Byggföretagens rutin för visselblåsning | Byggföretagen

Bygg­företagens rutin för visselblåsning

Byggföretagens visselblåsarfunktion är en särskild rapporteringskanal i syfte att underlätta anonym rapportering om misstanke om allvarliga missförhållanden eller oegentligheter rörandes Byggföretagens verksamhet.

Visselblåsarkanalen kan användas av Byggföretagens medarbetare, inhyrda arbetstagare, arbetssökanden, praktikanter, konsulter, medlemsföretag och andra personer som i ett arbetsrelaterat sammanhang har eller har haft en relation till Byggföretagen.

Observera att rapporteringskanalen endast kan användas vid misstanke om oegentligheter rörandes Byggföretagens verksamhet. För misstanke om oegentligheter i annat bolag behöver det aktuella bolagets rapporteringsrutin följas.

För att säkerställa en opartisk och konfidentiell hantering av uppgifter har Byggföretagen anlitat SRS Security AB som extern mottagare av visselblåsarärenden som lämnas via visselblåsartjänsten.

När kan visselblåsartjänsten användas?

Visselblåsartjänsten ger personer möjlighet att anmäla misstanke om missförhållande där det finns ett allmänintresse av att det kommer fram. Missförhållanden av allmänintresse utgörs av handlingar, brister eller försummelse som strider mot lag och i vissa fall förordning eller föreskrift. Det kan till exempel handla om kränkningar av mänskliga rättigheter, korruption, missbruk av allmänna medel, brottsliga handlingar, brott mot myndighetsföreskrifter, handlingar som innebär fara för liv, hälsa eller miljö, brott mot konkurrensbestämmelser och allmänt oetiska ageranden samt försök att mörka något av ovanstående.

Du behöver inte ha bevis för din misstanke men all visselblåsning ska göras i god tro.

Hur kan visselblåsartjänsten användas?

1. Rapportera anonymt genom rapporteringskanalen SRS Visselblåsartjänst: vissla.srsgroup.se/#/byggforetagen

Den rapporterande personens identitet kommer inte att efterfrågas i något skede. Rapporter och efterföljande dialog med den rapporterande personen är krypterade och nås endast med unik URL och pin.

2. Rapportera till SRS:s visselblåsarenhet via brev, inbokat möte eller telefon:

Visselblåsarenheten
SRS Security AB
Box 244
101 24 Stockholm
Telefon: +46 76 130 11 43

Extern rapportering

Utöver intern rapportering är det även möjligt att anmäla missförhållanden externt till behörig myndighet i länder inom EU. Mer information om hur rapportering går till finns tillgängligt på respektive myndighets webbplats.