BAS U:s ansvar när skyddsanordningar inte används eller tas bort – Byggföretagen

BAS U:s ansvar när skyddsanordningar inte används eller tas bort

Enligt AML 8:2§ 4p döms den som uppsåtligt eller av oaktsamhet utan skäl tar bort en skyddsanordning eller sätter den ur bruk. Enligt AML3:7b§ ska BAS U samordna tillämpningen av relevant arbetsmiljöregler och kontrollera efterlevnad.

Tolkning: Avseende allmänna skyddsanordningar har alla ett personligt ansvar, vilket innebär att den som tar bort ett skydd måste så snart som möjligt sätta tillbaka det. BAS U ska tillse att det allmänna skyddet finns på plats och arbetsgivarna ska se till att riskanalyser görs och tillse att arbetstagarna har kunskap om de risker de har i arbetet och vilka åtgärder som ska vidtas.