När ska hållbarhetsrapporten vara klar?

Hållbarhetsrapporten ska offentliggöras inom samma tidsfrist som årsredovisningen. I ett aktiebolag måste hållbarhetsrapporten vara färdig när årsredovisningen ska överlämnas till revisorerna, dvs. sex veckor innan ordinarie bolagsstämma. 

För hållbarhetsrapporter som upprättas separat gäller samma tidsfrister som för hållbarhetsrapport som ingår i årsredovisningen.