Varför en lag?

Bestämmelserna har sin grund i en ändring av EU:s redovisningsdirektiv (Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/95/EU om ändring av direktiv 2013/34/EU vad gäller vissa stora företags och koncerners tillhandahållande av icke-finansiell information och upplysningar om mångfaldspolicy). Den svenska lagstiftaren har dock valt att gå längre och har låtit fler företag omfattas av regleringen än vad som följer av EU:s minimikrav.