Anläggningsinvesteringar | Byggföretagen

Anläggnings­investeringar

Fasta bruttoinvesteringar i anläggningar enligt SCB:s nationalräkenskaper (NR).

Publicerad:

Anläggningsinvesteringarna uppgick till 147 miljarder kronor 2022. Av dessa var 78 miljarder privata och 69 miljarder offentliga. Jämfört med 2021 ökade anläggningsinvesteringarna med 2,3 procent, mätt i fasta priser.

Till den privata anläggningssektorn räknas bland annat investeringar i elverk, värmeverk, vindkraftverk vattenverk, reningsverk, hamnar, flygplatser och telekommunikation. Långsiktigt har trenden varit uppåtgående för den här typen av investeringar och sedan 1993 har de privata anläggningsinvesteringarna mer än fördubblats (mätt i fasta priser). 2022 ökade de privata lokalinvesteringarna med 12,4 procent.

Offentliga anläggningsinvesteringar omfattar i huvudsak investeringar i vägar och järnvägar, både kommunala och statligt finansierade via Trafikverket. Sedan år 2000 har vi sett en kontinuerlig ökning av de offentliga anläggningsinvesteringarna. Sedan toppåret 2020 har dessa investeringar dock sjunkit med nästan 20 procent.

Utöver ny- och ombyggnadsinvesteringar läggs betydande resurser på att underhålla och reparera befintliga anläggningar. Den exakta summan som används till underhåll och reparationer är dock svår att mäta. Det innebär att det utförs anläggningsarbeten för sammanlagt ännu mer än de 147 miljarder som syns i investeringsstatistiken.