Vilka företag är skyldiga att upprätta hållbarhetsrapport?

Företag som uppfyller mer än ett av följande villkor ska upprätta hållbarhetsrapport: 

  1. Medelantalet anställda har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren överstigit 250.
  2. Balansomslutningen har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 175 miljoner kronor.
  3. Nettoomsättningen har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 350 miljoner kronor.

Villkoren avser den legala enheten och hämtas ur årsredovisningen. 

Undantag: Dotterföretag som omfattas av en hållbarhetsrapport för koncernen som är upprättad i  enlighet med lagens krav.