Vad ska hållbarhetsrapporten innehålla?

Hållbarhetsrapporten ska innehålla s.k. hållbarhetsupplysningar. Upplysningar ska lämnas i frågor som rör följande fyra områden: 

  1. Miljö
  2. Sociala förhållanden och personal
  3. Respekt för mänskliga rättigheter
  4. Motverkande av korruption 

I rapporten ska följande anges/beskrivas: 

  1. Företagets affärsmodell.
  2. Den policy som företaget tillämpar i de fyra frågorna, inklusive de granskningsförfaranden som har genomförts.
  3. Resultatet av den policy som tillämpas i frågorna.
  4. De väsentliga risker som rör frågorna.
  5. Hur företaget hanterar riskerna.
  6. Centrala resultatindikatorer som är relevanta för verksamheten.

När det är lämpligt ska rapporten hänvisa till och förklara de belopp som tas upp i andra delar av årsredovisningen.