Vad omfattas av hållbarhetsfrågan miljö?

Uppgifterna om miljö omfattar aktuella och förutsägbara konsekvenser av företagets verksamhet på miljön och på hälsa och säkerhet. 

I förarbetena till lagen lämnas ett antal exempel på vad de uppgifter om miljö som lämnas i hållbarhetsrapporten kan innehålla information om:

  • Användning av energi från förnybara och icke-förnybara källor
  • Växthusgasutsläpp
  • Vattenanvändning
  • Luftföroreningar
  • Användning av mark
  • Klimatpåverkan

Det framgår av förarbetena att företag i sin rapportering bör förhålla sig till beslutade hållbarhets-mål, exempelvis de av riksdagen beslutade miljökvalitetsmålen och generationsmålet.