Ska ett dotter­företag som ingår i en koncern upprätta hållbarhetsrapport?

Ett dotterföretag som ingår i en koncern behöver inte upprätta hållbarhetsrapport om den rapport som upprättas för koncernen uppfyller lagens krav. 

Ett dotterföretag som inte upprättar hållbarhetsrapport ska upplysa om det i en not till års-redovisningen. I noten ska uppgifter lämnas om namn, organisationsnummer och säte för det överordnade moderföretag som upprättar hållbarhetsrapport för koncernen. 

För dotterföretag till moderföretag från tredje land (dvs. moderföretag som har sitt säte utanför EES) bör säkerställa att den rapport som upprättas på koncernnivå uppfyller de krav som den svenska lagen (EU-direktivet) ställer. Om hållbarhetsrapporten för koncernen inte uppfyller dessa krav måste en individuell hållbarhetsrapport upprättas för dotterföretaget.