Här är statens åtgärder för dig som företagare

Regeringen har med stöd av riksdagen på kort tid fattat en rad beslut med anledning av Corona-krisen. Här samlar vi åtgärderna som berör dig som företagare och arbetsgivare.

Omställningsstöd (Uppdaterad 200430)

Företag som drabbats av ekonomiska svårigheter som följd av coronaviruset får möjlighet att söka omställningsstöd. För att ta del av stödet krävs att företaget har haft en omsättning på minst 250 000 kronor under det senaste räkenskapsåret och ett omsättningstapp på minst 30 procent. Omsättningstappet beräknas på mars och april 2020 jämfört med samma månader förra året. Totalt beräknas stödet uppgå till 39 miljarder kronor.
Regeringens pressmeddelande
Mer information kommer att publiceras hos Skatteverket

Statlig företagsakut för drabbade små och medelstora företag (Uppdaterad 200325)

För att göra det lättare för primärt små och medelstora företag att finansiera sig föreslår regeringen en statlig lånegaranti. Förslaget innebär att staten garanterar 70 procent av nya lån från bankerna till företag som på grund av det nya coronavirusets följder fått ekonomiska svårigheter, men i övrigt är livskraftiga. Garantin ställs ut till bankerna som i sin tur ger ut garanterade lån till företagen.

Riksgäldskontoret kommer att administrera garantin och varje företag föreslås få låna max 75 miljoner kronor. Företag kan ansöka om ett lån med statlig kreditgaranti genom att vända sig till en bank.
Regeringens pressmeddelande
Mer information kommer att publiceras hos Riksgälden

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter (Uppdaterad 200327)

Regeringen föreslår en tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifterna under perioden 1 mars – 30 juni 2020 så att enbart ålderspensionsavgiften betalas. Nedsättningen föreslås gälla för upp till 30 anställda och på den del av lönen för den anställde som inte överstiger 25 000 kronor per månad. Det medför en skattelättnad med upp till 5 300 kronor per anställd och månad. För att ge en motsvarande lättnad till enskilda näringsidkare föreslås även en nedsättning av egenavgifterna.
Regeringens information om åtgärden
Exempel och kommentar från Byggföretagens expert

Tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher (Uppdaterad 200325)

För att minska kostnaderna för företag med stora svårigheter på grund av coronaviruset i sektorer som sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter föreslår regeringen att stöd i syfte att underlätta och påskynda omförhandling av hyror. Inriktningen är att staten bär 50 procent av hyresnedsättningen upp till 50 procent av den fasta hyran. 
Regeringens pressmeddelande

Tillfälligt ändrade regler för periodiseringsfonder – ej för aktiebolag (Uppdaterad 200325)

Regeringen föreslår att reglerna om periodiseringsfonder ändras tillfälligt så att egenföretagare som har drabbats hårt till följd av virusutbrottet får sänkt skatt. De nya reglerna innebär att 100 procent av den skattepliktiga vinsten för 2019 får sättas av till periodiseringsfond, upp till ett tak på 1 miljon kronor, vilket sedan kan kvittas mot möjliga framtida förluster. Därmed kan många få tillbaka preliminärskatt som de betalat under 2019. Förslaget berör enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag.
Regeringens pressmeddelande
Regeringens frågor och svar om åtgärden

Tillfälligt slopad karensdag

För att minska smittspridningen i samhället slopas karensavdraget 11 mars-31 maj genom att staten betalar ut sjukpenning från första dagen i sjukfallet.
Regeringens pressmeddelande med mer information

Staten tar över sjuklöneansvaret

Staten föreslås tillfälligt ta hela kostnaden för alla sjuklönekostnader under april och maj. Även egenföretagare ersätts genom att de får en schabloniserad sjukpenning dag 1-14.
Regeringens pressmeddelande med mer information
Försäkringskassan informerar om vad som gäller

Tillfälligt slopat läkarintyg

Kravet på läkarintyg under sjuklöneperioden avskaffas tillfälligt. Förslaget innebär att en medarbetare som är sjuk kan vara hemma från jobbet i upp till 14 dagar utan läkarintyg. För dig som arbetsgivare innebär det att medarbetaren inte behöver lämna läkarintyg till dig.
Försäkringskassan informerar om vad som gäller

Nytt system för korttidspermittering (Uppdaterad 200414)

Subventioneringsgraden för stöd vid korttidsarbete utökas. Staten kommer att ta tre fjärdedelar av kostnaden för personal som går ned i arbetstid. Arbetsgivarens lönekostnader bedöms på så sätt minska med hälften – samtidigt som arbetstagaren får ut över 90 procent av lönen.

