Programuppdateringar | Byggföretagen

Program­uppdateringar

Ny version 3.1 av Produktionsplanering betong

8 december 2022

Den nya versionen 3.1 innehåller följande nyheter och förändringar:

 • Översyn av klassificering av betongrecept med bl.a.
  • Indelning av recept i generella, fullprovade och egna recept
  • Anpassning av hantering av betongrecept till den reviderade betongstandarden SS 137003:2021 med möjlighet att ange bindemedel som icke utblandad cement, cement med tillsatsmaterial enlig k-värdesmetoden samt bindemedelskombinationer enligt EPCC
  • Mer flexibel specifikation av vilka exponeringsklasser som betongrecept kan användas inom samt vilka exponeringskrav som konstruktioner skall uppfylla
  • Möjlighet att specificera klimatpåverkan GWP-GHG (Global warming potential greenhouse gases) för produktionsskedet (A1-A3)
 • Revidering av den befintliga materialdatabasen för betong
  • Justering av vattencementtalen för hållfasthetsklasserna så att de bättre motsvarar verkligheten
  • Borttagande av obsoleta materialdefinitioner
  • Klassificering av vissa recept som historiska
 • Implementation av stöd för att betongtillverkare själv skall kunna ge ut sina egna betongrecept i kontrollerad form
  • Elektronisk signering av materialdatafiler och betongrecept med signeringscertifikat
  • Möjlighet att ge ut materialdata som konfidentiella, så att endast produktnamnet framgår i PPB men inte bakomliggande materialdata
 • Korrigering av buggar, bl.a. avseende problem med utförande av beräkning i fria läget

Ny version 3.0 av Produktionsplanering betong

13 november 2020

Den nya versionen 3.0 innehåller följande nyheter och förändringar:

 • Inmatning av tidsuppgifter har reviderats genom hela användargränssnittet och är numera anpassad till att
  • effektivt hantera både korta (<28 dygn) och långa (upp till flera år) simuleringar passa både användare för hållfasthetsberäkning och fuktberäkning
  • ske i realtid (datum och klocka) och/eller relativ tid (efter simuleringens början)
  • angesmed text i kompakt form eller med dialoger i mer användarvänlig form
 • Klimat och väder
  • Inmatning av väderlek samt klimatåtgärder kan nu visualiseras så man kan granskainmatade värden innan beräkning sker
  • I beskrivningen av väder kan man numera importera temperatur och relativ fuktighet direkt från textfil
  • Klimatdata från SMHI för vald ort kan visualiseras och justeras för att t.ex. simulera en kallare eller fuktigare årstid
 • Presentation av resultat
  • Resultatlistan redovisar fler, främst fuktrelaterade händelser i simuleringen
  • Ny färgkarta har implementerats där resultatet visas för djupet i konstruktionen (vertikal axel) och tiden (horisontell axel)
  • Manuell specifikation av färgskala i färgkartor
  • Visualisering av övervakade kravnivåer samt mätningar vid enstaka tidpunkter i kurvdiagram för berörda resultattyper
 • Hantering av fuktmätningsresultat
  • Man kan definiera ett valfritt antal mätpunkter i konstruktionen för specifika djup (betong och tjock avjämning) samt för medelvärden (uttaget prov tunn avjämning)
  • För varje mätpunkt kan värden uppmätta vid flera tidpunkter matas in
  • Mätvärdena redovisas med motsvarande värden från simuleringen i en sammanställning
  • Mätvärden inkl. mätosäkerheter kan visas i kurvdiagram
 • Uttorkningskrav
  • Hantering av uttorkningskrav har implementerats
  • Man kan ange ett valfritt antal krav för RF för valfria djup och/eller för medel- och maxvärden för konstruktionsdelar av betong och avjämning
  • I resultat redovisas om och när kraven uppfylls samt varnas för om de inte gör det
  • De angivna kravnivåerna kan visas i kurvdiagrammen
  • De specificerade kraven kan användas som villkor för automatisk beräkning av tidpunkt för avjämning och/eller mattläggning
 • Platta på mark har fått ett förtydligat randvillkor mot isolering och mark
 • Avjämning
  • Möjlighet att avjämna i ett eller två lager vid
   • Specifik tidpunkt
   • Uppfyllande av ett eller flera uttorkningskrav för underliggande betong
   • Tidsfördröjning mellan första och andra lagret avjämning
  • Med eller utan primer
  • Avjämning hanteras som en separat konstruktionsdel för vilken resultat så som RF, temperatur, ånghalt, partiellt ångtryck samt fysikaliskt bundet vatten beräknas
  • Samtliga resultat kan visas som kurvor eller färgkartor som för betong
  • Uppmätt RF kan specificeras i avjämning antingen på specifikt djup eller som medel och hanteras på samma sätt som uppmätt RF i betong med sammanställning och jämförelse med beräknade värden och möjlighet att visualisera mätdata i kurvdiagram
 • Mattläggning
  • Möjlighet att lägga ytskikt på toppytan i konstruktionen
  • På avjämning eller betong
  • Vid
   • Specifik tidpunkt
   • Uppfyllt uttorkningskrav, ett eller flera, i underliggande material
  • Med eller ytan lim
 • Manualen
  • Fuktberäkningen har dokumenterats i 5 kapitel i en ny del av manualen
  • Resten av manualen har genomgått en revidering med hänsyn till ovanstående förändringar

