Exakt vilka hållbarhetsupplysningar ska ingå i rapporten? Hur omfattande är upplysningsskyldigheten?

Ett företag ska lämna de hållbarhetsupplysningar som behövs för förståelsen av företagets utveckling, ställning och resultat och konsekvenserna av verksamheten. Det framgår av förarbetena att omfattningen av upplysningsskyldigheten ska avgöras med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet och vad som är relevant. Verksamhetens art ska tillmätas stor betydelse i bedömningen. 

Varje företag måste alltså själv göra en bedömning och ett urval av de hållbarhetsupplysningar som är relevanta att lämna. Bedömningen ska göras med utgångspunkt i vad som kan antas vara relevant för företagets intressenter.

Exempel på faktorer som kan ha betydelse för urvalet är: 

  • Företagets storlek
  • Branschtillhörighet
  • Underleverantörer och andra affärsförbindelser
  • Antal anställda
  • Produkter och tjänster
  • Internationell verksamhet
  • Marknadsnärvaro