphandlingsmyndighetens information för aktuella tröskelvärden).

Ändringsklausuler

Ändringar får också göras i enlighet med en ändringsbestämmelse som funnits i upphandlingsdokumenten från början. Bestämmelsen måste dock vara tydlig och klart beskriva under vilka omständigheter ändringar kan göras, vilka ändringar som får göras och hur omfattande de får vara. I standardavtalen AB 04 och ABT 06 finns bestämmelser som möjliggör ändringar under vissa förutsättningar. Även om en ändringsklausul har avtalats är det dock inte tillåtet att göra ändringar som innebär att kontraktets övergripande karaktär ändras.

Oförutsebara omständigheter

Ändringar kan också vara tillåtna på grund av omständigheter som inte kunnat förutses av den upphandlande myndigheten vid tilldelning. Behovet av att göra en ändring i kontraktet måste bero på den oförutsedda omständigheten. En bedömning av vad som varit förutsebart behöver göras i det enskilda fallet utifrån vad den upphandlande myndigheten borde ha kalkylerat med. Ändringar som görs med stöd av den här bestämmelsen får inte leda till att värdet av kontraktet ökar med mer än 50 procent och inte heller till att kontraktets övergripande karaktär ändras. Den övergripande karaktären kan anses ändras till exempel om upphandlingsföremålet helt byts ut mot något annat.

Särskilt om konsumententreprenader

Om ni utför arbeten åt privatpersoner gäller reglerna i konsumenttjänstlagen för ert avtal. Tänk på att ett fast pris som avtalats gäller. I några situationer kan pristillägg bli aktuellt om tilläggsarbeten har överenskommits eller om er kund har orsakat fördyring av entreprenaden.

Enligt 31 § konsumenttjänstlagen gäller att om en entreprenör visar att ett dröjsmål beror på ett hinder utanför dennes kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets ingående och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit så är entreprenören inte skyldig att ersätta konsumenten för skada som denne tillfogas på grund av dröjsmål. Av 4 § konsumenttjänstlagen framgår dessutom att en entreprenör med tillbörlig omsorg ska ta till vara konsumentens intressen och samråda med denne i den utsträckning som det behövs och är möjligt.

Om Hantverkarformuläret 17 ingår i ett avtal gäller, enligt punkt 7 i Hantverkarformulärets allmänna bestämmelser, att entreprenören har rätt till erforderlig förlängning av kontraktstiden om entreprenören hindras att färdigställa kontraktsarbetena inom kontraktstiden p g a omständigheter utanför entreprenörens kontroll som denne inte skäligen kunde ha förväntas ha räknat med vid avtalets ingående samt att entreprenören inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit dess menliga inverkan. En part ska utan dröjsmål underrätta motparten om förhållande som parten insett skulle medföra försening.

Om ABS 18 ingår i ert avtal gäller att en entreprenör, enligt punkt 17 i ABS 18, har rätt till erforderlig förlängning av kontraktstiden om denne hindras att färdigställa kontraktsarbetena inom kontraktstiden p g a omständigheter utanför dennes kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets ingående samt att denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit dess menliga inverkan. Av punkt 18 framgår att part utan dröjsmål ska underrätta motparten om förhållande som parten insett eller bort ha insett skulle medföra försening. Av punkt 8 framgår dessutom att parterna ska hålla varandra underrättade om förhållanden som part insett eller bort inse kan vara av betydelse för entreprenaden.

Hur hanterar ni relationen till er beställare?

Från ett juridiskt perspektiv är det av stor vikt att formalia i det avtal ni ingått efterlevs, exempelvis att skicka skriftlig underrättelse om så har föreskrivits.

Vid sidan av detta vill vi betona vikten av att upprätthålla en god dialog med er beställare. Mot denna bakgrund tog Byggföretagen i mars 2022 fram ett öppet brev med information om då rådande läge som ni kan skicka till er beställare. Notera att brevet inte är en hinderanmälan.

Lämna anbud och ingå nya entreprenadavtal

Hur påverkas möjligheten att lämna nya anbud och ingå nya entreprenadavtal?

