Finns det någon svensk normgivning som specificerar lagkraven?

Nej, det finns inte några svenska normer för hållbarhetsrapportering. 

Bokföringsnämnden är regeringens expertmyndighet på redovisningsområdet. De har i uppgift att ge ut allmänna råd och är uttolkare av god redovisningssed i Sverige. Bokföringsnämndens vägledning om årsredovisning och koncernredovisning K3 innehåller ännu så länge inte några allmänna råd om hållbarhetsrapport. K3 förväntas uppdateras med anledning av lagändringarna under 2017.