Vad är en central resultatindikator?

Med resultatindikatorer avses i regel någon form av kvantifierade uppgifter av icke-finansiell natur som är relevanta för verksamheten. De kan jämföras med de finansiella nyckeltal som ofta lämnas i årsredovisningen. Kvantifierade uppgifter kopplade till utveckling, ställning och resultat gör det lättare att följa verksamheten över tid. De kan också göra det möjligt att jämföra olika företag med varandra. Det finns dock inte något generellt krav på att sifferupplysningar ska lämnas i hållbarhetsrapporten. 

Resultatindikatorerna kan visa mål och resultat i fråga om utsläpp, avfall och energianvändning. Det kan exempelvis röra sig om koldioxidutsläpp för elförbrukning, transporter och tjänsteresor. För ett tillverkningsföretag kan de vara andelen förnybart förpackningsmaterial. Även urvalet av leverantörer och avtalspartner baserat på hållbarhetsaspekter kan vara en central resultatindikator. Exempel på personalområdet är arbetsskadefrekvens och personalomsättning. 

Ett företag kan ha en central resultatindikator även på områden där det inte finns någon policy.