Risken för konsekvenser på grund av kriget innebär en stor osäkerhet vid anbudsgivning och ingående av nya avtal. Osäkerheten är stor för både beställare och entreprenörer. Även om det är svårt eller rentav inte möjligt att överblicka eventuella konsekvenser och dess omfattning är det ändå viktigt att göra en egen bedömning av situationen. Fundera över om några förebyggande åtgärder kan vidtas redan innan anbudsgivning.

Byggföretagen tog fram ett öppet brev i mars 2022 som kan användas som information till potentiella beställare. I den mån det är möjligt kan det vara bra att föra en dialog med beställaren för att informera om hur projektet kan komma att påverkas av aktuell situation. Ge konstruktiva förslag på åtgärder för att underlätta anbudslämning. Kanske kan det vara möjligt att hitta gemensamma lösningar för att hantera och fördela risken och därmed underlätta att lämna anbud och ingå avtal trots den osäkerhet som råder.

Med undantag för anbud vid offentlig upphandling är det också möjligt att lämna ett anbud som inte helt överensstämmer med villkoren i förfrågan. Redogör i så fall tydligt för de villkor som gäller för ert anbud. Det är också möjligt att förbehålla sig rätten att justera vissa villkor som pris eller tidplan. Det kan då vara bra att ange under vilka förutsättningar och på vilket sätt justering ska ske. Kontrollera även att er reservation inte faller bort när kontraktet tecknas samt att reservationen blir gällande med prioritet framför eventuellt motstridiga uppgifter i de andra kontraktshandlingarna. Om AB 04 eller ABT 06 ska gälla för kontraktet kan det vara klokt att se till att er reservation eller de villkor ni angett för anbudet regleras i kontraktet eller annan kontraktshandling som kommer att gälla med företräde framför AB 04 / ABT 06.

Undersök möjligheten att förhandla med beställaren för att hitta en lämplig överenskommelse. Om särskilda överenskommelser träffas bör det dokumenteras. Notera dock att möjligheten att lämna reservationer vid offentlig upphandling är mycket begränsad, se nedan under rubriken ”Särskilt om offentliga upphandlingar”.

Kontraktsvillkor utifrån rådande läge

Innan ni lämnar anbud bör ni noga överväga villkoren i förfrågningsunderlaget så att de är rimliga för er utifrån rådande läge och utifrån era förutsättningar.

Färdigställandetider

Läs igenom handlingarna avseende kontraktstiden och eventuella deltider. Om det inte under entreprenadtiden uppstår rätt till tidsförlängning på grund av till exempel ändrings- eller tilläggsarbete eller hinder ska entreprenaden vara färdigställd inom de angivna tiderna. Inte sällan utgår det ett förseningsvite om entreprenaden inte är färdig i tid. För möjligheter att åberopa hinder se under rubriken ”Påverkan på pågående projekt” ovan.

Prissättningsmodell

Överväg vad ersättningsmodellen och eventuell indexreglering kan innebära för er. Kostnadsökningar kan få stor påverkan för er när fast pris utan indexreglering har avtalats med er beställare. Genom att avtala att priset ska indexregleras kan kontraktssumman justeras utifrån förändringar i ett överenskommet index. Det är viktigt att avtalat index verkligen speglar förändringar för den aktuella entreprenaden. Ett vanligt index i branschen är Entreprenadindex men det finns även andra.

Om AB 04 eller ABT 06 gäller för avtalet kan man avtala om att ersättning ska utges på löpande räkning enligt självkostnadsprincipen (se AB 04 /ABT 06 kap. 6 §§ 9–10). Det innebär att ersättning ska utgå för faktiska kostnader med ett procentuellt avtalat påslag, s.k. entreprenörarvode. Även när AB 04 eller ABT 06 inte gäller kan parterna avtala om att ersättning ska utgå på löpande räkning. Parterna bör då innan avtal tecknas komma överens om detaljerna kring hur ersättningen ska beräknas. Det är också möjligt att på andra sätt komma överens om att det avtalade priset ska förändras på grund av kostnadsökningar. Exempelvis kan det vara möjligt att lämna en reservation i anbudet om att priset ska omförhandlas eller justeras om kostnaden för ett visst material ändras på ett visst överenskommet sätt.

