Här är statens åtgärder för dig som företagare

Regeringen har med stöd av riksdagen på kort tid fattat en rad beslut med anledning av Corona-krisen. Här samlar vi åtgärderna som berör dig som företagare och arbetsgivare.

Korttidspermittering (Uppdaterad 210505)

När företag drabbas av tillfälliga och allvarliga ekonomiska problem till följd av t ex pandemin kan korttidspermittering användas. Korttidspermittering innebär att anställda går ner i arbetstid under en period, samtidigt som arbetsgivaren erhåller ekonomiskt stöd från staten. Från mitten av mars 2020 har företag haft möjlighet att söka och få förstärkt stöd vid korttidsarbete – vilket gäller till och med den 30 juni 2021.

Det finns tre fasta nivåer för arbetsminskning: 20, 40 eller 60 procent. Under 2020-2021 har även en nivå på 80 procent hunnits, vilket innebär minskade kostnader för arbetsgivaren med 19, 36, 53 respektive 72 procent. Möjligheten att använda korttidspermittering på dessa tre nivåer gäller enligt fram till den 30 juni 2021.

Statens subventionsgrad (Uppdaterad 210505)

Den andel av kostnader för arbetsminskningen som staten står för, subventionsgraden, var under 2020 75 procent. Subventionsgraden ligger kvar på 75 procent fram till och med juni 2021.

Kostnadsfördelning för arbetsminskningen:

ArbetsminskningLöneminskningArbetsgivarens minskade arbetskraftskostnader
20 %4 %-19 %
40 %6 %-36 %
60 %7,5 %-53 %
80 %*12 %-72 %

Observera att rätten till stöd kan förloras om stödmottagande bolag eller dess direkta/indirekta moderbolag genomför vissa värdeöverföringar innan, under samt efter stödperioden.

Sänkta arbetsgivaravgifter för unga (Uppdaterad 210505)

För att underlätta för unga att behålla sitt arbete eller få nytt jobb, har regeringen infört en sänkning av arbetsgivaravgifter för unga. Detta innebär att arbetsgivaravgifterna avseende personer som vid årets ingång har fyllt 18 år men inte 23 år sänks till en nivå på 19,73 procent mellan januari 2021 t.o.m. mars 2023.

Reglerna trädde i kraft i februari 2021 och gäller t.o.m. utgången av mars 2023. Reglerna tillämpas retroaktivt på ersättning som ges ut efter den 31 december 2020.

Hyresstöd (Uppdaterad 210505)

För perioden 1 april – 30 juni 2020 infördes ett hyresstöd för att minska kostnaderna för företag i vissa särskilt utsatta branscher. Stödet innebar att de lokalhyresvärdar som under perioden april-juni 2020 sänkte den fasta hyran för vissa hyresgäster ges kompensation med maximalt 50 procent av den nedsatta fasta hyran, det vill säga 50 procent av den rabatt som lämnats under den angivna perioden. Stödet gavs dock inte med mer än 25 procent av den ursprungliga fasta hyran.

Regeringen har nu föreslagit att stödet återinförs för perioden januari – mars 2021. Liksom stödet för perioden april-juni 2020, föreslås stödet riktas till företag i vissa särskilt utsatta branscher. Regeringens förslag innebär att lokalhyresvärdar som sänker den fasta hyran för hyresgäster under perioden 1 januari – 31 mars 2021 ges kompensation med 50 procent av den nedsatta fasta hyran. EU-kommissionen har gett sitt godkännande och regeringen avser därmed fatta beslut om förordningen inom kort. Regeringen har också föreslagit en förlängning av stödet med perioden 1 april–30 juni 2021 enligt samma nivå som för perioden januari-mars.  

Skattereduktion för investeringar i inventarier (Uppdaterad 210505)

För att påskynda omställningen och bidra till återhämtningen av ekonomin, har regeringen föreslagit tillfällig skattereduktion för att ge företag incitament att tidigarelägga och öka investeringar.

Förslaget omfattar investeringar som görs under kalenderåret 2021 och som avser maskiner och andra inventarier om utgifterna för anskaffningen dras av genom årliga värdeminskningsavdrag. Förslaget innebär att den som under 2021 förvärvar inventarier har rätt till en avräkning mot sin beräknade skatt. Skattereduktionen ska uppgå till 3,9 procent av underlaget för skattereduktionen.

