Sveriges största byggföretag | Byggföretagen

Sveriges största bygg­företag

Byggföretagens ranking över de största byggföretagen i Sverige år 2020.

Publicerad:

Det finns inget perfekt sätt att beskriva ett företags storlek och det finns flera mått som kan användas, t.ex. omsättning, antalet anställda, balansomslutning, börsvärde mm. Den här sammanställningen har utgått från antalet anställda och omsättning.

Det är inte heller någon självklarhet vad som är ett ”byggföretag”. Enligt den officiella näringsgrensindelningen (SNI*) definieras byggbranschen brett och inkluderar samtliga delbranscher inom SNI 41-43. Vi har för den här listan haft den officiella avgränsningen för byggbranschen som utgångspunkt, med vissa korrigeringar. Till exempel har de delbranscher inom SNI 41-43 som företräds av andra arbetsgivarorganisationer än Byggföretagen exkluderats. Detta gäller installatörsföretag (SNI 43.2), måleriföretag (SNI 43.341), glasmästeriföretag (SNI 43.342) och byggnadsplåtslageriföretag (SNI 43.342). Vidare har företag inom SNI 16.231 Industri för monteringsfärdiga trähus, som enligt den officiella näringsgrensindelningen tillhör tillverkningsindustrin inkluderats. Slutligen har det även skett en manuell gallring där vissa företag som uppfyller SNI-kriteriet exkluderats baserats på deras verksamhetsbeskrivning. Främst rör det en del företag inom energisektorn som enligt SNI kodas under 42.220.

SNI-koder som inkluderats vid framtagning av listan

Husbyggnadsentreprenörer

  • 16.231 Industri för monteringsfärdiga trähus
  • 41.100 Utvecklare av byggprojekt
  • 41.200 Entreprenörer för bostadshus och andra byggnader

Anläggningsentreprenörer

Specialföretag

Definitionen ”företag” är i folkmun inte heller någon självklarhet och väldigt få av de största byggaktörerna bedriver sin verksamhet i ett företag. Utan de flesta består av flera företag som är enade under ett gemensamt ägande och oftast även ett gemensamt marknadsnamn, det vill säga en koncern. Hur olika koncerner är uppbyggda skiljer sig avsevärt. Vissa koncerner har merparten av sina anställda och omsättning i ett eller två olika företag, medan andra koncerner bedriver sin verksamhet i många ”mindre” företag. Därmed är det kanske mer rättvist att rangordna de största byggaktörerna på koncernnivå, vilket vi gjort i listan nedan.

OBS! reviderad version 2022-02-18 pga uppdatering i SNI kriteriet, vilket inneburit ett bredare urval där fler företag inkluderats.

*SNI = Svensk näringsgrensindelning

https://sni2007.scb.se/