Frågor och svar om Safe Construction Training | Byggföretagen

Frågor och svar om Safe Construction Training

Vem måste gå när den blir obligatorisk för Byggföretagens medlemmar?

Byggföretagen har beslutat att samtliga personer som är verksamma på byggarbetsplatser i byggproduktion eller med produktionsrelaterade uppgifter vid Byggföretagens medlemsföretag, eller är verksamma på en byggarbetsplats där ett medlemsföretag har samordningsansvar, ska ha genomfört utbildningen och ha godkänt testresultat för Safe Construction Training. Kravet gäller alltså när Byggföretagens medlemsföretag har arbetsgivar- och/eller samordningsansvar.

Den som omfattas av kravet på att bära ett ID06-kort, måste också ha ett godkänt testresultat. Medlemsföretaget ansvarar för att deras personal genomfört utbildningen.

Vad gäller för mig som inte är medlem i Byggföretagen?

Utbildningskravet gäller samtliga personer som är verksamma vid arbetsplatser där ett av Byggföretagens medlemsföretag ansvarar för eller samordnar arbetsmiljöfrågor. Syftet med utbildningen är minimera riskerna för arbetsplatsolyckor – alla ska komma hem efter arbetsdagens slut. Vi rekommenderar alla inom branschen att gå Safe Construction Training, som är hela branschens introduktionsutbildning inom arbetsmiljöområdet. Därför är utbildningen kostnadsfri och öppen för alla.

Vem ansvarar för att UE genomför utbildningen?

Eftersom utbildningen är obligatorisk för att vara verksam på byggarbetsplatsen så måste den som samordnar arbetsmiljön se till att UE har genomfört den. Det kan krävas vid upphandlingen, eller genom att den krävs via arbetsmiljöplanen.

Gäller utbildningskravet även sommarjobbare eller elever som har APL?

Ja, det gäller för samtliga som är verksamma på byggarbetsplatsen.

Vem behöver INTE gå utbildningen?

I praktiken så ska alla på arbetsplatsen som omfattas av kravet på att bära ett ID06-kort, också ha godkänt testresultat från utbildningen för att få tillträde och vara verksam på arbetsplatsen.

Det betyder att följande personer inte behöver omfattas av utbildningskravet:

  • Studiebesökare
  • Besökare till byggarbetsplatsens kontorsetableringar
  • Myndighetsutövare
  • Chaufförer som vistas på området under kortare tid för att lossa eller lasta

Hur kan vi redan i förfrågningsunderlag och avtal se till att de som vi anlitar har genomfört utbildningen?

Om AB 04 eller ABT 06 gäller kan kravet ställas i administrativa föreskrifter under AFC.14 respektive AFD.14. Kravet kan formuleras på följande sätt.

Den personal hos entreprenören, underentreprenör och leverantör som ska utföra arbete inom arbetsområdet ska ha genomgått online-utbildningen Safe Construction Training. Resultatet från utbildningen ska, vid tidpunkten för arbetets utförande, vara godkänt och giltigt. Entreprenören svarar för att egen personal uppfyller kravet. Det åligger entreprenören att med underentreprenör och leverantör avtala om motsvarande skyldighet för denne. Kravet gäller inte personer som under kortare tid bara lastar eller lossar material, varor eller hjälpmedel.

Berörd personal ska efter anfordran uppvisa giltigt utbildningsbevis. Utbildningen finns på sct.buc.se. Den är gratis och öppen för alla. Uppskattad tidsåtgång är ca. två timmar.

Hur kan vi skriva in i arbetsmiljöplanens ordnings- och skyddsregler att Safe Construction Training är obligatorisk på arbetsplatsen?

Det kan vara lämpligt att skriva in utbildningen under egen underrubrik i ordnings- och skyddsreglerna enligt nedan:

Safe Construction Training
Alla personer som är verksamma på denna arbetsplats ska ha genomfört utbildningen Safe Construction Training och ha godkänt testresultat från utbildningen. Intyg på detta ska kunna uppvisas för BAS-U. Samma kriterier gäller för Safe Construction Training som för ID06. Detta innebär till exempel att även städpersonal och besiktningsmän som är verksamma på byggarbetsplatsen ska ha genomfört utbildningen och kunna uppvisa godkänt testresultat, medan till exempel en person som befinner sig på arbetsplatsen under kortare tid och som då enbart lastar eller lossar material, varor eller hjälpmedel på särskilt angiven plats, inte behöver ha genomgått utbildningen. Kravet gäller inte heller för till exempel en beställarrepresentant eller mäklare som gör ett besök på arbetsplatsen för att se hur bygget fortskrider.

För dig som är administrativt ansvarig på företaget gällande Safe Construction Training

Kan jag som ansvarig på företaget boka in de som ska gå kursen?

Nej, personen som ska gå kursen gör detta själv. Via inloggning ID06 fångas individens uppgifter upp och kursen kan genomföras.

Var finns individens utbildningsbevis?

Utbildningsbeviset registreras i ID06 Kompetensdatabas.

Var kan jag som ansvarig på företaget få en samlad bild av vilka som har giltigt utbildningsbevis för Safe Construction Training?

Med behörighet för arbetsgivare kan ni som företag se era medarbetares registrerade utbildningsbevis i ID06 Kompetensdatabas. Här ansöker du om ett inloggningskonto som administratör för företaget. På arbetsplatsen är det ID06 applikationspartner som tillhandahåller läsare och applikationer för sammanställning av utbildningsbevis och behörigheter.