Skattereduktionen ska vara tillämplig på inventarier som införskaffats under 2021 och lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

Ersättning för karensdag (Uppdaterad 210505)

Med anledning av coronaviruset ersätts fr.o.m. den 11 mars 2020 karensavdraget tillfälligt på så sätt att anställda vid sjukdom stannar hemma och i efterhand får ersättning från Försäkringskassan. Detta innebär att den anställde sjukanmäler sig som vanligt till sin arbetsgivare, som betalar ut sjuklön till den anställde de första 14 dagarna. Arbetsgivaren gör karensavdrag som vanligt och den anställde ansöker sedan i efterhand om ersättning för karensen.

Slopad förmånsbeskattning av parkering (Uppdaterad 210505)

Under våren 2020 infördes en tillfällig skattefrihet för förmån av fri parkering i anslutning till arbetsplatsen. Vid utgången av 2020 upphörde den tillfälliga skattefriheten att gälla.

Regeringen har föreslagit att förmån av fri parkering i anslutning till arbetsplatsen under ytterligare en period ska vara skatte- och avgiftsfri. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 maj 2021, men föreslås gälla förmån som lämnas under perioden 1 januari – 31 december 2021.

Slopad förmånsbeskattning av gåvor upp till 1 000 kr (Uppdaterad 210505)

Under våren 2020 infördes även tillfällig skattefrihet för gåvor upp till ett värde på 1 000 kr per anställd som en arbetsgivare kan ge till sina anställda. Denna tillfälliga skattefrihet upphörde att gälla vid utgången av 2020.

Regeringen har föreslagit att den tillfälliga skatte- och avgiftsfriheten för gåvor som en arbetsgivare kan ge till sina anställda ska förlängas till att gälla förmån som lämnas under perioden 1 januari – 31 december 2021. Under förutsättning att gåvornas värde sammantaget inte överstiger 2 000 kr per anställd under denna period och att de inte lämnas i pengar, ska förmånen inte tas upp till beskattning. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 maj men ska kunna tillämpas retroaktivt från 1 januari i år.

Omställningsstöd (Uppdaterad 210429)

Under 2020 infördes ett stöd riktat till företag som tappat en betydande del av omsättningen. Stödet syftar till att underlätta omställning och anpassning av verksamheten.

  • Perioden mars–april 2020

Under perioden mars – april 2020 kunde stödet ges till företag som har haft minst 30 procent lägre omsättning under nämnda period i jämförelse med mars – april 2019. Ersättning gavs med maximalt 75 procent av de fasta kostnaderna.

  • Perioden maj 2020

Stöd under denna period gavs till företag som har haft minst 40 procent lägre omsättning i maj 2020 jämfört med maj 2019. Ersättning gavs med maximalt 75 procent av de fasta kostnaderna.

  • Perioden juni–juli 2020

Stöd som avser perioden juni-juli 2020 gavs till företag som hade haft minst 50 procent lägre omsättning i juni och juli 2020 jämfört med juni och juli 2019. Ersättning gavs med maximalt 75 procent av de fasta kostnaderna, med ett maxbelopp om 8 miljoner kronor per företag. Ansökan för stöd under perioden mars-juli 2020 var öppen mellan den 19 oktober och 30 november 2020.

EU-kommissionen har även godkänt att regeringen inför ett förstärkt omställningsstöd med ett högre tak för juni och juli 2020. Det förstärkta stödet innebär ett tak på 150 miljoner kronor och ersätter normalt 75 procent av de fasta kostnaderna, men har även en förhöjd nivå på 100 procent. Det förstärkta stödet omfattar företag som drabbats av specifika förbud. Stödet trädde i kraft den 15 mars 2021 och blev sökbart vid ikraftträdandet.

  • Perioden augusti–oktober 2020, november–december 2020 och januari–februari 2021

Förlängningen av omställningsstödet har delats upp i tre perioder: augusti-oktober 2020, november-december 2020 och januari-februari 2021.

