Ändrade regler för upphandlingar under EU:s tröskelvärden 1 februari 2022 | Byggföretagen

Ändrade regler för upphandlingar under EU:s tröskelvärden 1 februari 2022

De förändrade upphandlingsreglerna är tänkta att leda till förenklingar och ge den upphandlande organisationen större utrymme att själv utforma varje upphandling. Krav på att använda visst upphandlingsförfarande tas bort. En ny bestämmelse om dialog införs. Flera förändringar sker vad gäller direktupphandlingar. Bland annat höjs direktupphandlingsgränserna något och en möjlighet att direktupphandla i samband med överprövning införs.

Med syfte att förenkla regelverket införs ändringar i lagarna om offentlig upphandling – LOU (lag om offentlig upphandling), LUF (lag om upphandling inom försörjningssektorerna) och LUFS (lag om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet) – som ska gälla för upphandlingar som påbörjas från och med den 1 februari 2022.

Ändringarna gäller för det så kallade icke-direktivstyrda området, bland annat för upphandlingar under EU:s tröskelvärden. Det ändrade regelverket ska utgå från de grundläggande upphandlingsprinciperna och enbart innehålla bestämmelser som är nödvändiga för att ge ramar åt de upphandlande organisationerna samt skydd åt leverantörerna. De upphandlande organisationernas utrymme att fritt utforma varje upphandling blir därmed större vilket kan innebära att leverantörer får vänja sig vid individuellt utformade upphandlingar i större utsträckning.

Här nedan sammanfattar vi några av förändringarna.

Två nya kapitel införs

Det nuvarande regelverket för upphandlingar under EU:s tröskelvärde ersätts med två nya kapitel i respektive lag; ett för annonspliktiga upphandlingar (19 kap i LOU) och ett för direktupphandlingar (19 a kap i LOU).

Kravet på att använda ett visst upphandlingsförfarande tas bort

De upphandlande organisationerna får större möjlighet att utforma förfarandet utifrån de specifika omständigheterna i varje enskild upphandling. De grundläggande principerna ska fortfarande följas och kravet på annonsering för upphandlingar som inte får direktupphandlas finns kvar. Det ska framgå tydligt av upphandlingsdokumenten hur upphandlingen ska gå till. Som utgångspunkt ska förfarandet vara skriftligt och upphandlingarna ska även fortsättningsvis dokumenteras. Muntlig kommunikation får förekomma men ska då dokumenteras.

Upphandlingen ska beskrivas i upphandlingsdokumenten

Då utrymmet för den upphandlande organisationen att själv utforma varje upphandling ökar är det viktigt att den upphandlande organisationen också tydligt informerar hur upphandlingen ska gå till. En ny bestämmelse ska ge vägledning om vad upphandlingsdokumenten ska innehålla. Bland annat ska det finnas uppgifter om hur förfarandet ska genomföras samt tillräckligt med information för att det ska vara möjligt för leverantörer att delta och lämna konkurrenskraftiga anbud.

Möjligheten att föra dialog och förhandla i en upphandling tydliggörs

Bestämmelsen är tänkt att förtydliga att möjligheten till en löpande dialog under pågående upphandling finns samt att uppmuntra att den utnyttjas för att undvika onödiga missförstånd. Dialogen omfattar dock den kontakt som upphandlande organisationer redan i dag har med leverantörer, bland annat vid frågor och svar och rättelse av anbud, varför det är tveksamt om bestämmelsen kommer innebära någon verklig förändring. Dialogen får omfatta rättelser av fel, förtydliganden och kompletteringar av anbudet eller andra handlingar som leverantören har lämnat in men om det tillåts för en leverantör ska övriga ges motsvarande möjlighet.

En upphandlande organisation ska också få förhandla med en leverantör om alla aspekter av upphandlingsdokumenten, förutom minimikrav och tilldelningskriterier, och alla aspekter av anbudet eller andra handlingar som har lämnats in av leverantören.

 En ny definition av direktupphandling införs

Med direktupphandling avses ett förfarande för tilldelning av kontrakt eller ingående av ramavtal utan krav på annonsering. De grundläggande upphandlingsprinciperna ska tillämpas även vid direktupphandlingar men relevansen och den faktiska innebörden av de olika principerna varierar beroende på föremålet för kontraktet, kontraktsvärdet och upphandlingsärendets karaktär.

Direktupphandlingsbeloppet höjs och anges som nominellt värde direkt i lagtexten

Beloppsgränserna för direktupphandling skrivs in i lagarna och höjs till 700 000 kr i LOU och 1 200 000 kr i LUF och LUFS.

En ny möjlighet till direktupphandling i samband med överprövning införs

Direktupphandling ska under vissa förutsättningar vara tillåten i samband med att en upphandling eller ett avtals giltighet överprövas. Direktupphandling är enbart tillåtet vid en anskaffning som är nödvändig för att tillgodose ett angeläget behov som har uppstått till följd av sådan överprövning och enbart för upphandlingar som beräknas understiga tillämpligt tröskelvärde. Ett kontrakt som har tilldelats genom direktupphandling får inte ha längre löptid eller vara mer omfattande än vad som krävs med hänsyn till upphandlingens syfte.

Frågor med anledning av de ändrade reglerna för upphandlingar besvaras av Byggföretagens entreprenadjurister.