Hur långt i värdekedjan ska riskbedömningen sträcka sig?

Det finns inte någon egentlig gräns för hur omfattande den analys av konsekvenser av företagets verksamhet som ska ligga till grund för riskbedömningen och de hållbarhetsupplysningar som bör lämnas ska vara. Det framgår av förarbetena att risker för negativa konsekvenser kan uppstå genom företagets egna verksamhet eller vara kopplade till dessa aktiviteter. När det är relevant ska upplysningar om förväntade negativa effekter kopplade till företagets affärsförbindelser (inklusive underleverantörer), produkter och tjänster beaktas. 

Vid bedömningen om en risk är relevant bör det sakliga sambandet mellan identifierade konsekvenser och företagets verksamhet beaktas. Ett företag bör även med utgångspunkt i den egna situationen göra en avvägning av relevanta risker och vad som är möjligt att rapportera om. Eventuella hinder för att ta fram information som bedöms vara relevant men som av olika skäl inte går att ta fram bör anges.