Under perioden augusti-oktober 2020 kommer stöd kunna ges till företag som har haft ett omsättningstapp på mer än 40 procent, i jämförelse med motsvarande period under 2019.

För perioderna november-december 2020 och januari-februari 2021 ska omsättningstappet ha varit mer än 30 procent i jämförelse med motsvarande perioder 2019.

Stödet under ovannämnda perioder beräknas annorlunda i jämförelse med tidigare stödperioder. De företag som kvalificerar till stödet kommer att få ersättning för mellan 70-90 procent av sina så kallade icke-täckta fasta kostnader, vilket innebär företagets fasta kostnader (enligt samma definition som tidigare) minus det täckningsbidrag som företaget fått från sin försäljning under stödperioden. Vid fastställande av täckningsbidraget får företag räkna med sina lönekostnader i de rörliga kostnader som minskar försäljningsintäkterna.

EU-kommissionen godkände förlängningen den 12 februari 2021 och de nya reglerna trädde i kraft den 25 februari 2021.

  • Perioden mars–april 2021

Regeringen har föreslagit ytterligare en förlängning av omställningsstödet så att det även ska omfatta mars och april 2021. De två månaderna kommer att utgöra varsin stödperiod och stödet kommer att kunna ges till företag som har haft ett omsättningstapp på minst 30 procent i jämförelse med motsvarande månad 2019. Subventionsgraden föreslås vara 90 procent för små företag och 70 procent för större företag. 

EU-kommissionen har godkänt stödet och regeringen avser att inom kort fatta beslut så att stödet träder i kraft och ansökningarna kan öppna den 6 april respektive 3 maj 2021. Sista dagen för ansökan avseende mars och april 2021 är 30 juni 2021.

  • Perioden maj–juni 2021

Precis som mars och april 2021, kommer månaderna maj och juni 2021 att utgöra två olika stödperioder. Stödet avses att kunna sökas av företag som har förlorat mer än 30 procent av sin omsättning jämfört med motsvarande månad 2019. Liksom tidigare ges stöd för en andel av företagens icke-täckta fasta kostnader. 

Företag kan maximalt få 97 miljoner kronor i ordinarie omställningsstöd för perioderna mellan augusti 2020 och juni 2021.

Innan stödet kan träda i kraft krävs godkännande från EU-kommissionen.

Observera att rätten till stöd kan förloras om stödmottagande bolag eller dess direkta/indirekta moderbolag genomför vissa värdeöverföringar innan, under samt efter stödperioden.

Regeringens pressmeddelande
Mer information kommer att publiceras hos Skatteverket

Nedstängningsstöd (Uppdaterad 210429)

Företag som inte har möjlighet att bedriva sin verksamhet till följd av beslut om nedstängning på grund av pandemilagen föreslås kunna få ekonomiskt stöd för att täcka sina fasta kostnader under nedstängningen. Stödet är riktat till de företag som har varit förhindrade att bedriva sin verksamhet till följd av beslut om nedstängning, som meddelats med stöd av pandemilagen. Viktigt att notera är dock att den typ av beslut om nedstängning som stödet omfattar ännu inte har fattats. Däremot har en förordning varit på remiss och om den träder i kraft, aktualiseras nedstängningsstödet. Nedgången i omsättningen ska vara orsakad av nedstängningen.

Anstånd med betalning av preliminärskatt, arbetsgivaravgifter och moms (Uppdaterad 210429)

Den 30 mars 2020 infördes möjligheten för företag att få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på anställdas lön och moms. Det innebär att företag får möjlighet att skjuta upp betalningen av sin skatt och istället betala den senare.

Idag är det möjligt att skjuta upp sex månaders skatteinbetalningar och anstånd kan ges för redovisningsperioder som infaller under perioden januari-december 2020.

I samband med att anståndet upphör har företag möjlighet att ansöka om förlängning av anståndstiden med ytterligare ett år, vilket innebär att den maximala anståndstiden numera är två år. Liksom de tidigare reglerna finns möjligheten att ansöka om anstånd retroaktivt, vilket innebär att skatteinbetalningar som gjorts under hela 2020 kommer att kunna betalas tillbaka.

