Ska hållbarhetsrapporten undertecknas?

En hållbarhetsrapport som ingår i årsredovisningen undertecknas som en del av årsredovisningen av samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören (i den mån företaget är ett aktiebolag). En hållbarhetsrapport som upprättas separat behöver inte undertecknas.