Här är statens åtgärder för dig som företagare | Byggföretagen

Här är statens åtgärder för dig som företagare

När flera restriktioner i samhället tas bort i slutet av september, genomförs förändringar i stöden till företag. På den här sidan har vi samlat information om de olika stöden.


Från enskilda stöd till mer generella stimulanser

I slutet av september löper bland annat det förstärkta stödet vid korttidsarbete, s.k. korttidspermittering, omställningsstödet och omsättningsstöden ut. Samtidigt har regeringen meddelat att andra stöd förlängs eller justeras. Exempelvis föreslås återbetalningstiden för skatteanstånden förlängas ännu en gång och regeringen vill sänka arbetsgivaravgifterna för unga ytterligare under nästa sommar för att stötta branscher som sysselsätter många ungdomar. Det kommer också att vara möjligt för arbetsgivare att använda det ordinarie stödet för korttidsarbete som infördes i april 2020.

Korttidspermittering

Korttidspermitteringar innebär att anställda går ner i arbetstid en tid samtidigt som arbetsgivaren får ekonomiskt stöd av staten. De anställda får behålla en stor del av sin lön samtidigt som företagets personalkostnader minskar. För att använda korttidspermitteringen måste både arbetsgivare och arbetstagare vara överens om det. Företagen har kunnat permittera från mitten av mars 2020 och systemet har både förstärkts och förlängts. Den tillfälliga förstärkningen av stödet vid korttidsarbete gäller fram till 30 september 2021. Det innebär att från och med 1 oktober gäller det permanenta regelverket för stödet där vissa förutsättningar och regler skiljer sig åt jämfört med vad som gällt under pandemin. Till exempel är subventionsgraden lägre och reglerna om karenstid annorlunda.
Det går dock att söka stöd för korttidspermittering för perioden juli-september 2021 även efter den 30 september. Ansökan för denna period öppnar först i november 2021.

Tillväxtverkets hemsida finns generell information om hur företag ska gå tillväga för att ansöka om stödet.

Omställningsstöd

Omställningsstödet gällde från mars 2020 till september 2021. Stödet kan användas av fysiska och juridiska personer som bedriver näringsverksamhet i Sverige och är registrerade för F-skatt*. Skatteverket är den myndighet som beslutar om omställningsstöd och stödet betalas ut genom en kreditering av skattekontot. Ett företag blir återbetalningsskyldigt om stödet har betalats ut felaktigt eller med ett för högt belopp. Skatteverket har fått omfattande möjligheter att utreda och kontrollera företagen som tar del av stödet, till exempel genom kontrollbesök och revision. Dessutom har särskilda straffbestämmelser införts.

Omställningsstödet har förlängts och omfattar olika perioder, men stödet upphör den 30 september. Stöd för stödperiod september 2021 kan stöd sökas till och med 29 oktober.

Läs mer hos Skatteverket

Utökat statligt ansvar för sjuklönekostnader

Staten har under pandemin ersatt arbetsgivare för högre sjuklönekostnader än vad som kan anses normalt. Ersättningens storlek bestäms dels av sjuklönekostnaden, dels av arbetsgivarens totala lönekostnader. Kompensationen är mest generös för de mindre företagen. Det utökande statliga ansvaret gäller till den 30 september 2021, den 1 oktober återgår ersättningsnivåerna till de normala.

Läs mer hos Försäkringskassan.

Slopad förmånsbeskattning av parkering

Under våren 2020 infördes en tillfällig skattefrihet för förmån av fri parkering i anslutning till arbetsplatsen. Skattefriheten har förlängts, och gäller nu parkeringsförmån som lämnas under perioden 1 januari – 31 december 2021.

Slopad förmånsbeskattning av gåvor upp till 2000 kr

Under våren 2020 infördes även tillfällig skattefrihet för gåvor upp till ett värde på 1 000 kr per anställd som en arbetsgivare kan ge till sina anställda. Denna skattefrihet har förlängts, och förstärkts, och innebär att en arbetsgivare kan ge till sina anställda skattefria gåvor även under perioden 1 januari – 31 december 2021. Skattefriheten gäller under förutsättning att gåvornas värde sammantaget inte överstiger 2 000 kr per anställd under denna period och att de inte lämnas i pengar.

Likviditetsförstärkning via skattekontot

Företag kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminär skatt på lön och moms. Det gör att företag som är seriösa, sköter sin ekonomi och inte har större skatteskulder kan stärka sin likviditet. Anstånden infördes den 30 mars 2020. Ett stort antal skatteanstånd som har beviljats under pandemin väntas upphöra under våren 2022. Ett förslag som innebär att företag ska få möjlighet att förlänga anståndstiden med ytterligare 15 månader samtidigt som företaget följer en avbetalningsplan för anstånden har remitterats. Förslaget aviserades i budgetpropositionen för 2022 och föreslås träda i kraft den 7 mars 2022.

Läs mer på regeringens hemsida.

Skattereduktion för investeringar i inventarier anskaffade år 2021

Regeringen har föreslagit att det ska införas en skattereduktion för investeringar i vissa inventarier. Rätt till skattereduktionen har fysiska och juridiska personer med inkomst av näringsverksamhet, om de innehar eller har innehaft inventarier som ingår i ett underlag för skattereduktion. Skattereduktionen ska uppgå till 3,9 procent av underlaget, som utgörs av anskaffningsvärdet för inventarier som anskaffas under 2021. Utgifterna för anskaffningen ska dras av genom årliga värdeminskningsavdrag.

Läs mer på regeringens hemsida.

Sänkta arbetsgivaravgifter för unga

För att motverka pandemins negativa konsekvenser för unga på arbetsmarknaden sänks arbetsgivaravgifterna för 19–23 åringar från 31,42 till 19,73 procent mellan januari 2021 till och med mars 2023. Under juni, juli och augusti 2021 sänktes arbetsgivaravgifterna för unga ytterligare. I budgetpropositionen för 2022 föreslår regeringen en motsvarande sänkning även under juni, juli och augusti 2022.

Läs mer på regeringens hemsida.

Texten på denna sida är delvis kopierad från regeringens hemsida.