Medverkande innovatörer

Finalister och handplockade bidrag från innovationstävlingen InfraAwards medverkar i digital matchmaking den 16 september. Hitta din potentiella matchning bland bidragen här.

Uppdaterad:

Predictive movement – Predictive movement

En samverkansplattform för transporter av människor och gods med hjälp av AI som optimerar miljömässigt bättre och effektivare transporter genom samlastning och samkörning. Transporttjänster i glesbygd ges bättre förutsättningar samtidigt som trängseln i storstäderna minskar. Plattformen är byggd med öppen källkod och ska drivas som en ideell förening och vara konkurrensneutral. Målgruppen för Predictive Movement är transport- och logistikföretag.

Predictive Movement syftar till att skapa en digital plattform som blir en samverkansplats för transporter av människor och gods med hjälp av artificiell intelligens (AI). Genom samlastning och samåkning möjliggör PM att trafikrörelser optimeras för alla. PM ökar tillgänglighet och framkomlighet i storstadsmiljöer och landsbygder. En viktig drivkraft är klimatfrågan och att minska påverkan från trafiken. Den digitala plattformen är konkurrensneutral och icke kommersiell. Praktiska erfarenheter har visat att detta system bäst börjar implementeras via en digital tvilling.

Projektgruppen: Iteam, utvecklilng av plattformen: Christian Landgren, Alexander Czigler, Adam Näslund, Izabella Larsson,Mikaela Lundsgård, Radu Achim, Iris Löthén och Emil Ahlbäck. Projektledning Ltu: Johanna Lindberg, Karl Andersson, Jaap van de Beek. Utveckling affärsmodeller: Wiebke Riem (Ltu), Olle Janrik (Sveriges paketombud), Anders Gullberg (Urbancity). Samhällsaktörer: Trafikverket, Hamid Zarghampour, P-O Svensk, Region Norrbotten, Staffan Lundberg. Västervikskn Malin Olsson, Arjeplogskn Therese Stenvall, Pajalakn Erik Mella, Ljusdalskn Suzanne Bäckman, Alexander Zuinga (Argomento), Emelie Löthgren och Per Ankersjö från A beautiful soup.

Predictive movement hemsida

Strukton Rail AB – POSS R7 Växelövervakning

Växelövervakning som levererar data i realtid direkt från anläggningsobjekt till underhållsingenjörer, vilket skapar en sömlös länk mellan dem och bidrar till en tillförlitligare järnvägstransportinfrastruktur. Information om tillstånd, hälsa och status för verksamhetskritiska objekt ger teknisk personal möjlighet att fatta korrekta beslut snabbare än någonsin tidigare. POSS R7 är redan i produktion och kan skalas upp för att implementeras i ett antal situationer och anläggningar vilket också möjliggör standardisering av datainsamling och analys.

För att framgångsrikt uppfylla kraven på moderna järnvägsnät, har anläggningsägare varit tvungna att övergå från traditionellt periodiserat underhåll till nya tillståndsbaserade metoder för att förbli konkurrenskraftiga kommersiellt samtidigt som allmänhetens säkerhet säkerställs.  Tillståndsbaserat underhåll är endast möjligt med verktyg som möjliggör en (24/7) detaljerad inblick om en anläggnings skick.  Strukton Rail´s POSSonline R7 levererar data i realtid direkt från anläggningsobjekt till underhållsingenjörer, vilket skapar en sömlös länk mellan de två.

Projektdeltagare: Michel Nordeman och Otto Nilsson

Struktor Rail hemsida

Systra AB – Utveckling av miljökoder inom Infrastrukturprojekt i AMA-beskrivningsverktyg

Skräddarsyr AMA-texter och mängdkoder för miljöfrågor i infrastrukturprojekt vilket gör att miljöarbete i projekteringsskede får större genomslag i byggskedet då entreprenörerna får tydliga förutsättningar. Produkten ska användas vid framtagande av kalkylerbart förfrågningsunderlag. Nyttan är en tydlighet i kontakten mellan beställare och entreprenör med avseende på miljöfrågor i infrastrukturprojekt. Systra AB vill inte konkurrera med AMA utan snarare utveckla Svensk Byggtjänst verktyg specifikt för infrastrukturprojekt.

I infrastrukturprojekt för väg och järnväg bedrivs det hållbarhetsarbete med avseende på t.ex mark, luft, buller, vatten, klimat och hänsyn i byggskede osv.  Det är ofta svårigheter att kommunicera tillstånd, miljökrav, hänsynskrav och säkerhetsåtgärder på ett sätt så att det miljöarbete som utförts i projekteringsskedet förmedlas i mängdförteckningar på ett tydligt och kalkylerbart sätt till entreprenören som ska utföra arbeten.  Vi upplever att kraven ofta blir urvattnade när de passerat AMA-mallen kopplat till MER (mät och ersättningsregler).
Vårt projekt syftar till att skräddarsy AMA-texter och mängdkoder för miljöfrågor i infrastrukturprojekt som upphandlas enligt AMA och MER. På detta sätt kan miljöarbete i projekteringsskede få ett större genomslag i byggskedet när entreprenörerna får tydliga förutsättningar.

Projektdeltagare:  Johan Forsman, Anna Hulterström, Maria Andersson

Systra AB hemsida

Tyréns AB -Digital geoteknisk förvaltningsplattform 

Tillgängliggör relevant och korrekt data om undermarken för att underlätta både projektering, byggande, drift och förvaltning. Förslaget skapar en databas med tidigare insamlad information för användning vid framtida behov. Tillgång till detaljerad information om aktuella geoförhållanden medför mer hållbara och förbättrade stråkval redan i tidigt skede. Bidraget baseras på den befintliga GeoBIM-plattformen, utvecklad av Tyréns. Kärnan i konceptet, den effektiva databasen, har en öppen datamodell.

Investeringarna inom undermarksbyggandet ökar. Projektering, byggande och förvaltning är beroende av  tillgång till korrekt data avseende undermarken. Förvaltningsskedet är den viktigaste delen för att säkerställa data över tid och är idag den svagaste länken i kedjan. Avsaknaden av metoder och system för hantering av data i förvaltningen innebär att stora värden går till spillo. Projektet syftar till att utveckla och implementera en förvaltningsmodul i ett befintligt projektsystem.

Projektdeltagare : Mats Svensson, Gabriella Olsson , Olof Friberg , Peter Alstorp 

Tyréns AB hemsida