Om färdplanen

Uppdaterad:

Bygg- och anläggningssektorn inklusive fastighetssektorn står idag för en femtedel av Sveriges klimatpåverkan. Inom regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige har bygg- och anläggningssektorn tagit fram en Färdplan för en klimatneutral och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor. Tillsammans med åtta övriga branscher överlämnades färdplanerna till regeringen i april 2018. Byggsektorns färdplan lämnades över till ministrarna Isabella Lövin och Mikael Damberg av Skanska som hade ansvaret att ta fram färdplanen tillsammans med övriga sektorn. 

Målsättningen var att samla hela värdekedjan i bygg- och anläggningssektorn kring en gemensam färdplan som tydliggör hur sektorns olika aktörer och beslutsfattare samt politiker kan möjliggöra en omställning till ett klimatneutralt och konkurrenskraftigt Sverige. 

Färdplanen sätter upp konkreta mål för att nå en klimatneutral värdekedja i bygg- och anläggningssektorn. Målen är:

  • 2020 – 2022: Aktörer i bygg- och anläggningssektorn har kartlagt sina utsläpp och satt klimatmål.
  • 2025: Utsläppen av växthusgaser visar en tydligt minskande trend.
  • 2030: 50 procent minskade utsläpp av växthusgaser (jmf 2015)
  • 2040: 75 procent minskade utsläpp av växthusgaser (jmf 2015)
  • 2045: Netto nollutsläpp av växthusgaser.

Färdplansarbetet landade i en beskrivning av nuläge, visioner och mål samt 26 uppmaningar till riksdag, regering samt alla aktörer i hela värdekedjan för att vi ska nå målen. För att nå färdplanens mål krävs ett livscykelperspektiv när det gäller planering, projektering, byggande och användning av vår bebyggda miljö. Vi ser fem nyckelfaktorer för att nå en klimatneutral värdekedja i bygg- och anläggningssektorn:

  1. Samverkan, ledarskap och kunskap.
  2. Långsiktiga spelregler som möjliggör investeringar och omställning till klimatneutrala material och processer.
  3. En utveckling från linjära till cirkulära processer.
  4. Tillgång och effektivt nyttjande av biobaserade råvaror.
  5. Offentlig upphandling som motor för omställning.

Byggföretagen har tagit stafettpinnen och ansvarar för att implementera färdplanen genom hela värdekedjan. Vi tar ett samlat grepp inom hela miljöområdet för att tillsammans åstadkomma ett hållbart och konkurrenskraftigt byggande.

Vill du läsa hela färdplanen hittar du den här:

Så arbetar vi med färdplan 2045

Arbetet leds av Byggföretagen och bedrivs med färdplanen som en grund. Alla som har skrivit på färdplanen bjuds in till en gemensam workshop 2-3 gånger per år. Vid dessa träffar prioriterar vi projektidéer som ska leda till målen i färdplanen med utgångspunkt från allas erfarenheter samt rådande förutsättningar. Till färdplansarbetet kopplas en styrgrupp, ledd av Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef på Byggföretagen.

Arbetet bedrivs genom att initiera och leda projekt, aktiviteter och mindre kluster som ska bidra till att uppfylla målen i färdplanen och leda till ett hållbart byggande. Vid workshoppar som arrangeras två gånger per år diskuteras och prioriteras vilka projekt och aktiviteter som behöver genomföras för att vi ska lyckas. Alla projekt och aktiviteter skrivs in i projektets aktivitetslista som revideras minst en gång per år. Det är viktigt att hela värdekedjan bjuds in att delta i projekten och att de som är främst berörda medverkar i arbetet. Vid behov upphandlas externa projektledare för att leda projekten. Resultaten rapporteras löpande både på hemsidan, i nyhetsbrev samt på seminarier och konferenser. 

Vissa frågeställningar som är kopplade till färdplansarbetet kräver att mindre nätverk eller kluster bildas inom vissa områden för att diskutera och hitta gemensamma lösningar för specifika frågor. Exempel på sådana kluster är materialtillverkare, konsulter/arkitekter och banker/finansieringsinstitut.

För att uppnå regional spridning förankras arbetet i befintliga nätverk ute i landet, exempelvis via Lågan, Byggföretagens regionala nätverk och andra lokala nätverk inom hållbart byggande. Målet är att man inom dessa nätverk tar ansvar och startar upp egna projekt kopplade till färdplansarbetet eller använder redan framtagna resultat och implementerar i aktuella projekt inom regionen.

Påverkansarbete är en central del av färdplansarbetet. Det innebär bland annat att vi ska ha löpande kontakt med berörda beslutsfattare för att diskutera, informera och påverka dem att arbeta i rätt riktning för ett hållbart och konkurrenskraftigt byggande.