Utrikes födda inom byggindustrin | Byggföretagen

Utrikes födda inom byggindustrin

Som utrikes född räknas de som är födda i ett annat land än Sverige, oavsett föräldrarnas födelseland eller medborgarskap. Asylsökande och andra som inte är folkbokförda i Sverige ingår inte i statistiken.

Publicerad:

Andelen utrikes födda i arbetsför ålder (16-64 år) har sedan 2004 haft en kontinuerlig ökning, då andelen ökat från 14,8 procent till 23,9 procent år 2018. Vilket i antal kan översättas till att nästan 1,5 miljoner av landets 6,3 miljoner invånare inom åldersintervallet är född i ett annat land.

Andelen utrikes födda varierar för olika åldersgrupper. Andelen var år 2018 högst bland personer i åldern 35-44 år. I denna åldersgrupp var nästan var tredje person utrikes född (30,1%). Lägst andel utrikes födda var det bland 60-64 åringar där enbart 18,3 procent var utrikes född.

Andelen utrikes födda bland förvärvsarbetarna är lägre i byggindustrin än inom övriga näringsgrenar. Skillnaderna har dock minskat över tid. 2004 var 5,4 procent utrikes födda i byggindustrin, jämfört med 11,4 procent för övriga näringsgrenar, det vill säga mindre än hälften så stor andel utrikes födda inom byggindustrin. Under 2018 var motsvarande siffror 14,7 procent respektive 19,2 procent, en skillnad på 4,5 procentenheter. Andelen utrikes födda har alltså ökat snabbare i byggindustrin än inom övriga näringsgrenar.

Till största delen kommer utrikes födda inom byggindustrin från europeiska länder. År 2004 var mer än hälften av de utrikes födda i byggindustrin från våra nordiska grannländer. Denna andel har sedan minskat och 2018 var enbart 10,8 procent av de utrikes födda från Norden. Istället är det framförallt gruppen från Europa exkl. Norden som ökat mest, dessa utgjorde 62,9 procent av de utrikes födda i byggindustrin år 2018, vilket motsvarar 33 600 personer.

Andelen utrikes födda var 14,7 procent inom byggindustrin 2018. Denna andel var högre i mindre företag med under 50 anställda. I dessa företag var 17,1 procent utrikes födda, vilket kan jämföras med 12,3 procent i företag med 50-199 anställda. Lägst andel var det i större företag med 200 anställda eller fler. Inom dessa företag var endast 8,9 procent av förvärvsarbetarna utrikes födda.