Resultat och aktiviteter | Byggföretagen

Resultat och aktiviteter

Här publiceras rapporter och dokument från informationsträffar.

Uppdaterad:

Rapportering 2022 avslutad

Nu har vi avslutat rapporteringen av alla undertecknade aktörers klimatarbete. Tack till er som bidragit!

Vad händer nu? Resultatet av rapporteringen kommer presenteras under Fossilfritt Sveriges resultatkonferens den 26 oktober, tillsammans med övriga branschers färdplaner.

Anmäl dig till Fossilfritt Sveriges resultatkonferens.


Fossilfritt Sveriges resultatkonferens 2021

Sedan bygg- och anläggningssektorn tog fram sin gemensamma färdplan för fossilfri konkurrenskraft år 2018 har stora kliv tagits från både näringsliv och politik för att nå målet om nettonollutsläpp av växthusgaser i Sverige senast 2045. Den 27 oktober 2021 genomförde Fossilfritt Sverige årets resultatkonferens och i samband med den släpptes den första uppföljningen av de totalt 22 färdplanerna för fossilfri konkurrenskraft – bland annat för bygg- och anläggningssektorn. Slutsatsen är att många utmaningar kvarstår samtidigt som takten i omställningen måst öka.

Under resultatkonferensen presenterade även bygg- och anläggningssektorn sin resultatrapport med tre exempel på omställningsprojekt:


Vägledning och verktyg för mätning och beräkning av utsläpp
För att underlätta för sektorns aktörer har vi det tagits fram ett beräkningsverktyg med tillhörande vägledning för att beskriva hur man mäter och beräknar en verksamhets utsläpp. Syftet med vägledningen är att den ska vara ett stöd för alla företag inom samhällsbyggnadssektorn som ska kartlägga sina utsläpp och ta fram miljö- och klimatmål för sin verksamhet.

Klimatkrav till rimlig kostnad
Projektet Klimatkrav till rimlig kostnad har tagit fram en vägledning med syfte att underlätta för bostadsföretag att ställa klimatkrav för byggprojekt. Resultatet ska möjliggöra upphandlingar med tydliga kravställningar och tillförlitliga klimatberäkningar. Målgruppen är i första hand beställare av byggprojekt men även entreprenörer. Vägledningen kan användas av både privata och offentliga beställare och den kan användas i framtagande av upphandlingsdokument, i löpande arbete under ett byggprojekt och i slutskedet av ett projekt. Vägledningen baseras på omfattande praktiska erfarenheter av upphandling och klimatberäkning där allmännyttiga bostadsföretag, entreprenörer och konsulter samarbetat. Ett annat mål med projektet har varit att utveckla livscykelbaserade klimatkrav även för finansiering.

House of Choice
House of Choice är det första hotellet i Skandinavien som byggs som ett nollenergiprojekt, det vill säga lika mycket energi som förbrukas ska också produceras. Byggnaden har 2 500 kvadratmeter solceller på tak och fasad. Hotellet blir världens mest solcellstäta och husets solceller genererar under ett år el som räcker för en elbil att köra mer än 40 varv runt jorden. Byggnaden försörjs med kyla och värme från värmepumpar som effektivt laddar och hämtar energi från borrhålslager. Ett gigantiskt batteri i källaren sparar värme under sommaren och kyla på vintern. Den sparade energin används under motsatt årstid med kyla på sommaren och värme på vintern. Betongväggar hjälper till att hålla en jämn temperatur och materialanvändning har varit i fokus på flera olika sätt, bland annat har man valt att inte klä betongväggarna för att spara materialresurser. Tack vare alla dessa detaljer och fler så är energiförbrukningen 80 % lägre än en traditionell hotellbyggnad.

I samband med resultatkonferensen lyfte bygg- och anläggningssektorn även fram två viktiga utmaningar till samhället:

Korrekta statistikunderlag
För att verifiera att bygg- och anläggningssektorn är på rätt väg och för att kunna fatta rätt beslut för de aktiviteter och åtgärder som bör genomföras behöver bygg- och anläggningssektorn ha korrekt statistikunderlag avseende utsläpp från bygg- och anläggningssektorn. Det måste finnas en samlad bild över helheten som är möjlig att differentiera för att sätta in åtgärder på rätt ställe i framtiden. Lämpliga myndigheter bör få ett uppdrag att ansvara för insamling av data samt även ta fram gemensamma värden för beräkning av klimatutsläpp såsom emissionsfaktorer, beräkningsmodeller med mera.