Det är även möjligt att avtala om blandformer mellan fast pris och löpande räkning, ibland med utökad samverkan, där exempelvis kostnader för arbete utgår enligt fast pris medan kostnader för material debiteras mot redovisade självkostnader jämte entreprenörarvode.

Byggföretagen har med anledning av ökade kostnader för material under 2021 tagit fram en vägledning om förebyggande hantering av kostnadsändringar som kan ge viss vägledning även i denna situation.

Ersättning och betalning

Kontrollera att villkor för ersättning och betalning är rimliga utifrån den aktuella situationen. Entreprenadkontrakt innehåller sällan bestämmelser som ger part rätt att under entreprenadtiden kräva att betalningsplan eller övriga betalningsvillkor ska ändras. Prestationsbundna betalningsplaner med stora betalningsposter långt fram i tiden kan leda till likviditetsbrist, särskilt om arbetena tillfälligt måste avbrytas eller om framdriften av olika skäl fördröjs.

Särskilt om offentliga upphandlingar

Vid anbudsgivning i offentlig upphandling är det viktigt att komma ihåg att det som huvudregel inte är möjligt att lämna reservationer i anbudet. Anbud som inte uppfyller ställda krav ska som utgångspunkt förkastas. Det är därför särskilt angeläget att den upphandlande myndigheten känner till faktorer som kan påverka möjligheterna att lämna anbud, om möjligt redan innan en upphandling påbörjas. De flesta beställare är nog medvetna om att marknadsvillkoren har ändrats mycket på kort tid. Försök redogöra för er situation så konkret och öppet som möjligt. Förhoppningsvis förstår offentliga beställare att det är värdefullt för båda parter med ett flexibelt och samarbetsorienterat förhållningssätt. Information och tips nedan bygger i de allra flesta fall på frivillighet och inte på absoluta rättigheter.

Kommunikation med upphandlande myndighet (frågor och svar)

Det finns vissa möjligheter att försöka påverka den upphandlande myndigheten att justera upphandlingsdokumenten på ett sätt som underlättar för leverantörer att lämna anbud. Om ni bedömer att det är lämpligt kan ni påtala för den upphandlande myndigheten om villkoren i förfrågningsunderlaget inte är rimliga utifrån aktuell situation. Om ni begär kompletterande upplysningar om upphandlingsdokumenten ska myndigheten som utgångspunkt lämna sådana skriftligen och samtidigt till alla leverantörer senast sex dagar innan sista anbudsdag.

Observera att den upphandlande myndigheten inte kan göra ändringar i upphandlingsdokumenten som är så väsentliga att de skulle innebära att fler leverantörer hade kunnat delta i upphandlingen. I så fall ska upphandlingen göras om. Anbudstiden ska förlängas om kompletterande uppgifter lämnas i ett sent skede eller väsentliga ändringar görs av upphandlingsdokumenten.

Kom ihåg att angivna tider och krav gäller till dess att den upphandlande myndigheten meddelat annat, även om ni bett att den upphandlande myndigheten ska justera dessa.

Förlängd anbudstid

Om det är förenligt med de grundläggande upphandlingsprinciperna kan den upphandlande myndigheten vid behov förlänga anbudstiden. Myndighetens skyldighet att förlänga anbudstider är begränsad. Myndigheten har dock ett intresse av att få in konkurrenskraftiga anbud, varför det kan finnas visst utrymme att påverka anbudstiden.

