Finns det någon standard för avfallshantering i byggsektorn? – Byggföretagen

Finns det någon standard för avfallshantering i bygg­sektorn?

Ja, riktlinjer för resurs- och avfallshantering vid byggande och rivning tjänar som branschnorm för avfallshanteringen inom bygg- och fastighetssektorn och syftar till att förbättra resurshanteringen i sektorn. Riktlinjerna är ett verktyg för att uppfylla kraven i miljöbalkens allmänna hänsynsregler och avfallshierarkin och för att möta förväntningarna i övrigt från samhället på branschens material- och avfallshantering. Riktlinjerna går därför i vissa fall utöver de mer konkreta kraven i lagstiftningen. 

Riktlinjerna innehåller branschnormerande texter för följande moment: 

– Materialinventering inför rivning samt upphandling av inventeringen 

– Återanvändning, källsortering och avfallshantering samt upphandling av entreprenader vid rivning 

– Källsortering och avfallshantering samt upphandling av entreprenader vid byggproduktion 

Till de branschnormerande texterna finns bilagor som innehåller beskrivningar av hur avfallet ska hanteras i praktiken, branschgemensamma benämningar för ett antal vanliga avfallsfraktioner samt kulörer för skyltar till containrar och andra avfallskärl. 

För förebyggande av avfall finns inte branschnormerande texter framtagna. Däremot finns förslag till krav som kan ställas för att driva arbetet med förebyggande av avfall. 

Kretsloppsrådets riktlinjer för byggsektorns avfallshantering togs fram 2007 och utgivningen var en av åtgärderna för att minska deponimängderna enligt byggsektorns miljöprogram. Sveriges Byggindustrier har tagit över riktlinjerna och åtagit sig att säkerställa en kontinuerlig uppdatering. Detta innebär dels ändringar pga lagstiftningen, dels kompletteringar om förebyggande av avfall. 

Naturvårdsverket hänvisar till riktlinjerna i den nationella avfallsplanen och i Sveriges program för att förebygga avfall 2014-2017, ”Tillsammans vinner vi på ett giftfritt och resurseffektivt samhälle”.