Vad har BAS U för ansvar/uppgifter när det gäller kontroll av ställningar? – Byggföretagen

Vad har BAS U för ansvar/uppgifter när det gäller kontroll av ställningar?

Enligt AFS 2013:4 60§ ska arbetsgivaren lämna kopior av handlingarna om ställningen till byggarbetsmiljösamordnaren för utförandet, innan ställningen börjar användas.

 • Planen för uppförande, användning och nedmontering enligt 25 §,
 • Dimensioneringshandlingarna enligt 40-42 och 44 §§,
 • Dokumentation av kontrollen enligt 55-56 §§,
 • Information om snöskottning, tillträde till taket och skydd mot fall från väderskyddet,
 • Information om hur väderskyddet ska kontrolleras,
 • Särskilda instruktioner för uppförande, användning, nedmontering och skötsel av väderskyddet, om sådana finns,
 • Instruktioner för uppförande, användning, nedmontering och skötsel enligt 22 §, om det är frågan om en prefabricerad ställning.

Detta om ställningen ska använda av flera arbetsgivare i byggnads­ och anläggningsarbete.  Byggarbetsmiljösamordnaren ska ha överinseende över kontrollen av att handlingarna finns tillgängliga på byggarbetsplatsen.

Enligt 61§ ska byggarbetsmiljösamordnaren för utförandet ha överinseende över den fortlöpande kontrollen för ställningar och väderskydd som används av flera arbetsgivare i byggnads­ och anläggningsarbete

Enlig Allmänna råd är det särskilt viktigt att kontrollera följande:

 • underpallning, 
 • förankring, 
 • skyddsräcken,
 • säkring av komponenter, särskilt arbetsplanskomponenter,
 • tillträdesleder,
 • väderskyddets tak, inklusive fastsättning och behov av snöskottning.

Det är viktigt att särskilt kontrollera en ställning som har varit utsatt för stark vind, annan väderlek som kan ha påverkat den, samt när den varit utsatt för någon annan oförutsedd händelse eller har stått oanvänd en längre tid.