Utländsk arbetskraft/språkförståelse – vem är ansvarig? – Byggföretagen

Utländsk arbetskraft/språkförståelse – vem är ansvarig?

Enligt AML 3:”§ ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder för att motverka att någon arbetstagare utsätts förmohälsa eller olycka. Arbetsgivare ska vidare enligt AML 3:3§ se till att arbetstagarna får god kännedom om de förhållanden som råder på arbetspasen. Arbetsgivaren ska också förvissa sig at arbetstagarna har den utbildning som behövs och vet vad han/hon ska göra för att undvika risker i arbetet. Enligt AML 3:7b§ 2p ska BAS U säkerställa att de som bedriver verksamhet på arbetssället tillämpar de regler som gäller samt följer gällande Arbetsmiljöplan.

Tolkning: Ytterst är det arbetskraftens arbetsgivare som ska säkerställa att personalen vet vilka risker som finns i arbetet och vilka åtgärder som krävs. BAS U ska sedan säkerställa att alla tar del av de ordnings-och skyddsregler som gäller.