Vad är en energikartläggning?

En energikartläggning ger svar på hur mycket energi av olika slag som årligen tillförs och används för att driva en verksamhet. Den 1 juni 2014 trädde lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag (EKL) ikraft. Lagen är en del i att uppfylla de krav som EU:s energieffektiviseringsdirektiv, EED (Direktiv 2012/27/EU) ställer på medlemsstaterna och syftar till att främja förbättrad energieffektivitet i stora företag. Enligt lagen har stora företag skyldighet att göra kvalitetssäkrade energikartläggningar minst vart fjärde år. 

Utöver att ge svar på hur mycket energi som årligen tillförs och används för att driva verksamheten ska energikartläggningen enligt lagen även ge förslag på kostnadseffektiva åtgärder som företaget kan vidta för att minska sina kostnader, minska energianvändningen och därmed öka energieffektiviteten. Energimyndigheten ansvarar för föreskrifter och tillsyn av lagen. 

Kravet på att genomföra en energikartläggning omfattar alla stora företag, oavsett bransch och storlek på energianvändning. 

Med stora företag menas företag som: 

  • sysselsätter minst 250 personer och
  • har en årsomsättning som överstiger 50 miljoner EUR eller
  • en balansomslutning som överstiger 43 miljoner EUR per år.

Det är det senast godkända räkenskapsåret som avses.
Observera att, beroende på hur relationen mellan bolagen ser ut, även länkade företag kan räknas in när bedömningen av företaget görs. Om företaget som helhet är ett stort företag enligt definitionen är utgångsläget att hela verksamheten ska kartläggas. 

Mer information finns här på Energimyndighetens hemsida