På anståndsbeloppet betalas en kostnadsränta och en anståndsavgift. För närvarande är räntan 1,25 procent, vilket läggs till beloppet som företaget har fått i anstånd. Räntan löper från skattens ursprungliga förfallodag.  En anståndsavgift på 0,2 procent av anståndsbeloppet tas dessutom ut fr.o.m. den sjunde månaden efter att anståndet beviljats, t.o.m. den månad då anståndsbeloppet ska betalas. Räntan och anståndsavgiften betalas i samband med att skatten eller avgiften som har skjutits upp betalas.

Nytt förslag om anstånd till och med januari 2021 (Uppdaterad 210429)

Den 19 februari presenterades ett nytt förslag om att anstånd även ska kunna beviljas för redovisningsperioder som infaller under januari 2021, vilket innebär att ytterligare en valbar månad läggs till. Vidare föreslås även anståndsavgiften sänkas till 0,1 procent för anstånd som beviljats efter den 5 februari 2021. De nya reglerna trädde i kraft 26 april 2021.

Statlig företagsakut för drabbade små och medelstora företag (Uppdaterad 200325)

För att göra det lättare för primärt små och medelstora företag att finansiera sig föreslår regeringen en statlig lånegaranti. Förslaget innebär att staten garanterar 70 procent av nya lån från bankerna till företag som på grund av det nya coronavirusets följder fått ekonomiska svårigheter, men i övrigt är livskraftiga. Garantin ställs ut till bankerna som i sin tur ger ut garanterade lån till företagen.

Riksgäldskontoret kommer att administrera garantin och varje företag föreslås få låna max 75 miljoner kronor. Företag kan ansöka om ett lån med statlig kreditgaranti genom att vända sig till en bank.
Regeringens pressmeddelande
Mer information kommer att publiceras hos Riksgälden

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter (Uppdaterad 200327)

Regeringen föreslår en tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifterna under perioden 1 mars – 30 juni 2020 så att enbart ålderspensionsavgiften betalas. Nedsättningen föreslås gälla för upp till 30 anställda och på den del av lönen för den anställde som inte överstiger 25 000 kronor per månad. Det medför en skattelättnad med upp till 5 300 kronor per anställd och månad. För att ge en motsvarande lättnad till enskilda näringsidkare föreslås även en nedsättning av egenavgifterna.
Regeringens information om åtgärden
Exempel och kommentar från Byggföretagens expert

Tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher (Uppdaterad 200325)

För att minska kostnaderna för företag med stora svårigheter på grund av coronaviruset i sektorer som sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter föreslår regeringen att stöd i syfte att underlätta och påskynda omförhandling av hyror. Inriktningen är att staten bär 50 procent av hyresnedsättningen upp till 50 procent av den fasta hyran. 
Regeringens pressmeddelande

Tillfälligt ändrade regler för periodiseringsfonder – ej för aktiebolag (Uppdaterad 200325)

Regeringen föreslår att reglerna om periodiseringsfonder ändras tillfälligt så att egenföretagare som har drabbats hårt till följd av virusutbrottet får sänkt skatt. De nya reglerna innebär att 100 procent av den skattepliktiga vinsten för 2019 får sättas av till periodiseringsfond, upp till ett tak på 1 miljon kronor, vilket sedan kan kvittas mot möjliga framtida förluster. Därmed kan många få tillbaka preliminärskatt som de betalat under 2019. Förslaget berör enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag.
Regeringens pressmeddelande
Regeringens frågor och svar om åtgärden

Tillfälligt slopad karensdag

För att minska smittspridningen i samhället slopas karensavdraget 11 mars-31 maj genom att staten betalar ut sjukpenning från första dagen i sjukfallet.
Regeringens pressmeddelande med mer information

Staten tar över sjuklöneansvaret

Staten föreslås tillfälligt ta hela kostnaden för alla sjuklönekostnader under april och maj. Även egenföretagare ersätts genom att de får en schabloniserad sjukpenning dag 1-14.
Regeringens pressmeddelande med mer information
Försäkringskassan informerar om vad som gäller

