Anläggningsinvesteringar | Byggföretagen

Anläggnings­investeringar

Fasta bruttoinvesteringar i anläggningar enligt Byggföretagens sammanställning av SCB:s nationalräkenskaper (NR).

Publicerad:

Till de privata anläggningsinvesteringarna räknas el-, gas-, och värmeverk, vatten-, reningsverk och avfallsanläggningar, transport och telekommunikation. Denna typ av investeringar ha historiskt haft en ganska volatil utveckling där konjunkturcykler haft påverkan på både uppgångar och nedgångar. Långsiktigt har trenden varit uppåtgående och sedan 1993 har de privata anläggningsinvesteringarna mer än fördubblats. Toppnoteringen nåddes 2020 då 83,2 miljarder kronor investerades.

Offentliga anläggningsinvesteringar omfattar i huvudsak investeringar i vägar och järnvägar, både kommunala och statligt finansierade via Trafikverket. De statliga investeringarna som görs genom Trafikverket påverkas huvudsakligen av politiska beslut och hur stor budget Trafikverket tilldelas av staten. Den senaste nationella planen för Trafikverket som fastställdes av Regeringen 2022 har en ekonomisk ram på 799 miljarder kronor över tolv år, 2022-2033 (2021 års prisnivå). De kommunala investeringarna avser huvudsakligen investeringar i kommunala vägar. Dessa investeringar har historiskt följt bostadsbyggandets utveckling relativt väl och stiger normalt när vi bygger mer bostäder och sjunker när vi bygger färre.

Utöver ny- och ombyggnadsinvesteringar läggs betydande resurser på att underhålla och reparera befintliga anläggningar. Den exakta summan som används till underhåll och reparationer är dock svår att mäta.