Vad är livscykelanalys?

Livscykelanalys, LCA, är en metod för att åstadkomma en helhetsbild av hur stor den totala miljöpåverkan är under en produkts livscykel från råvaruutvinning, via tillverkningsprocesser och användning till avfallshanteringen – inklusive alla transporter och all energiåtgång i mellanleden. Idag används LCA oftast för att studera klimatpåverkan men den kan också användas för att studera annan miljöpåverkan som till exempel försurning och övergödning.