Tillfälligt slopat läkarintyg

Kravet på läkarintyg under sjuklöneperioden avskaffas tillfälligt. Förslaget innebär att en medarbetare som är sjuk kan vara hemma från jobbet i upp till 14 dagar utan läkarintyg. För dig som arbetsgivare innebär det att medarbetaren inte behöver lämna läkarintyg till dig.
Försäkringskassan informerar om vad som gäller

Nytt system för korttidspermittering (Uppdaterad 200414)

Subventioneringsgraden för stöd vid korttidsarbete utökas. Staten kommer att ta tre fjärdedelar av kostnaden för personal som går ned i arbetstid. Arbetsgivarens lönekostnader bedöms på så sätt minska med hälften – samtidigt som arbetstagaren får ut över 90 procent av lönen.

Den 14 april föreslog regeringen en tillfällig förstärkning av systemet för korttidspermittering. Förslaget innebär att arbetsgivare nu kan minska arbetstiden för anställda med upp till 80 procent, och att staten bär den absolut största delen av kostnaden. Förstärkningen av systemet ska gälla under tre månader från den 1 maj 2020.

Regeringens pressmeddelande med mer information
Regeringens pressmeddelande om ”uppväxling av systemet med korttidspermittering”
Tillväxtverket om kraven och hur man ansöker
Tjänstemannaavtalet: Avtal klart för korttidsarbete
Byggavtalet: Avtal klart om korttidspermittering

Likviditetsförstärkning via skattekontot (Uppdaterad 200414)

Företag kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt som redovisas månadsvis eller kvartalsvis. Reglerna föreslås gälla f rom 30 mars 2020 men kan tillämpas retroaktivt från 1 januari 2020.
Regeringens pressmeddelande med mer information
Frågor och svar från Byggföretagen
Skatteverket om när och hur man söker anstånd med skattebetalning

Finansiellt stöd från Riksbanken

Riksbanken har beslutat att låna ut pengar för att hjälpa företag som drabbas ekonomiskt till följd av Corona-krisen. Pengarna förmedlas vidare till dig som företagare av din egen bank.
Riksbankens pressmeddelande med mer information
För mer information om detta – vänd dig till din bank

Utökade låne- och garantimöjligheter till företag i Sverige

Almi Företagspartner får ett kapitaltillskott på tre miljarder kronor för att öka sin utlåning till små- och medelstora företag i hela landet. Samtidigt ökas Svensk Exportkredits (SEK) låneram från 150 till 200 miljarder kronor och kan användas till att ge ut både statsstödda och kommersiella krediter till svenska exportföretag. Exportkreditnämnden (EKN) kommer också att fatta beslut om kreditgarantier som innebär nya och förbättrade möjligheter för företag att låna. Det gäller små- och medelstora exportföretag, större exportföretag samt deras underleverantörer.
Regeringens pressmeddelande
Läs mer om Almis lånemöjligheter


Stärkt likviditet genom förändring av debiterad preliminärskatt

Utöver de möjligheter som regeringen öppnat för som en följd av coronakrisen finns åtgärder som företag själva kan vidta för att stärka likviditeten. En återkommande påverkan på ett företags likviditet är den månatliga debiteringen av preliminär skatt på förväntad inkomst. Skatteverket har gått ut och informerat särskilt om möjligheten att ändra debiterad preliminärskatt om företaget drabbas ekonomiskt på grund av corona-pandemin.

Vid en ändrad prognos av resultatet för innevarande år finns alltså möjlighet att lämna en ny preliminär inkomstdeklaration. Så snart Skatteverket fattat beslut om ny preliminärskattedebitering, något som brukar gå relativt snabbt, kan företagen få en månatlig debitering som bättre stämmer överens det förväntade utfallet. Om det skattepliktiga resultatet förväntas bli betydligt lägre än vad som förutspåddes kan företaget, på detta sätt, undvika att betala en för hög debiterad preliminärskatt under resterande del av året. Skulle förutsättningarna komma att förändras ytterligare senare under året är det givetvis viktigt att en ny preliminär inkomstdeklaration lämnas baserat på de nya uppgifterna.

Begäran om omprövning sker enklast på Skatteverkets hemsida via tjänsten Preliminär inkomstdeklaration