Hur ska man rapportera om resultatet av en policy?

För att kunna rapportera om resultatet av en policy måste företaget kontinuerligt följa upp och analysera hur den tillämpade policyn efterlevs och vilken verkan den har. Det omfattar även en redogörelse för de åtgärder som vidtagits med anledning av policyn. 

Ett exempel på personalområdet är att rapportera om en årlig arbetsmiljöenkät som riktar sig till företagets personal och de åtgärder som vidtagits med anledning av resultatet av enkäten.