Moduler i Produktionsplanering betong | Byggföretagen

Moduler i Produktionsplanering betong

Produktionsplanering betong utvecklas kontinuerligt. I nuvarande utförande finns en modul för Temperaturutveckling och hållfasthetstillväxt men programvaran kommer på sikt utgöras av fler moduler.

Temperaturutveckling och hållfasthetstillväxt

Programmet erbjuder idag 44 olika typfall för simulering av härdning och beräkning av värmeutveckling, mognad och hållfasthet. Vill man räkna på en egen konstruktion så utnyttjar man det så kallade fria arbetsläget i Produktionsplanering betong, där användaren kan ändra på allt inklusive hela geometrin. Resultatet från beräkningen kan sedan presenteras som färgkartor (se fig) eller kurvdiagram. Produktionsplanering betong erbjuder även uppföljning av gjutning genom import av temperaturmätningar. Dessa behandlas dels genom direkt jämförelse med simulerad temperatur, dels genom omräkning till mognads- ålder och hållfasthet och presentation som kurvdiagram.

Uttorkning och fukttillstånd

Produktionsplanering betong erbjuder också simulering av 1-dimensionellt fuktflöde och uttorkning. Programmet kan räkna på såväl tunna som tjocka bjälklag och plattor på mark på ett sätt som är väl integrerat med simulering av gjutfasen och en temperaturberäkning i bakgrunden. Samma struktur för inmatning och samma verktyg för presentation av resultat används. Man får se den relativa fuktigheten samt ett flertal andra fuktparametrar för hela uttorkningstiden utöver värmeresultaten. Det går även att räkna på sammansatta golvkonstruktioner uppbyggda av betong, golvavjämning lim och matta för att se hur fukten fördelas under produktionsfasen och sedan över tid för det färdiga golvet.

Spänningsanalys och sprickriskberäkning

Ett annat område som också arbetas in i Produktionsplanering betong är spänningsanalys och sprickriskberäkning. Detta kommer att implementeras på två olika sätt, liknande dagens uppdelning i typfallsbaserad och fri konstruktion. Den typfallsbaserade spänningsanalysen kommer att rikta sig huvudsakligen mot hus- och industribyggnad. Där är syftet att underlätta optimering av etapplängd och härdningsförloppets hastighet för begränsning av sprickor där täthet och beständighet är viktiga kvalitetsmått. Det fria arbetsläget kommer att erbjuda möjligheten till mer generaliserade geometrier och mer krävande simuleringar, vilket idag sker i ConTeSt och är vanligt på anläggningssidan. Även här kommer funktionaliteten att vara väl integrerad i dagens Produktionsplanering betong . En förstudie pågår för införandet av denna modul.