Tidspressen i projekten gör att rollen som BAS U kan bli motsträvande rollen som platschef i framdriften av projektet! – Byggföretagen

Tidspressen i projekten gör att rollen som BAS U kan bli motsträvande rollen som platschef i framdriften av projektet!

Enligt AML 3:6§ utser Byggherren BAS P och BAS U. Byggherren befrias inte från ansvar för de arbetsuppgifter som BAS P och U har. Viktigt är bl a att BAS P kommer med redan i början av projekteringen och att BAS U ges möjlighet att samordna samtliga övriga entreprenörer på arbetsplatsen.

Tolkning: Det är en bedömning som den organisation eller person gör att möjlighet finns att utföra uppdraget som BAS U som specificeras enligt AML 3:7b och AFS 1999:3 13-16§§

BAS P och BAS U är utsedda av Byggherren att utföra uppgifter enligt lag och förordning. Byggherren har alltid kvar sitt ansvar under förutsättning att det inte har överlåtits på någon uppdragstagare (AML 3:7c§). Detta innebär att det är i Byggherrens intresse att ge BAS P och BAS U de bästa förutsättningarna för att kunna utföra uppdragen på bästa sätt.