Standardavtal | Byggföretagen

Standardavtal

För att genomföra ett byggprojekt behövs avtal mellan olika aktörer som ska arbeta i projektet. Bra och tydliga avtal minskar risk för missförstånd och leder till mindre problem under byggprocessen. För att underlätta för er har vi samlat information om de vanligaste standardavtalen och entreprenadkontrakten som Byggföretagen varit med och tagit fram.

Uppdaterad:

Under 2020 bytte vi namn till Byggföretagen (tidigare Sveriges Byggindustrier). Byggföretagen arbetar löpande med att uppdatera våra mallar och dokument med vår nya logga och grafiska profil. Det innebär att layouten på vissa mallar och dokument kan se annorlunda ut jämfört med tidigare.  Även om layouten ser annorlunda ut är innehållet oförändrat. Mallar och dokument med den tidigare layouten kommer under en övergångsperiod finnas tillgängliga på vår sida med äldre standardavtal.

Avtal mellan företag

Allmänna bestämmelser, utgåva 3

Samlingsvolym med de vanligaste standardavtalen med tillhörande kontraktsformulär: AB 04, ABT 06, ABK 09, ABM 07, AB-U 07, ABT-U 07, ABS 18 och Hantverkarformuläret 17.

Beställ från Svensk Byggtjänst

AB 04 – Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader

Avsedda att användas vid entreprenader där beställaren ansvarar för projektering och entreprenören för utförande (utförandeentreprenader).

Beställ från Svensk Byggtjänst (Svensk och engelsk version)

AB 04 – Kontraktsformulär
Fast pris. Ladda ner 
Löpande räkning. Ladda ner

ABT 06 – Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten

Avsedda att användas vid entreprenader där entreprenören i förhållande till beställaren ansvarar för projektering och utförande (totalentreprenader).

ABT 06 – Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten.
Beställ från Svensk Byggtjänst.

ABT 06 – Kontraktsformulär
Fast pris. Ladda ner
Löpande. Ladda ner

AB-U 07 – Allmänna bestämmelser för underentreprenader i utförandeentreprenader

Tillägg till AB 04 som avser förhållandet mellan underentreprenör och dennes uppdragsgivare.

AB-U 07 – Allmänna bestämmelser för underentreprenader i utförandeentreprenader.
Ladda ner
Download 

AB-U 07 – Kontraktsformulär

ABT-U 07 – Allmänna bestämmelser för underentreprenader på totalentreprenad

Tillägg till ABT 06 som avser förhållandet mellan underentreprenör och dennes uppdragsgivare.

ABT-U 07 – Allmänna bestämmelser för underentreprenader på totalentreprenad
Ladda ner
Download

ABT-U 07 – Kontraktsformulär

Branschspecifika tillägg för underentreprenader (AB-U 07/ABT-U 07)

PEFLEV 07 – branschspecifikt tillägg till AB-U 07 

Branschspecifika tillägg och ändringar för pålning- och stålspontentreprenader avsedda att användas tillsammans med AB 04 och AB-U 07.
Ladda ner
Ladda ner bilaga
Download

PLATT 17 – branschspecifikt tillägg till AB-U 07/ABT-U 07

Branschspecifika tillägg och ändringar för plattsättningsentreprenader avsedda att användas tillsammans med AB 04 och AB-U 07/ABT och ABT-U-07.
Ladda ner 
Ladda ner bilaga

RÄCKE 18 – branschspecifikt tillägg till AB-U 07/ABT-U 07 

Branschspecifika tillägg och ändringar för räckesentreprenader avsedda att användas tillsammans med AB 04 OCH AB-U 07/ABT 06 och ABT-U 07.
Ladda ner
Ladda ner bilaga

MP 08 – branschspecifikt tillägg till AB-U 07

Branschspecifika tillägg och ändringar för mur- och putsentreprenader avsedda att användas tillsammans med AB 04 OCH AB-U 07.
Ladda ner
Ladda ner bilaga

LÖSULL 20 – branschspecifikt tillägg till AB-U 07 

Branschspecifika tillägg till och ändringar av AB-U 07 för lösullsentreprenader.

