Nytt ställningstagande från Skatteverket rörande momshanteringen vid kommuners inköp av byggtjänster | Byggföretagen

Nytt ställningstagande från Skatteverket rörande momshanteringen vid kommuners inköp av byggtjänster

Skatteverket har nyligen publicerat ett ställningstagande rörande kommuners inköp av byggtjänster, och tillämpningen av omvänd skattskyldighet. Utför ni tjänster åt en kommun är det viktigt att ni kontrollerar huruvida kommunen kan anses vara ett byggföretag i momslagens mening. Om kommunen är ett byggföretag ska ni som tillhandahåller byggtjänster till kommunen fakturera byggtjänsterna med omvänd skattskyldighet. Det nya ställningstagandet kommer att tillämpas fullt ut från och med den 1 januari 2022.

Skatteverket har nyligen publicerat ett ställningstagande rörande kommuners inköp av byggtjänster, och tillämpningen av omvänd skattskyldighet. Utför ni tjänster åt en kommun är det viktigt att ni kontrollerar huruvida kommunen kan anses vara ett byggföretag i momslagens mening. Om kommunen är ett byggföretag ska ni som tillhandahåller byggtjänster till kommunen fakturera byggtjänsterna med omvänd skattskyldighet. Nedan beskrivs förutsättningarna för omvänd skattskyldighet generellt, och vilka effekter detta leder till för er som tillhandahåller byggtjänster till kommuner.

Skatteverket har förtydligat att omvänd skattskyldighet ska gälla även om kommunens inköp görs för kommunens myndighetsutövning, det vill säga för icke-ekonomisk verksamhet. Att en kommun kan vara byggföretag om kommunen säljer byggtjänster följer av momslagens regler. Skatteverket har i tidigare ställningstaganden uttalat att en kommun i normalfallet inte är ett byggföretag. Genom det nya ställningstagandet har detta i viss mån ändrats.

Omvänd skattskyldighet

Reglerna om omvänd skattskyldighet vid inköp av byggtjänster innebär att det är köparen, istället för säljaren, som ska redovisa momsen på inköpet. När en säljare ska fakturera för byggtjänster måste denne avgöra om köparen är ett byggföretag i momslagens mening. Köparen är ett byggföretag om köparen i sin ekonomiska verksamhet mer än tillfälligt tillhandahåller byggtjänster. Omvänd skattskyldighet gäller även när en beskattningsbar person i en sidoverksamhet tillhandahåller byggtjänster.

Vem kan vara byggföretag enligt momslagen?

Momslagens regler innebär att om en kommun mer än tillfälligt säljer byggtjänster kommer denne att anses vara ett byggföretag, och därmed ska omvänd skattskyldighet gälla vid kommunens inköp av byggtjänster.

Det är relativt vanligt att kommuner tillhandahåller byggtjänster till kommunala bolag eller privatpersoner i samband med till exempel exploatering av markområden. Görs detta kommer kommunen att anses vara ett byggföretag, det gäller även om endast ett eller några kommunala organ inom kommunen mer än tillfälligt tillhandahåller byggtjänster. Ni som byggföretag måste därmed tillämpa reglerna om omvänd skattskyldighet vid tillhandahållande av byggtjänster till en sådan kommun. Detta gäller även då ni tillhandahåller byggtjänster till staten. Det saknar betydelse om de inköpta byggtjänsterna avser den icke-ekonomiska verksamheten (myndighetsutövningen) i kommunen.

Kommentar

För er som tillhandahåller byggtjänster till kommuner blir det viktigt att kontrollera status på kommunen. Är kommunen att betrakta som ett byggföretag utifrån momslagens regler eller ej?

Skulle det vara så att ni som byggföretag felaktigt fakturerar kommunen med moms, trots att kommunen utgör ett byggföretag i momslagens mening, kommer kommunen inte att ha avdragsrätt eller få ersättning för den ingående momsen. Eventuella skattetillägg för den felaktiga hanteringen bör dock i detta fall utgå till kommunen direkt. Skulle det omvända inträffa, att ni som byggföretag använder er av omvänd moms, och det sedan visar sig att kommunen inte är att betrakta som byggföretag, är det ni som felaktigt underlåtit att debitera moms. Ett eventuellt skattetillägg kommer då att påföras er (som tillhandahållit byggtjänsterna). Detta gäller även om det är kommunen som lämnat felaktiga uppgifter om sin status till er.  

För att minska risk för tvist med kund om merkostnader på grund av felaktig momshantering och skattetillägg är det därför viktigt att uppgifter om kommunens status inhämtas från kommunen. Den som säljer byggtjänster till en kommun bör således i förväg, skriftligen – från kommunen – inhämta uppgifter om kommunen är att betrakta som byggföretag eller ej, och om omvänd skattskyldighet därmed ska tillämpas.  

Skatteverkets nya ställningstagande innebär en delvis ändrad bedömning jämfört med tidigare, och med anledning av detta ska det nya synsättet börja gälla först från den 1 januari 2022.

Läs mer: