Mitt företag saknar policy i en hållbarhetsfråga, måste vi införa en?

Ett företag kan välja att inte ha någon policy i en eller flera hållbarhetsfrågor. Företaget ska i så fall tydligt ange skälen för det i hållbarhetsrapporten. Med skäl avses företagets motivering till att inte tillämpa någon policy. Motiveringen antas utgå från de överväganden som görs i fråga om bedömningen av risker i verksamheten. Ett företag som bedömer att det inte finns väsentliga risker för korruption kopplade till verksamheten kan exempelvis välja att inte ha någon policy i den frågan. Den motivering som lämnas bör knyta an till riskbedömningen. 

Även om företaget inte har någon policy i en hållbarhetsfråga kan det finnas centrala resultat-indikatorer kopplade till den frågan. En motivering till avsaknad av policy kan underbyggas av centrala resultatindikatorer.