Frågor och svar om anstånd med vissa skatteinbetalningar | Byggföretagen

Frågor och svar om anstånd med vissa skatteinbetalningar

Regeringen har föreslagit att företag ska få möjlighet till anstånd med vissa skatteinbetalningar för att stärka sin likviditet. Vad innebär anståndet och vilka företag kan beviljas? Nedan finner du svar på frågor om de nya reglerna, och även vad som gäller i dagsläget.

Vad innebär anståndet?

Förslaget innebär att anstånd kan beviljas för maximalt tre månaders skatteinbetalningar (preliminär skatt på lön, arbetsgivaravgifter och moms), och anståndet lämnas under längst 12 månader. De nya anståndsreglerna föreslås nu börja gälla redan den 30 mars 2020, men kan tillämpas retroaktivt från 1 januari 2020. Anstånd föreslås kunna medges även om skatten redan betalats, vilket skulle kunna innebära att ett överskott uppkommer på skattekontot. Under förutsättning att någon annan skatt inte väntas förfalla till betalning bör det finnas möjlighet att begära utbetalning från skattekontot.

Kostar anståndet någonting? (uppdaterad den 14 april)

Regeringen kom den 14 april överens med oppositionen i riksdagen om att kostnaden för anståndet blir den så kallade basräntan på 1,25 procent för de sex första månaderna, därefter tas en avgift ut per månad som sammanlagt blir 3,1 procent istället för 6,6 procent.

Vilka företag kan beviljas anstånd?

Alla företag som har avdragen preliminär skatt på lön, arbetsgivaravgifter och moms att betala avseende redovisningsperioderna januari – september 2020 kan medges anstånd med inbetalningen. Anstånd kommer emellertid inte att beviljas företag som missköter sin ekonomi eller på annat sätt är oseriösa. Anstånd får inte heller beviljas företag som har “icke försumbara” skatteskulder.

Hur ansöker företag om anstånd?

Lagstiftningen föreslås nu träda i kraft redan den 30 mars 2020. Det betyder att Skatteverket från och med den 30 mars kan fatta beslut om anstånd med betalning enligt de föreslagna bestämmelserna. Det kommer då finnas möjlighet att ansöka om tillfälligt anstånd på ”Mina sidor”, och redan nu finns möjlighet att lämna in en ansökan på pappersblankett. Enligt uppgift från Skatteverket kommer dock handläggningen att gå snabbare för ansökningar som sker via ”Mina sidor”, varför företag rekommenderas att använda sig av den möjligheten.

Mer information om tillfälligt anstånd hittar du här

Vad kan företag som redan nu hamnat i svårigheter göra i väntan på att anståndslagstiftningen ska träda ikraft?

Enligt meddelande från Skatteverket kan företag som har fått betalningsproblem som en direkt konsekvens av Coronaviruset redan nu – i väntan på ändringar i lagstiftningen om anstånd – söka anstånd hos Skatteverket med betalningen. Anstånd till följd av coronapandemin kan enligt nu gällande regelverk som utgångspunkt medges med två till fyra månader.

Mer information om anstånd enligt nuvarande regelverk, och hur du ansöker om anstånd enligt gällande regelverk hittar du här

En ytterligare åtgärd, som företag själva kan vidta för att stärka likviditeten, är att ändra den månatliga debiteringen av preliminär skatt på förväntad inkomst. Denna debitering har återkommande påverkan på företagets likviditet. Skatteverket har gått ut och informerat särskilt om möjligheten att ändra debiterad preliminärskatt om företaget drabbas ekonomiskt på grund av corona-pandemin.

Mer information om hur preliminärskattedebiteringen kan ändras hittar du här