Vad är ett granskningsförfarande och hur kan det beskrivas?

I den engelska versionen av direktivet används begreppet due diligence-granskning. I Sverige brukar det användas för att beteckna den företagsbesiktning som görs inför exempelvis en överlåtelse. I det här sammanhanget avses med granskningsförfarande de styrmedel, rutiner och system företaget tillämpar för att kontrollera och följa upp att de policies som tillämpas på hållbarhetsområdet följs. 

Informationen om granskningsförfaranden bör när det är relevant innehålla information om de åtgärder som vidtas för att granska leverantörs- och underleverantörskedjor så att identifiera, förebygga och mildra faktiska och potentiella negativa konsekvenser. Informationen kan exempelvis beskriva hur företaget undersöker och följer upp miljöfrågor och arbetsförhållanden hos leverantörer eller affärspartners.