Ny version 2.2 av Produktionsplanering betong

17 juli 2020

Den nya versionen 2.2 innehåller följande korrigeringar:

 • Nytt utseende anpassat till Byggföretagens grafiska profil
 • Nytt kurvdiagram genereras automatiskt i fuktläget. Diagrammet genereras för nya beräkningar och innehåller kurvor för olika djup i konstruktionen. Diagrammet genereras för samtliga beräknade resultattyper.
 • Standardvärdet för beräkningens längd är numera olika för värme/hållfasthet respektive fuktberäkning. Deras ursprungliga värden är 28 respektive 360 dagar. Dessa värden kan ändras i menyn Arkiv -> Inställningar.

Ma­te­ri­al­da­ta i Produktionsplanering betong

31 mars 2020

Den 2 mars 2020 erhöll undertecknad en rapport från Fuktcentrum i Lund med påståendet att de materialdata som används i Produktionsplanering betong är felaktiga. Efter en noggrann granskning av denna rapport ser vi ingen anledning att ändra något i programmet förutom de justeringar som tidigare utförts genom frisläppandet av version 2.1.7.0.

I denna version har materialdata avseende bl.a. fukttransport justerats något baserat på industriell feedback samt välgrundade forskningsresultat som varit tillgängliga redan under 2019. Den granskning vi utfört av Fuktcentrums rapport är sammanfattat i ett dokument som går att ladda ner här.

Mer om Produktionsplanering betong

Ted Rapp, Byggföretagen, Projektledare för framtagandet av Produktionsplanering betong


Ny ver­sion 2.1.7.0 av Produktionsplanering betong

12 mars 2020

Underhållsuppdatering av Produktionsplanering Betong till ver. 2.1.7.0

Ombyggd modell för simulering av hydratation vid fuktberäkning

I styrningen av hydratationsförloppet har inverkan av cement resp. vatten separerats från varandra. Detta ger en mer korrekt simulering av självuttorkning i närheten av och under 80% RF.

Inverkan av temperatureffekten på självuttorkningen har justerats, baserat på inkomna mätdata, så att temperatureffekten har minskat något.

Mindre justeringar av fukttransport

Justering av fukttransport har utförts med hänsyn till både inkomna mätdata från industriell tillämpning samt uppmätt transport i cementbruk med Bascement, publicerad av O. Linderoth och P. Johansson i Bygg & Teknik 7/2019. Den absoluta fukttransportnivån som uppmätts i cementbruket har korrigerats för skillnaden i pastainnehåll mellan bruket och industriell betong innan beaktande. Fukttransportförmågan i sent skede (1 år och senare) har ökats något. Fukttransportförmågan i tidigt skede (före 5 månader) har minskats.

Buggfixar

Fixad bugg i interpolering av resultat som ibland visade värdet 0 i botten av konstruktionen för bl.a. hållfasthet, vilket ledde till en felaktig varning avseende tidig frysning vid uttorkningsberäkning.

Fixad bugg i diagrampresentation med skala i realtid, vilken gjorde att startpunkten i diagrammet inte alltid förlades till gjuttidpunkten.

Andra ändringar

Tidsbaserad filtrering (s.k. rullande medelvärdesbildning) av förändringar i omgivande temperatur och RF tillagd efter de första 14 dygnen från gjutning. Detta för att förbättra stabiliteten i fuktsimuleringen utan ökning av simuleringstiden.

