Ska hållbarhetsrapporten granskas av revisorn?

Nej. Revisorn ska endast lämna ett uttalande om att hållbarhetsrapporten har upprättats eller inte. För att ett sådant uttalande ska kunna lämnas måste revisorn utföra en kontroll. Innebörden av kontrollen har lämnats till självregleringen. Det innebär att revisorsorganisationen FAR ska ta fram riktlinjer för kontroll av att en hållbarhetsrapport har upprättats. Kravet på kontroll av revisorn liknar det som idag gäller ifråga om den bolagsstyrningsrapport som ska ingå i förvaltningsberättelsen i noterade företag. 

Reglerna om revisorns kontroll av hållbarhetsrapporten gäller oavsett om den upprättas som en separat rapport eller som en del av årsredovisningen. Om rapporten upprättas separat ska revisorns yttrande i fråga om kontrollen fogas till rapporten.