Vilket språk ska hållbarhetsrapporten upprättas på?

En hållbarhetsrapport som ingår i årsredovisningen ska vara avfattas på svenska. Det finns inte någon språkregel för hållbarhetsrapporter som är upprättade som en separat handling. Enligt förarbetena framstår det dock som ”naturligt” att även en sådan rapport avfattas på svenska. 

Det finns inte heller något språkkrav för en separat rapport som upprättas på koncernnivå. Ett svenskt dotterföretag kan därför tillgodoräkna sig ett utländskt moderbolags hållbarhetsrapport under förutsättning att den uppfyller lagkraven, oavsett vilket språk rapporten är upprättad på.