Utrikes födda inom byggindustrin

Publicerad:

Framförallt sedan år 2005 har andelen utrikes födda ökat i Sverige. Från 14,9 procent till 23,8 procent, år 2018. I gruppen utrikes födda ingår endast personer som är skrivna i Sverige, och alltså inte exempelvis asylsökande.

Andelen utrikes födda varierar för olika åldersgrupper. Andelen var år 2018 högst bland personer i åldern 35-39 år. I denna åldersgrupp var nästan var tredje person utrikes född. Bland personer mellan 50 och 64 år var cirka var femte person utrikes född. Lägst andel utrikes födda var det bland 15-19 åringar där enbart 18,6 procent var utrikes född, år 2018.

Andelen utrikes födda bland förvärvsarbetande är lägre i byggindustrin än inom övriga näringsgrenar. Skillnaderna har dock minskat över tid. 2005 var 5,7 procent utrikes födda i byggindustrin, jämfört med 11,6 procent för övriga näringsgrenar, det vill säga mindre än hälften så stor andel utrikes födda inom byggindustrin. Under 2018 var motsvarande siffror 14,7 procent respektive 19,2 procent, en skillnad på 4,5 procentenheter. Andelen utrikes födda har alltså ökat snabbare i byggindustrin än inom övriga näringsgrenar.

Till största delen kommer utrikes födda inom byggindustrin från europeiska länder. Under 2018 var 39.300 av de utrikes födda från Europa (inkl. Norden). År 2004 var mer än hälften av de utrikes födda i byggindustrin från våra nordiska grannländer. Denna andel har sedan minskat till cirka 10,8 procent år 2018. Istället är det framförallt gruppen från Europa exkl Norden som ökat mest, dessa utgjorde 62,9 procent av de utrikes födda i byggindustrin år 2018, vilket motsvarar 33 600 personer.

Andelen utrikes födda var 12,7 procent inom byggindustrin 2016. Denna andel var högre i mindre företag med under 50 anställda. I dessa företag var 14,9 procent utrikes födda, vilket kan jämföras med 10,7 procent i företag med 50-199 anställda. Lägst andel var det i större företag med 200 anställda eller fler. Inom dessa företag var endast 7,1 procent av förvärvsarbetarna utrikes födda.