Vad ska revisorn yttra sig om?

Revisorn ska uttala sig om att hållbarhetsrapporten har upprättats eller inte. Om rapporten upprättas separat ska revisorns yttrande i fråga om kontrollen fogas till rapporten.