Så arbetar vi med färdplanen | Byggföretagen

Så arbetar vi med färdplanen

Färdplansarbetet syftar till att uppnå fossilfri konkurrenskraft, bland annat genom projekt, aktiviteter och påverkansarbete.

Uppdaterad:

Projekt och aktiviteter

En viktig del av färdplansarbetet består av att initiera och leda projekt och aktiviteter som ska bidra till att uppfylla klimatmålen i färdplanen, för en fossilfri konkurrenskraft. Alla aktörer som skrivit under färdplanen bjuds in till en gemensam workshop 2–3 gånger per år. Vid dessa träffar diskuteras idéer på omställningsprojekt, med utgångspunkt från allas erfarenheter samt rådande förutsättningar. För att nå målen krävs att hela värdekedjan samarbetar och det är därför viktigt att alla led bjuds in att delta i projekten. 

För att uppnå regional spridning förankras färdplansarbetet även i befintliga nätverk ute i landet, exempelvis via Lågan, Byggföretagens regionala nätverk och andra lokala nätverk inom hållbart byggande. Målet är att inom dessa nätverk ta ansvar och starta upp egna projekt kopplade till färdplanen eller använda redan framtagna resultat för att implementera i aktuella projekt. 

Vissa frågeställningar som är kopplade till färdplansarbetet kräver att mindre nätverk eller arbetsgrupper bildas inom vissa områden för att diskutera och hitta gemensamma lösningar för specifika frågor. Exempel på sådana grupper är materialtillverkare, konsulter och arkitekter samt banker och finansieringsinstitut. 

Resultat från alla projekt och aktiviteter presenteras gemensamt i en rapport till Fossilfritt Sverige.

Marknadsbevakning och påverkansarbete

Marknadsbevakning är en central del av färdplansarbetet. Det innebär bland annat en löpande kontakt med berörda beslutsfattare för att diskutera, informera och påverka dem att arbeta i rätt riktning för ett hållbart och konkurrenskraftigt byggande. Detta sker utifrån marknadens olika ambitionsnivå och tidtabell. En del aktörer vill gå fortare fram, som klimatkommuner med sikte på år 2030, andra har internationella krav och en del följer riksdagens färdplaner om fossilfri konkurrenskraft senast 2045. 

En styrgrupp, ledd av Byggföretagen, kommenterar årligen utvecklingen i resultatrapporten till Fossilfritt Sverige. Efter varje delmål i färdplanen utvärderas resultatet av arbetet och rekommendationer lämnas inför arbetet till nästa delmål.

I april 2018 lämnades bygg- och anläggningssektorns färdplan över till ministrarna Mikael Damberg och Isabella Lövin.