Finns det några skillnader mellan EU-direktivet om hållbarhetsrapportering och den svenska lagen?

EU:s medlemsstater är skyldiga att genomföra EU-direktiv i den nationella lagstiftningen. I Sverige har direktivet gett upphov till nya bestämmelser i årsredovisningslagen som ska följas av svenska företag. Därför räcker det med att läsa den svenska lagstiftningen för att uppfylla direktivets krav. 

Medlemsstaterna kan om de så vill utöka direktivets bestämmelser om hållbarhetsrapport. I Sverige har regeringen valt att utöka kravet på hållbarhetsrapport till att omfatta betydligt fler företag än vad som följer av direktivet.