Den 14 april föreslog regeringen en tillfällig förstärkning av systemet för korttidspermittering. Förslaget innebär att arbetsgivare nu kan minska arbetstiden för anställda med upp till 80 procent, och att staten bär den absolut största delen av kostnaden. Förstärkningen av systemet ska gälla under tre månader från den 1 maj 2020.

Regeringens pressmeddelande med mer information
Regeringens pressmeddelande om ”uppväxling av systemet med korttidspermittering”
Tillväxtverket om kraven och hur man ansöker
Tjänstemannaavtalet: Avtal klart för korttidsarbete
Byggavtalet: Avtal klart om korttidspermittering

Likviditetsförstärkning via skattekontot (Uppdaterad 200414)

Företag kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt som redovisas månadsvis eller kvartalsvis. Reglerna föreslås gälla f rom 30 mars 2020 men kan tillämpas retroaktivt från 1 januari 2020.
Regeringens pressmeddelande med mer information
Frågor och svar från Byggföretagen
Skatteverket om när och hur man söker anstånd med skattebetalning

Finansiellt stöd från Riksbanken

Riksbanken har beslutat att låna ut pengar för att hjälpa företag som drabbas ekonomiskt till följd av Corona-krisen. Pengarna förmedlas vidare till dig som företagare av din egen bank.
Riksbankens pressmeddelande med mer information
För mer information om detta – vänd dig till din bank

Utökade låne- och garantimöjligheter till företag i Sverige

Almi Företagspartner får ett kapitaltillskott på tre miljarder kronor för att öka sin utlåning till små- och medelstora företag i hela landet. Samtidigt ökas Svensk Exportkredits (SEK) låneram från 150 till 200 miljarder kronor och kan användas till att ge ut både statsstödda och kommersiella krediter till svenska exportföretag. Exportkreditnämnden (EKN) kommer också att fatta beslut om kreditgarantier som innebär nya och förbättrade möjligheter för företag att låna. Det gäller små- och medelstora exportföretag, större exportföretag samt deras underleverantörer.
Regeringens pressmeddelande
Läs mer om Almis lånemöjligheter


Stärkt likviditet genom förändring av debiterad preliminärskatt

Utöver de möjligheter som regeringen öppnat för som en följd av coronakrisen finns åtgärder som företag själva kan vidta för att stärka likviditeten. En återkommande påverkan på ett företags likviditet är den månatliga debiteringen av preliminär skatt på förväntad inkomst. Skatteverket har gått ut och informerat särskilt om möjligheten att ändra debiterad preliminärskatt om företaget drabbas ekonomiskt på grund av corona-pandemin.

Vid en ändrad prognos av resultatet för innevarande år finns alltså möjlighet att lämna en ny preliminär inkomstdeklaration. Så snart Skatteverket fattat beslut om ny preliminärskattedebitering, något som brukar gå relativt snabbt, kan företagen få en månatlig debitering som bättre stämmer överens det förväntade utfallet. Om det skattepliktiga resultatet förväntas bli betydligt lägre än vad som förutspåddes kan företaget, på detta sätt, undvika att betala en för hög debiterad preliminärskatt under resterande del av året. Skulle förutsättningarna komma att förändras ytterligare senare under året är det givetvis viktigt att en ny preliminär inkomstdeklaration lämnas baserat på de nya uppgifterna.

Begäran om omprövning sker enklast på Skatteverkets hemsida via tjänsten Preliminär inkomstdeklaration