Regelverk som främjar cirkulära lösningar och resurseffektivitet
Jordens resurser och det byggda beståndet måste användas effektivt och det cirkulära tänkandet måste bli en naturlig del i alla processer inom bygg- och anläggning. Det finns idag både juridiska hinder och frågeställningar som måste lösas för att aktörerna inom sektorn ska kunna utnyttja det byggda beståndet och de möjligheter till återvinning och återbruk som finns idag. Bygg- och anläggningssektorn behöver ta fram affärsmodeller med krav på resurseffektivitet – återvinning och återbruk bland annat – så att beställare omgående kan ställa krav på detta i upphandling.

Utöver ovanstående exempel presenterade Fossilfritt Sverige det som branscherna tillsammans, det vill säga alla 22 färdplanerna, anser vara de fem viktigaste utmaningarna framåt:

  1. Cirkulära lösningar
  2. Snabbare och effektivare tillståndsprocesser
  3. Satsning på utbildning och rekrytering
  4. Tydliga riktlinjer och system för hållbar offentlig upphandling
  5. Helhetsgrepp kring elektrifieringen

Bygg- och anläggningssektorns resultatrapport 2021


Hållbar renovering i samverkan

Byggföretagen har tillsammans med Installatörsföretagen, Energieffektiviseringsföretagen, Lågan (CIT Chalmers) och IVL arrangerat ett webbinarium 26 april 2021 om hur vi kan samverka mellan beställare och utförare för att åstadkomma bra, hållbara renoveringar för att bidra till våra energi- och klimatmål.

Tre projekt med hållbar renovering som mål presenterades. Vi redovisade också hur man kan göra en LCA-beräkning vid renovering och hur viktigt det är att branschens aktörer samverkar för att uppnå ett gott resultat. Finansdepartementet och Energimyndigheten gav oss också en inblick i kommande energieffektiviseringsstöd samt möjligheter med Renoveringsvågen. Läs gärna mer i nedanstående presentationer.


Vägledning för kartläggning och beräkning av klimatutsläpp

Inom färdplansarbetet för en hållbar, klimatneutral och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor 2045 är ett av målen att man ska kartlägga sina utsläpp och ta fram en miljöpolicy. Vi har därför tagit fram en vägledning för kartläggning med tillhörande beräkningsverktyg som stöd och hjälp för det arbetet. Att kartlägga och få kännedom om sina utsläpp är en mycket viktig del för att man ska kunna sätta mål i sin verksamhet och därmed bidra till omställningen. Under projektets gång har en referensgrupp med representanter från hela värdekedjan deltagit med synpunkter och förslag. Sharing Capabilities har ansvarat för framtagandet av vägledningen.

Inspelning av webbinarium Vägledning för kartläggning och beräkning av klimatutsläpp 2021-04-14


Hur ökar vi hållbarheten på byggarbetsplatsen? Workshop i samverkan med Göteborgs stad 12 november

Presentationer Färdplan 2045: Hur ökar vi hållbarheten på byggarbetsplatsen? 12 november 2020


Färdplan 2045: Nu blickar vi framåt

Webbinarium Färdplan 2045 "Nu blickar vi framåt"

Presentationer Färdplan 2045: Nu blickar vi framåt. 2 november 2020


Vägledning för hållbar upphandling

Bygg- och anläggningssektorn står för cirka 20 procent av landets klimatutsläpp. För att vi ska lyckas nå målet om klimatneutralitet 2045 samtidigt som vi undviker att påverka andra miljöaspekter negativt är det viktigt att det ställs tydliga krav som följs upp kontinuerligt.

Inom färdplansarbetet för en hållbar, klimatneutral och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor 2045 är upphandlingsfasen definierad som oerhört viktig för att branschen ska nå sina mål. Vi har därför tagit fram en vägledning för hållbar upphandling med tillhörande rekommendationer för klimatkrav. Under arbetets gång har en referensgrupp med representanter från hela värdekedjan deltagit med synpunkter och förslag. WSP har ansvarat för framtagandet av vägledningen.