Möjlighet att explicit kontrollera vindstyrka vid användning av klimatdata, i stället för att som tidigare ha den låst till ”Vindstilla”.

Observera!

Materialdatabasen med betongrecept för fuktberäkning är ändrad och alla dokument som skapas med funktionen ”Nytt…” kommer att automatiskt använda den. Gamla dokumentfiler som öppnas i den nya versionen av Produktionsplanering betong kommer dock att behålla sina gamla materialdata med tillägget ”(från projektet)” framför receptnamnet. Vill man byta till de nya materialdata måste man själv byta material till motsvarande recept i databasen, alltså utan tillägget ”(från projektet)”, köra om beräkningen och spara dokumentet på nytt.

Installation

Då Produktionsplanering betong 2.1.7.0 använder sig av Microsoft .net 4.8 kan detta bibliotek komma att behöva installeras under Produktionsplanering betongs installation. Om efter installation av .net datorn klagar på att installationen av just .net inte verkar ha fungerat, välj ändå att fortsätta installationen av Produktionsplanering betong. Installationsprogrammet tycks ibland indikera felet i onödan och Produktionsplanering betong fungerar efteråt ändå.


Ny ver­sion 2.0.14 av Produktionsplanering betong.

21 januari 2019

Den nya versionen 2.0.14 innehåller följande korrigeringar:

 • Fixat programkrasch vid generering av rapport för fuktberäkning
 • Fixat bugg i hantering av resultat som felaktigt drog ner till noll värden för mognadsålder, hållfasthet, kemiskt samt fysikaliskt bundet vatten i botten av en platta på mark
 • Flyttat gränsen för simuleringstid från 1000 till 10000 dagar
 • Produktionsplanering betong kommer ihåg nu var den öppnade och sparade fil senast under samma körning så man slipper bläddra i onödan på disken vid öppna/spara.

Ny ver­sion 2.0.13 av Produktionsplanering betong.

07 januari 2019

Den nya versionen 2.0.13 innehåller följande korrigeringar:

* Körning av fukttypfall i värmeläge
* Tidsangivelser i resultatlista för fuktberäkning
* Onödigt lång beräkningstid i vissa fuktberäkningar


Ny ver­sion 2.0 av Produktionsplanering betong. Nu med ka­pa­ci­tet att be­räk­na fukt.

20 december 2018

Produktionsplanering betong 2.0.12 med första versionen av fuktberäkning är här. Programmet kan simulera hur betong med Bascement beter sig fuktmässigt med vattencementtal mellan 0.32 och 0.55.

Man kan beräkna uttorkningstider för bjälklag på konventionell eller kvarsittande form och för platta på mark med eller utan isolering. Programmet tar hänsyn till: 

 • Självuttorkning (baserat på fullskalig temperaturberäkning av hydratationsförloppet och hela uttorkningen) 
 • Diffusionsuttorkning 
 • Omfördelning och insugning från mark och regn 
 • Hysteres i sorption och transport vid växling mellan uttorkning och uppfuktning (så kallad skanning mellan desorption och absorption) 
 • Temperatureffekter i hydratation, fukttransport, sorption och materialegenskaper.

En större artikel om den nya fuktfunktionaliteten, bakomliggande materialegenskaper och hur betong med Bascement fungerar i praktiken kommer att publiceras på www.sbuf.se/ppb inom kort.


Produktionsplanering betong Ny ver­sion 1.2

13 maj 2015

En uppdaterad version av programvaran Produktionsplanering betong publicerades 2015-11-13. Uppdateringen innehåller bland annat en del nya funktioner, nya materialdata och ett omfattande utbildningsprogram.