Ladda ner
Ladda ner bilaga

UNDERTAK 08 – branschspecifikt tillägg till AB-U 07

Branschspecifika tillägg och ändringar för undertaksentreprenader avsedda att användas tillsammans med AB 04 OCH AB-U 07.
Ladda ner
Ladda ner bilaga

STÄLLNING 19 – branschspecifikt tillägg till AB-U 07 

Branschspecifika tillägg och ändringar för ställningsentreprenader avsedda att användas tillsammans med AB 04 OCH AB-U 07.
Ladda ner avtalet
Ladda ner checklista

Download
Download checklist

 

ABK 09 – Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag

Avsedda att användas vid konsultuppdrag inom arkitekts- och ingenjörsverksamhet samt vid uppdrag om t.ex. utredningar, projektledning, byggledning och besiktning.

ABK 09 – Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag 
Beställ från Svensk Byggtjänst

ABK 09 – Kontraktsformulär 
Ladda ner

ABM 07 – Allmänna bestämmelser för köp av varor till yrkesmässig byggverksamhet

Avsedda att användas för upphandling och köp av varor till yrkesmässig byggverksamhet.

ABM 07 – Allmänna bestämmelser för köp av varor till yrkesmässig byggverksamhet
Beställ från Svensk Byggtjänst
Ladda ner
Download

Leveransklausuler för byggbranschen 2008
Avsedda för upphandling på ABM 07
Ladda ner

ABM 07 Ballast
Branschspecifika tillägg till ABM 07 för leverans av ballastprodukter.
Ladda ner

ABM 07 Fabriksbetong
Branschspecifika tillägg till ABM 07 för leverans av fabriksbetong.
Ladda ner
Download

 

 

UE2021 – Avtalsvillkor för underentreprenörer och bemanningsföretag

Vid anlitanden på Byggavtalets tillämpningsområde
Utgivna av Byggföretagen den 30 april 2021:
Ladda ner UE2021 BA
Download UE2021 BA in english
Denna blankett sänds ifylld till berörd Byggnads region.

Vid anlitanden på Väg- och Banavtalets tillämpningsområde
Utgivna av Byggföretagen den 13 september 2021:
Ladda ner UE2021 VBA
Denna blankett sänds ifylld till lokal facklig organisation inom Seko

Avtal med konsument

Hantverkarformuläret 17 – Allmänna bestämmelser med formulär

Avsedda att användas för avtal vid reparations- och ombyggnadsarbeten där beställaren är konsument och hantverkaren är näringsidkare. Till formuläret hör även kontraktsformulär som kan användas för att underlätta vid beställning av ändringar och tilläggsarbeten samt ifyllnadshjälp med förklarande texter.

Vid ny- och tillbyggnadsarbeten av småhus rekommenderar vi istället ABS 18.

Hantverkarformuläret 17
Ändringar och tilläggsarbeten (Hantverkarformuläret 17)
Ifyllnadshjälp (Hantverkarformuläret 17)

ABS 18 – Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader

Avsedda att användas för avtal vid uppförande eller tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus (småhusentreprenader) där beställaren är konsument och hantverkaren är näringsidkare.

Till bestämmelserna hör även kontraktsformulär som kan användas för att underlätta kontraktsskrivningen och beställning av ändringar och tilläggsarbeten.

För reparations- och ombyggnadsarbeten rekommenderar vi istället Hantverkarformuläret 17.

ABS 18 – Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader
Entreprenadkontrakt (ABS 18)
Ändringar och tilläggsarbeten (ABS 18)

ROT-klausul

Vissa tillbyggnadsarbeten kan ge rätt till ROT-avdrag. För dessa fall har Byggföretagen tagit fram en klausul som går bra att använda tillsammans med ABS 18. För ytterligare information om reglerna angående skattereduktion för hushållsarbeten hänvisas till Skatteverkets hemsida, Skatteverket.

Ladda ner

Övriga standardavtal

CONTAB 2003

Avsedda att tillämpas vid avtal om tillhandahållande och transport av handels-, industri- och byggnadsavfall, som ej är att betrakta såsom farligt avfall, i container, växelflak eller jämförliga behållare, i det följande gemensamt kallade behållare.

Ladda ner

Energiavtal 21

Avsett att användas i totalentreprenader där parterna avtalat om att tillämpa ABT 06 samt Svebys standard för överenskommelse om energianvändning.

Ladda ner Energiavtal 21

PV 14 – Allmänna villkor för betongpumpning

Avsedda att reglera avtalsförhållandet mellan den som tillhandahåller respektive beställer betongpump.

Ladda ner
Download

SRAH 19 – Allmänna hyresvillkor för Rental

Avsedda att reglera uthyrning av utrustning, maskiner och lyftutrustning utan förare (ersätter SRAH 03). Villkoren är avsedda att användas som ett komplement till det hyresavtal som ingås mellan parterna, uthyrare och hyrestagare.

Ladda ner