Anbudets giltighetstid

Det är viktigt att komma ihåg att ni är bundna av era anbud under hela den angivna giltighetstiden. Om ni redan har lämnat anbud – läs igenom det igen utifrån rådande situation och kontakta den upphandlande myndigheten om de förutsättningar som låg till grund för ert anbud förändrats radikalt. Även om era rättigheter och myndighetens möjligheter i denna del är begränsade kan det vara värdefullt att myndigheten får kännedom om hur aktuell situation påverkar. Försök att ha en konstruktiv dialog med myndigheten och föreslå eventuella åtgärder. Myndigheten kan också tillfråga er om förlängning av anbudets giltighetstid. Ni är inte skyldiga att acceptera detta. Normalt ska samtliga anbudsgivare tillfrågas men samtliga behöver inte acceptera en förlängning för att det ska vara möjligt att slutföra upphandlingen.

Ändringar efter att kontrakt har tecknats

Kom ihåg att möjligheten att komma överens om ändringar i offentligt upphandlade kontrakt är begränsad genom upphandlingslagstiftningen. Om det finns bestämmelser i kontraktet som kan tillämpas för den aktuella situationen kan det vara tillräckligt att tillämpa befintliga villkor. Det finns också visst utrymme att överenskomma om ändringar i ingånget kontrakt eller ramavtal. För mer information om det se ovan om offentligt upphandlande kontrakt under rubriken ”Påverkan på pågående projekt”.

Särskilt om konsumententreprenader

Om ni utför arbeten åt privatpersoner gäller reglerna i konsumenttjänstlagen för ert avtal. Då möjligheterna att justera avtalade priser efter avtalets ingående är begränsade kan det vara bra att informera er beställare om det aktuella läget inför anbudsgivning och ingående av avtal. Tillsammans med er beställare kanske det är möjligt att hitta en gemensam lösning för ert avtal. Även i konsumententreprenader är det möjligt att avtala om att priset helt eller delvis (till exempel för material eller visst angivet material) ska ersättas på löpande räkning. Under punkten D i Hantverkarformuläret 17, respektive under rubriken ”Priset eller grunderna för hur priset bestäms” i entreprenadkontraktet till ABS 18, finns det möjlighet att avtala om löpande räkning och att priset för material ska debiteras med självkostnad samt angivet procentuellt påslag för entreprenörarvode. I blanketterna för ändringar och tilläggsarbeten som tillhör Hantverkarformuläret 17 och ABS 18 finns motsvarande möjlighet.

Det är också möjligt att särskilt avtala om att ni i fler situationer än annars har rätt till tidsförlängning och/eller ersättning för ökade kostnader som orsakats av kriget. Det är då viktigt att i avtalet tydligt reglera under vilka förutsättningar ni har rätt till tidsförlängning och/eller ersättning för ökade kostnader.

Det finns inget formellt hinder mot att priset i konsumententreprenader indexregleras. Som entreprenör bör man emellertid tydligt informera konsumenten om innebörden av indexregleringen och dess effekter på priset. Tänk också på att om ett ungefärligt pris lämnas är möjligheterna att sedan justera priset begränsade enligt 36 § konsumenttjänstlagen.

Underrättelser enligt AB 04/ABT 06

Kan man använda Byggföretagens mall för underrättelser?

Har ni avtalat om AB 04/ABT 06 kan ni med fördel använda vår mall för underrättelser. Även när ert syfte enbart är att inleda en dialog med er beställare kan det vara bra att göra det skriftligen men en formell mall behöver inte användas. Oavsett om ni använder vår mall för underrättelser eller skriver en egen underrättelse är det viktigt att säkerställa att den verkligen svarar på frågorna var, när, hur, vem och varför? Kontrollera alltid i era avtal om det finns särskilda krav kring kommunikation som kan få betydelse. Exempelvis att underrättelser ska skickas till viss person hos er avtalspart.

Byggföretagens mall för underrättelser.

Öppet brev

Hur kan man informera beställare om situationen?

Byggföretagen tog fram ett öppet brev i mars 2022 som ni kan skicka till just er beställare. Brevet är tänkt att informera om den svåra situationen och uppmuntra till dialog. Notera att brevet inte är en hinderanmälan och att en sådan alltid måste skickas så snart ni inser att tidplanen rubbas eller försening kan uppstå.

Här kan du som medlem ladda ner det öppna brevet.

Behöver ni mer stöd?