Nya funktioner i Produktionsplanering betong

 • Nytt typfall för direkt behandling av uppmätta temperaturer till mognadsgrad och hållfasthet, utan att behöva räkna på hela konstruktionen.
 • Utökad flexibilitet vid tolkning av datum och tid vid import av temperaturmätningar och annan mätdata.
 • Utökad möjlighet att definiera egna kurvor i diagrammen för typfallsläge och fritt läge.
 • Förbättrad dokumentation genom ny funktion för export av bilder från samtliga resultatdiagram (filformat: JPG/PNG/BMP/TIFF).
 • Ny funktion för export av animationer från animerade färgkartor (filformat: AVI) för förbättrad presentation av resultat. Kan exempelvis skickas till mobila enheter som kan spela upp AVI-filer.
 • Ny funktion för export av numeriska data från kurvdiagram (filformat: TXT).
 • Förbättrad möjlighet för fildelning genom att spara projektet utan beräkningsresultat, vilket minimerar filstorlek – lämpligt om man vill skicka projekt-filen med exempelvis e-post.
 • Nytt, effektivare och mer överskådligt sätt att välja mellan betongrecept.
 • Möjlighet att använda rör till både värmning och kylning i såväl typfalls- som fritt läge.
 • Förbättrat användargränssnitt i Materialkalkylatorn med bl.a. samma kraftfulla diagramhantering som i huvudprogrammet.

Nya materialdata

Nya databas med betongrecept innehållande cement från CEMEX. Databasen innehåller en fullständig serie i hållfasthetsklasserna C16/20 till C100/115. Betongrecepten är fördelade på konsistensklasserna S3, S4 samt S5 med olika stenstorlek för:

 • CEMEX Standard
 • CEMEX Komposit

Ett utbildningspaket

Designat för att användas både som underlag i kurser tillsammans med programvaran eller för självstudier. Manualen finns implementerat under programvarans hjälpmeny.

Över 400 Powerpoint-bilder fördelade på 12 ämnesorienterade kapitel.

Täcker material för:

 • Grundläggandenivå – Hantering av programmet, typfallsläge samt problemlösning.
 • Avancerad nivå – Fria läget samt redigering av egna data.
 • Avancerad materialhantering – Framtagning av materialdata för ung betong från egna försök samt uppläggning av dessa i Produktionsplanering betong.

Bransch­ge­men­samt verk­tyg för pla­ne­ring av be­tong­gjut­ning­ar

31 mars 2014

PRESSMEDDELANDE

Med effektiva programverktyg kan platschefen lätt planera sina gjutningar och i förväg bedöma och förbereda sig inför gjutningen – tid och kvalitet är pengar! Ett nytt modulbaserat verktyg för branschens aktörer – Produktionsplanering betong – har tagits fram av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF. Verktyget har utvecklat många nya funktioner för att hjälpa och stödja platschefens planering av sina gjutningar. Det nya verktyget ger även ett stöd till betongtillverkare och projekterade och föreskrivande konsulter.

Ett nytt modulbaserat verktyg för branschens aktörer – Produktionsplanering betong – har tagits fram av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF. Det nya verktyget har tagit ett språng från den gamla programidén Hett97.

Produktionsplanering betong har utvecklat många nya funktioner för att hjälpa och stödja platschefens planering av sina gjutningar. Det nya verktyget ger även ett stöd till betongtillverkare och projekterade och föreskrivande konsulter.

Med Produktionsplanering betong kan platschefen lätt planera sina gjutningar och i förväg bedöma och förbereda sig inför gjutningen – tid och kvalitet är pengar! En väl planerad gjutning är ofta en lyckad gjutning med hög kvalitet eftersom man har haft möjlighet att simulera gjutningen och bedöma hur bland annat vädrets makter kan påverka gjutningen. Genom några enkla simuleringar kan platschefen eliminera riskerna för överraskningar, som risk för frysning vintertid eller att formrivning inte kan ske på ett säkert sätt. Exempelvis hjälper

Produktionsplanering betong platschefen med ett visuellt stöd i programvaran för att se om projektets normativa krav vid utförande av betongkonstruktioner kan innefattas med valt utförande eller inte.

Produktionsplanering betong innehåller ett stort antal 2D typfall av olika tvärsnitt av konstruktioner. Anser användaren att typfallet inte stämmer överens med den aktuella konstruktionen kan ett fritt och mer avancerat läge aktiveras. I programpaketet medföljer även en modul för utvärdering av materialparametrar som temperatur- och hållfasthetsutveckling för en provad betongmix. Genom egenskapsprovning av ett betongrecept kan entreprenören och betongtillverkaren tillvarata och möjliggöra en förbättrad kvalitet, bättre utnyttjad byggtid, sänkta kostnader och förbättra ekonomin i samband med betonggjutningar. Vidare kan betongleverantören lättare ge instruktioner till entreprenören hur den aktuella betongmixen bör hanteras för optimalt gjutresultat.

SBUF:s vision är att programpaketet ska kompletteras med fler moduler för platschefens planering inom andra betongrelaterade områden.